Universitetsbiblioteket i Bergen

 

KRITERIER FOR FORDELING AV UNIVERSITETS­BIBLIOTEKETS MIDLER TIL MEDIEKJØP

 

 

 

Vedtatt av UBs styre 16.02. 2006, revidert av UBs styre 08.02. 2007.

 

 

 Den samlete tildelingen til mediekjøp ved UB deles i fire deler.

1.   En felles avsetning til alle typer periodika og elektroniske ressurser. Vil omfatte trykte tidsskrifter og andre seriepublikasjoner, samt alle typer elektroniske ressurser, (fullteksttidsskrifter, referansedatabaser og elektroniske bøker). Denne avsetningen viderefordeles ikke på fagområder, men det lages en intern uoffisiell oversikt over hvordan utgiftene fordeler seg på fagområder. Denne oversikten legges til grunn for å vurdere utviklingen, med utgangspunkt i forbrukstall for 2005.

2.   En egen avsetning til trykte bøker og innbinding som viderefordeles på fagområder med utgangspunkt i lånetall for de tre siste år, justert for en prisfaktor, som baseres på internasjonale undersøkelser for bokpriser. Følgende lånetall benyttes: Nye utlån av bøker fra egne samlinger til egne brukere og innlån av bøker til egne brukere. Fornyinger, fjernlån og utlån fra pensumsamlinger regnes ikke med.

3.   En egen avsetning til trykte bøker som skal benyttes til spesielle satsingsområder ved UiB, til nye fagområder, og/eller til å styrke andre fagområder med spesielle behov (f.eks. pga. tidligere svak samlingsutvikling). Det må søkes spesielt om tildelinger av denne avsetningen.

4.   En egen avsetning til fellesutgifter på bokkonto. Denne avsetningen skal dekke utgifter til tverr- og flerfaglige bøker, mikrofilm av aviser, byttemateriale, kopilån, kopier av bilder for Billedsamlingen, datasøk og erstatning for tapte bøker.

Størrelsen på de fire delene av tildelingen til mediekjøp avgjøres hvert år av UBs styre, bl.a. på grunnlag av regnskapstall for foregående år. Fordelingen mellom de fire delene antas å burde være (tallene er veiledende):

Til periodika og elektroniske ressurser:                  87-88 %

Til trykte bøker etter fordelingsnøkkel:                     9-10 %

Til trykte bøker, til spesielle formål etter søknad:      1-2 %

Til fellesutgifter på bokkonto:                                  1,5-2 % 

 

 

Bergen, 27.02. 2008.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 06.03.08 av jer.
til denne siden.