Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 11.04. 2007

SAK S 11/2007

Arkivkode: 023

STRATEGISK PLAN 2007-2010 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

På møte i UBs styre 19.09.06 ble det fattet følgende vedtak i sak S 24/2006:

Det oppnevnes et utvalg med følgende sammensetning for å utarbeide forslag til ny strategiplan for UB 2007-2011:

Professor Jan S. Vaagen, Inst. for fysikk og teknologi, styreleder

Bibliotekdirektør Kari Garnes

Viserektor for internasjonale relasjoner professor Kjersti Fløttum

Førsteamanuensis Hilde Hetland, Inst. for samfunnspsykologi (assosiert medlem)

Én studentrepresentant m/vara

Jens Evang Reinton, sekretær 

Utvalget får som mandat å utarbeide forslag til en ny strategiplan for Universitetsbiblioteket for femårsperioden 2007-2011, først og fremst med utgangspunkt i Universitetets strategiplan 2005-2010, og på grunnlag av UBs forrige strategiplan 2002-2006. Det tilstrebes å gjøre planen så fokusert og konsentrert som mulig.

Utvalget får frist til å legge fram forslag til ny strategiplan for UB til 1. februar 2007.

Kjersti Fløttum har trukket seg fra utvalget. I hennes sted ble oppnevnt professor Rune Nilsen, Senter for internasjonal helse.

Torbjørn Wentzel ble oppnevnt som studentrepresentant med Tove Giskeødegård som vara.

Utvalget har hatt 5 møter.

Under arbeidets gang er utvalgets forslag til strategiplan i to omganger sendt på høring til UBs avdelinger, og forslaget er revidert på grunnlag av innkomne kommentarer i begge høringsrunder. Forslaget er også drøftet i Informasjons- og drøftingsutvalget ved UB.

Vedlagt følger forslag til strategisk plan 2007-2010 for Universitetsbiblioteket.

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til det fremlagte forslag til strategisk plan 2007-2010 for Universitetsbiblioteket med de merknader som er fremkommet på møtet.

 

28.03 2007.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 29.03.07 av jer.
til denne siden.