Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 13.09. 2007
SAK S 19/2007

 

Arkivkode: 113.2

Sak nr. 07/08567/UB

 

 

BUDSJETTFORSLAG 2008 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Universitetsbiblioteket skal utarbeide budsjettforslag for 2008 som grunnlag for Universitetsstyrets fordeling av tildelt budsjettramme for 2008. Forslaget skal omfatte

1.  sammendrag - presentasjon av faglige oppgaver og utfordringer

2.  budsjettforslag 2008, ordinær virksomhet

a)  tiltak innenfor budsjettrammen

b)  tiltak utenfor budsjettrammen

3.  Eksternt finansiert virksomhet

Det er på grunnlag av Universitetsdirektørens budsjettrundskriv og innkomne forslag fra UBs avdelinger utarbeidet et budsjettforslag for UB for 2008. Prioriteringer og satsinger i UBs budsjettforslag 2008 er drøftet på ledermøte ved UB 31.08. 2007, og på møte i Informasjons- og drøftingsutvalget ved UB 04.09. 2007. Tjenestemannsrepresentantene sluttet seg til forslaget.

Det er i budsjettforslaget lagt særlig vekt på følgende punkter:

  • Fortsatt oppbygging av det digitale bibliotek

· overgang fra trykte til elektroniske informasjonsressurser

· digitalisering og publisering på nett av kildemateriale

· elektronisk publiseringsarkiv for UiB (BORA)

· styrking av arbeidet med informasjonskompetanse og det faglige innholdet i læringssentrene i samarbeid med fagmiljøene

  • Konsekvensjustering/kompensasjon for prisstigning på litteratur og for mva. på elektroniske ressurser

  • Kompetanseutvikling innen relevante områder for UBs personale

  • Sikring av spesialsamlinger/verdifulle samlinger

  • Gjennomføring av utbyggings-/ombyggingsprosjekter, med særlig vekt på ombygging av Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek

  • Sikrings-/alarmsystem/selvbetjent utlån ved Det psykologiske fakultetsbibliotek

Bibliotekdirektøren fremmer følgende forslag til

vedtak:

Styret slutter seg til det vedlagte budsjettforslag 2008 for Universitetsbiblioteket med de merknader som fremkommer på møtet.

 

Kari Garnes/JER.

06.09.07. 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 06.09.07 av jer.
til denne siden.