Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 11.04. 2007, KL. 09.00.


Til stede:

Representanter for fakultetene:

Jan S. Vaagen (leder), Hilde Hetland (nestleder), Vigdis Broch Due, Tine Eidsvaag

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:


Kirstine Folmann, Rune Kyrkjebø

Studentrepresentanter:

Lena Grønningsæter, Torbjørn Wentzel

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Nils Erik Gilhus.

 

I tilknytning til styremøtet var det en orientering om og omvisning i Det juridiske fakultetsbibliotek v/fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn.

 

S 05/2007.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 08.02. 2007

 

Protokollen fra forrige styremøte 08.02. 2007 ble godkjent.

 

S 06/2007.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Fremtidig organisering av UB

 

 

  b)

Ny avtale med Blackwell

 

Som opplyst på forrige styremøte brøt universitetsbibliotekene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø tidligere i vinter forhandlingene med Blackwell om en ny lisensavtale for tilgang til elektroniske tidsskrifter fra dette forlaget for norske fag- og forskningsbibliotek. På et nytt forhandlingsmøte 12. mars 2007 kom de fire universitetsbibliotekene til enighet med Blackwell om en ny avtale for perioden 2007 – 2009, etter at utgivers betingelser var forbedret. Tilgangen til elektroniske tidsskrifter fra Blackwell er dermed gjenåpnet.

 

Se også oppslag om saken i På Høyden 16.03.07:
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=35809

 

 

  c)

Høring - endring av forskrift til Åndsverkloven

 

Universitetet i Bergen leverte 15.03.07 en høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet om endring av forskrift til Åndsverkloven. Universitetets høringsuttalelse bygget for en stor del på UBs forslag til høringsuttalelse i saken. Vedlagt følger til orientering UiBs og UBs høringsuttalelser i saken.

 

Høringsuttalelse fra UiB: http://www.ub.uib.no/felles/dok/07-01418-008-2-Aandsverkloven.pdf

Høringsuttalelse fra UB:  http://www.ub.uib.no/felles/dok/07-01418-008-Aandsverkloven.pdf

 

 

  d)

Høring – Bibliotekreform 2014

 

Høringsuttalelse fra UB:  http://www.ub.uib.no/felles/dok/07-1687-008-Bibliotekreform-2014.pdf

 

 

S 07/2007.

REGNSKAP 2006 FOR UNIVERSITETsbibliotekET

Saksforelegg av 28.03. 2007.
Sak nr. 06/2103

Jan S. Vaagen foreslo på møtet følgende tillegg i vedtaket: Styret har merket seg utviklingsprofilen i regnskapet, der det er prioritert å dekke økte kostnader til mediekjøp.

Vedtak (enstemmig):

Styret har merket seg utviklingsprofilen i regnskapet, der det er prioritert å dekke økte kostnader til mediekjøp. Styret godkjenner det vedlagte regnskap 2006 for Universitetsbiblioteket.

 

S 08/2007.

ÅRSMELDING 2006 FOR UNIVERSITETsbibliotekET

Saksforelegg av 28.03. 2007.

Vedtak (enstemmig):

Styret godkjenner forslaget til årsmelding 2006 for Universitetsbiblioteket.

 

S 09/2007.

ÅRSRAPPORT 2006 – LOKALT HMS-ARBEID VED UNIVERSITETsbibliotekET

Saksforelegg av 28.03. 2007.
Sak nr. 06/6217/KNK.

Vedtak (enstemmig):

Styret godkjenner den vedlagte årsrapport 2006 for HMS-arbeid ved Universitetsbiblioteket.

 

S 10/2007.

JUSTERING AV BUDSJETT 2007.
DISPONERING AV OVERFØRTE MIDLER FRA 2006

Saksforelegg av 28.03. 2007.
Sak nr. 06/0344/A/SEB

Vedtak (enstemmig):

Ikke tidligere disponert del av overføring fra 2006 til 2007 på UBs ordinære budsjett på kr. 940.000 disponeres til følgende formål:

Utstyr:                                              kr. 400.000

Trykte bøker:                                     kr. 200.000

Elektroniske ressurser:                      kr. 340.000

Tildelingen på 200.000 til trykte bøker fordeles på fagområder etter samme fordelingsnøkkel som ble benyttet ved viderefordeling av midler til trykte bøker på styremøte 08.02.07 (styresak S 03/2007)

 

S 11/2007.

STRATEGISK PLAN 2007-2010 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Saksforelegg av 28.03. 2007.

Vedtak (enstemmig):

Styret slutter seg til det fremlagte forslag til strategisk plan 2007-2010 for Universitets­biblioteket med de merknader som er fremkommet på møtet.

 

S 12/2007.

EVENTUELT

      Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken vil besøke UB 18.04. 2007.

 

Møtet ble hevet kl. 11.00.

 

Jan S. Vaagen
Styreleder (sign.)

 

25.04. 2007.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 11.05.07 av jer.
til denne siden.