Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 13.09. 2007, KL. 13.00.


Til stede:

Representanter for fakultetene:

Jan S. Vaagen (leder), Hilde Hetland (nestleder), Nils Erik Gilhus, Lars Forsberg

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:


Rune Kyrkjebø, Marit Kullerud

Studentrepresentanter:

Lena Grønningsæter, Torbjørn Wentzel

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken (under sak S 14/2007)

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Vigdis Broch Due, Kirstine Folmann.

 

S 13/2007.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 11.04. 2007

 

Protokollen fra forrige styremøte 11.04. 2007 ble godkjent.

 

S 14/2007.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Kari Garnes har gitt melding om at hun ønsker å gå av fra sin stilling som bibliotekdirektør ved UB med virkning fra 1. januar 2008. Stillingen vil bli utlyst av Universitetsdirektøren så snart som mulig. Styreleder og nestleder vil ta kontakt med Universitetsledelsen for å bli tatt med på råd i tilsettingsprosessen.

 

  b)

Oversikt over tildelinger til trykte bøker, spesielle formål, i 2007 ble tatt til etterretning.

 

 c)

Regnskap pr. 31.08. 2007 ble tatt til etterretning.

 

 d)

Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek har endret navn til Bibliotek for humaniora med virkning fra 01.08. 2007.

 

 e)

Det er oppdaget tyveri av verdifullt materiale fra UBs spesialsamlinger. Universitetsdirektøren har anmeldt saken til politiet.

 

 f)

UBs hovedleverandør av tidsskrifter Swets er kjøpt opp av det nederlandske investeringsselskapet Gilde. Se http://www.ringgold.com/UKSG/si_pd.cfm?AC=4352&Pid=10&Zid=3286&.

 

 g)

73rd IFLA General Conference & Council (World Library & Information Congress) ble arrangert I Durban, Sør-Afrika, 19.-23. august 2007. Fire UB-ansatte deltok på konferansen. Fakultetsbibliotekar Ane Landøy holdt sammen med Prof. Dr. Angela Repanovici, Director of Transilvania University of Brasov, Romania, foredraget ”Information Literacy Applied on Electronic Resources – Practices from Brasov, Romania and Bergen, Norway”.

Universitetsbiblioteket i Bergen har følgende medlemmer i standing committees i IFLA (International Federation of Library Associations):

      Academic and Research Libraries:             Kari Garnes

      Acquisition and Collection Development:     Ole Gunnar Evensen

      Information Literacy:                                  Maria-Carme Torras I Calvo

 

 h)

Det arrangeres ledersamling for ledergruppene ved universitetsbibliotekene i Oslo, Bergen, Tromsø, Trondheim, Ås og Stavanger i Bergen 26.-27.09.07. Tema for samlingen: Ledelse i omstillings- og konkurranseutsatte tider.

 

 i)

Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHR B) vil arrangere et seminar (åpent møte) om integrering av bibliotekets tjenester i institusjonens undervisning i Bergen 27.09.07.

 

 j)

Det 71. norske bibliotekmøte (fellesmøte mellom Norsk bibliotekforening og BIBSYS) arrangeres i Bergen 5.-8. mars 2008.

 

 k)

NordINFOLITs sommerskole 2008 vil bli arrangert i Bergen i juni neste år.

 

 l)

Universitetet har vedtatt at alle mastergradsoppgaver fra og med høstsemesteret 2007 skal innleveres elektronisk. Noen fakulteter ønsker i tillegg å ha en papirutgave i forbindelse med eksamen/sensurering. Denne ordningen skal administreres av Utdanningsavdelingen og fakultetene.

 

 m)

I tilknytning til Forskningsdagene 2007 vil Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen og Chr. Michelsens Institutt arrangere felles lansering av Bergen Open Research Archive 25.09.07 kl. 12.30, på NHH. 

 

S 15/2005.

MØTEPLAN FOR UNIVERSITETsbibliotekETS STYRE HØSTEN 2007

Vedtak (enstemmig):

Det fastsettes følgende møteplan for Universitetsbibliotekets styre i høstsemesteret 2007:

         Torsdag  13. september 2007, kl. 13.00
         Torsdag  25. oktober 2007, kl. 09.00
         Torsdag  13. desember 2007, kl. 09.00

 

S 16/2007.

FREMTIDIG ORGANISERING AV UNIVERSITETsbibliotekET 

Saksforelegg av 07.06. og 06.09. 2007.
Sak nr. 05/07357/UB.

