Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 08.02. 2007, KL. 09.00.


Til stede:

Representanter for fakultetene:

Jan S. Vaagen (leder), Nils Erik Gilhus, Vigdis Broch Due

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:

 
Rune Kyrkjebø, Kirstine Folmann

Studentrepresentanter:

Lena Grønningsæter

Bibliotekdirektør (stedfortreder):

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Hilde Hetland (nestleder), Torbjørn Wentzel.

 

Før det ordinære styremøtet var det en orientering om og omvisning i Det medisinske fakultetsbibliotek v/fakultetsbibliotekar Svenn Sivertssen.

 

S 01/2007.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 14.12. 2006

 

Protokollen fra forrige styremøte 14.12. 2006 ble godkjent.

 

S 02/2007.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Følgende er oppnevnt som studentrepresentanter i Universitetsbibliotekets styre i 2007:

 

Faste medlemmer: 

         Lena Grønningsæter

         Torbjørn Wentzel

Varamedlemmer:

1.  Julie Brannfjell Eliassen

2.  Stein Ove Lien

 

 

  b)

Strategisk plan for UB 2007-2010

 

Styret oppnevnte på møte 19.09. 2006 et utvalg som fikk som mandat å utarbeide forslag til en ny strategiplan for Universitetsbiblioteket for femårsperioden 2007-2011. Utvalget fikk frist til 01.02. 2007 med å legg fram sitt forslag.

 

Et utkast fra utvalget ble sendt på høring til UBs avdelinger i januar med en ganske kort høringsfrist. Utvalget har tatt høringsuttalelsene til etterretning, og mener at det trengs mer tid og grundigere behandling internt ved UB før det legges fram et endelig forslag til ny strategiplan for UB.

 

Et utkast til strategiplan basert på arbeidet i strategiplanutvalget så langt var sendt ut før møtet. Styret drøftet det utsendte utkastet, og kom med forslag til enkelte redaksjonelle endringer. Revidert utkast vil bli sendt på en ny høringsrunde til UBs avdelinger, for deretter å bli behandlet på neste styremøte ved UB 12.04. 2007.

 

 

  c)

Framtidig organisering av UB

 

En arbeidsgruppe ved UB la i 2005 fram en innstilling om framtidig organisering av UB, som deretter ble sendt på høring ved UB. Saken er belyst på flere møter i UBs styre. Siste vedtak i saken ble gjort på styremøte 03.05. 2006. Vedtaket lyder slik:

Styret gir sin tilslutning til opplegget med koordinatorteam som foreslått i saksforelegget. Arbeidsgruppen får mandat til å konkretisere innen utgangen av mai 2006 hvilke arbeidsoppgaver koordinatorteamene skal ha, bl.a. på grunnlag av diskusjonen i styret. Koordinatorteamene rapporterer underveis til styrets arbeidsgruppe for denne saken. Prosjektet avsluttes 31.12. 2006. Nåværende organisasjonsstruktur beholdes i prosjektperioden.

 

Det er gitt orienteringer om arbeidet i koordinatorteamene på styremøter 19.09. og 14.12. 2006. Ifølge vedtaket på styremøtet i mai 2006 skulle prøveprosjektet avsluttes 31.12. 2006. Koordinatorteamene er bedt om å levere rapporter for sitt koordineringsarbeid innen fredag 16. mars 2007. Det tas sikte på å legge fram sluttrapport for prøveprosjektet samt forslag til vedtak om videre behandling av saken på neste styremøte 12.04. 2007.

 

Informasjon om arbeidet med framtidig organisering av UB, inkl. aktuelle saksdokumenter mv., fins her.

 

 

  d)

Oversikt over mulig avgang ved UB 2007 – 2011 ble delt ut og gjennomgått på møtet.

 

S 03/2007.

VIDEREFORDELING AV MIDLER TIL TRYKTE BØKER 2007

Saksforelegg av 05.02. 2007.

Jan S. Vaagen foreslo på møtet å øke avsetningen til spesielle formål etter søknad til kr. 300.000 (mot 100.000 som foreslått i saksforelegget). Det presiseres at denne avsetningen skal disponeres til spesielle satsingsområder og/eller til nye fagområder ved UiB.

Vedtak (enstemmig):

Av tildelingen til trykte bøker på 3,2 mill. kr. fordeles 2,9 mill. kr. til fagområdene etter fordelingsnøkkel, og 300.000 til spesielle formål etter søknad. Avsetningen på kr. 300.000 skal disponeres til spesielle satsingsområder og/eller til nye fagområder ved UiB. Dersom ikke hele denne avsetningen blir disponert, fordeles overskytende midler til trykte bøker etter den ordinære fordelingsnøkkelen.

Hovedfordelingen til trykte bøker på 2,9 mill. kr. fordeles på fagområder etter samme fordelingsnøkkel som ble vedtatt på styremøte 16.02. 2006, men justert for en prisfaktor, som baseres på internasjonale undersøkelser for bokpriser.

Dette gir følgende fordeling av midlene på 2,9 mill. kr. til trykte bøker i 2007:

 

S 04/2007.

EVENTUELT

Bibliotekdirektøren orienterte om at UB sammen med de andre store universitetsbibliotekene har brutt forhandlingene med Blackwell om en fornyelse av avtalen om tilgang til Blackwells elektroniske tidsskrifter (i alt 778 titler). Nærmere informasjon se: http://www.ub.uib.no/e-ressurser/Blackwell-brudd-070103.htm.

 

Møtet ble hevet kl. 10.40.

 

Jan S. Vaagen
Styreleder

 

20.02. 2007.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.07 av jer.
til denne siden.