Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 13.03. 2008

SAK S 07/2008

                                                                                Arkivkode: 133
                                                                                                                                      Sak nr. 2007/4974

 

REGNSKAP 2007 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 

 

Vedlagt følger regnskap 2007 for Universitetsbiblioteket.

UB brukte i 2007 i underkant av 105 mill. kr. på budsjettet for departementsfinansiert virksomhet, inkl. øremerkede tiltak. Når overføringer av ubrukte midler fra året før holdes utenom, gir dette et underskudd på 1,35 mill. kr. UB fikk imidlertid en overføring av ubrukte midler fra 2006 til 2007 på 3,36 mill. kr. Samlet blir det dermed en overføring på 2 mill. kr. fra 2007 til 2008. Denne overføringen fordeler seg slik: 

Øremerkede tildelinger til særlige formål/prosjekter:

700222 Opplæringsrådet (tilskudd til faglige reiser mv.):                           75 000

700232 Norgesuniversitetet (prosjekt for digital kompetanse):                 231 000

720009 Vit. utstyr/forskn.fond (utstyr til nytt SV-bibliotek):                     2 343 000

Øvrig drift (ordinært budsjett):                                                                  -643 000

Sum                                                                                                        2 006 000 

Til sammenligning fikk UB følgende overføringer fra 2006 til 2007:

Øremerkede tildelinger til særlige formål/prosjekter:

700232 Norgesuniversitetet (prosjekt for digital kompetanse):                354 000

Analyse 210002 Tilskudd fra Helse Vest til drift av Med. fak.bibl.:            263 000

Øvrig drift (ordinært budsjett):                                                                2 743 000

Sum                                                                                                        3 360 000

Den klart største delen av overføringen fra 2007 til 2008 gjelder egen tildeling til utstyr til nytt SV-bibliotek (2,34 av en tildeling på 2,5 mill.). Grunnen til at bare en liten del av denne tildelingen ble brukt i 2007, er at ombyggingen av SV-biblioteket er blitt omtrent et år forsinket. Den skulle vært ferdig til sommeren 2007, men blir antakelig ikke ferdig før til sommeren 2008. Vi regner med at de overførte midlene vil bli benyttet i løpet av 2008.

På det ordinære budsjettet blir det altså en negativ overføring fra 2007 til 2008 på 643 000. Fra 2006 til 2007 var det en positiv overføring på 2 743 000. Dette er en stor endring i negativ retning på nesten 3,4 mill. kr.

Resultatet på det ordinære budsjettet i 2007 fordeler seg som følger på hovedposter: 

Lønn:                                                     100 000

Utstyr:                                                   -140 000

Mediekjøp:                                            -350 000

Øvrig drift:                                             -253 000

Sum:                                                     -643 000 

Overskridelsen på det ordinære budsjettet på 643 000 vil bli trukket fra tildelt budsjett for 2008. De postene som hadde overskridelser i 2007 vil derfor bli redusert med tilsvarende beløp på budsjettet for 2008. 

UB hadde en utgiftsøkning på det ordinære budsjettet fra 2006 til 2007 på 4,45 mill. kr. Takket være den relativt store overføringen av ubrukte midler fra 2006 til 2007 på 2,74 mill. kr. ble det likevel bare en mindre overskridelse på ordinære budsjettet på 643 000. Storparten av utgifts­økningen (2,5 mill. kr.) gjelder mediekjøp, og skyldes dels høy generell prisstigning på periodika og elektroniske informasjonsressurser, og dels økte utgifter til merverdiavgift som en følge av fortsatt overgang fra trykte til elektroniske ressurser. Det var ingen økning i antall utførte årsverk ved UB i 2007. Lønnsutgiftene steg med vel 1 mill., noe som omtrent tilsvarer den generelle lønnsøkningen ved UiB. I tillegg var det mindre økninger i utgiftene til utstyr og til øvrig drift. 

Budsjettsituasjonen for 2008 er svært bekymringsfull. I henhold til foreløpig regnskap for 2007 har UB hatt et samlet forbruk innenfor det ordinære budsjettet utenom øremerkede tiltak på vel 102,8 mill. kr. Dette beløpet omfatter som nevnt overføring av ubrukte midler på 2,74 mill. fra 2006 til 2007. UB er tildelt en samlet ramme for det ordinære budsjettet i 2008 på kr. 101 665 000. Det vil bli en negativ overføring på vel 600 000 når øremerkede midler holdes utenfor. I tillegg kalkuleres det med interne inntekter på ca. 850 000 i 2008. Samlet disponibel budsjettramme for UBs ordinære virksomhet i 2008 vil dermed bli ca kr. 101 950 000. Dette er ca. 900 000 mindre enn forbruket i 2007 i nominelle beløp. Forventet generell lønns- og prisstigning på 3-4 % og spesiell prisstigning på periodika/ elektroniske ressurser på 5-6 %, vil gi UB merutgifter i 2008 på ca. 3,5 mill. kr. UB har dermed i utgangspunktet en underdekning på det ordinære budsjettet for 2008 på ca. 4,4 mill. kr., i forhold til å kunne videreføre virksomheten på samme realnivå i 2008 som i 2007.

 

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner det vedlagte regnskap 2007 for Universitetsbiblioteket.

 

 06.03 2008.   Ole Gunnar Evensen/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 06.03.08 av jer.
til denne siden.