Til møtet forelå det forslag til vedtak i fem punkter, inkl. tillegg til pkt. 1 og 2.

På møtet foreslo Marit Kullerud at saken utsettes til det er tilsatt ny bibliotekdirektør, da det er ønskelig at vedkommende får være med på å avgjøre denne saken. Subsidiært foreslo hun at vedtak i pkt. 2 (forslag om at bibliotekene for humaniora og SV organiseres som én avdeling), utsettes.

Rune Kyrkjebø foreslo følgende tillegg til pkt. 2: Styret oppnevner en arbeidsgruppe som får ansvar for å igangsette evaluering av de sammenslåtte avdelingene i løpet av inneværende styreperiode. Arbeidsgruppen skal også fungere som ressursgruppe for direktøren og styret når det gjelder informasjon om og fremdrift av koordinert aktivitet mellom UBs enheter.

Kari Garnes foreslo at pkt. 3 i forslaget til vedtak utgår, da dette er noe som det er naturlig å avgjøre administrativt. Styret sluttet seg til dette forslaget.

Pkt. 4 utgår, da dette tas opp som egen sak (sak S 17/2007).

Marit Kullerud foreslo at første setning i pkt. 5 endres til: Endringene som er omtalt i pkt. 1-2 i forslaget til vedtak ovenfor iverksettes med virkning fra den dato nye felles avdelingsledere er tilsatt, fortrinnsvis fra 1. januar 2008.

Jan S. Vaagen foreslo at setningenOrganiseringen av UB evalueres på nytt senest innen tre år” utgår fra pkt. 5.

Vedtak:

1.   Billedsamlingen og spesialsamlingene organiseres som én avdeling med én avdelingsleder. Det utlyses internt på UB en stilling som avdelingsleder for den nye avdelingen. Bibliotekdirektøren får fullmakt til å utforme utlysingstekst for stillingen (enstemmig).

2.   Det historisk-filosofiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek organiseres som én avdeling, med én avdelingsleder. Det utlyses internt på UB en stilling som avdelingsleder for den nye avdelingen. Bibliotekdirektøren får fullmakt til å utforme utlysingstekst for stillingen. Styret oppnevner en arbeidsgruppe som får ansvar for å igangsette evaluering av de sammenslåtte avdelingene i løpet av inneværende styreperiode. Arbeidsgruppen skal også fungere som ressursgruppe for direktøren og styret når det gjelder informasjon om og fremdrift av koordinert aktivitet mellom UBs enheter (vedtatt med 7 stemmer mot 1).

3.   (Opprinnelig pkt. 5.) Endringene som er omtalt i pkt. 1-2 i vedtaket ovenfor iverksettes med virkning fra den dato det er tilsatt avdelingsledere for de to nye avdelingene, fortrinnsvis fra 1. januar 2008 (enstemmig).

 

S 17/2007.

ORGANISERING AV UBs DEPOTMAGASIN I STEIN ROKKANS HUS

Saksforelegg av 06.09. 2007.
Sak nr. 05/07357/UB.

 

Vedtak (enstemmig):

Den nyopprettede avdelingen bestående av Billedsamlingen og Spesialsamlingene får også ansvar for driften av UBs depotmagasin i Stein Rokkans hus.

 

S 18/2007.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED SPESIALSAMLINGENE. UTLYSING

Saksforelegg av 06.09. 2007.
Sak nr. 07/12473/UB.

Vedtak (enstemmig):

Det vert lyst ut ei stilling som universitetsbibliotekar innan Bergens historie knytt til spesialsamlingane. Det er ein føresetnad at stillingsramma ikkje aukar. Stillinga vert derfor å lysa ut internt på Universitetsbiblioteket. Bibliotekdirektøren får fullmakt til å utforma utlysingstekst for stillinga.

 

S 19/2007.

BUDSJETTFORSLAG 2008 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Saksforelegg av 06.09. 2007.
Sak nr. 07/08567/A.

Vedtak (enstemmig):

Styret slutter seg til det vedlagte budsjettforslag 2008 for Universitetsbiblioteket med de merknader som fremkom på møtet.

 

S 20/2007.

EVENTUELT

 Det var ingen saker under Eventuelt.

 

Møtet ble hevet kl. 15.15.

 

Jan S. Vaagen
Styreleder (sign.)

 

05.10. 2007.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 06.12.07 av jer.
til denne siden.