Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 11.04. 2007

SAK S 10/2007

Arkivkode: 11
Sak nr. 2006/0344/A/SEB

JUSTERING AV BUDSJETT 2007.
DISPONERING AV OVERFØRTE MIDLER FRA 2006.

 

Universitetsbiblioteket er av Universitetsstyret tildelt et grunnbudsjett for bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) på kr. 98.497.000 for 2007. I tillegg har UB fått en egen tildeling utenom den ordinære budsjettrammen på 2,5 mill. kr. til utstyr mv. i forbindelse med ombygging av Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek til læringssenter (av midler til vitenskapelig utstyr).

Foreløpig regnskap for Universitetet i Bergen for 2006 ble behandlet på møte i Universitetsstyret 15.02. 2007. I henhold til dette sto det ved årets slutt igjen 3,36 mill. kr. i ubrukte midler innenfor den bevilgningsfinansierte virksomheten ved UB. Disse midlene har UB nå fått overført til 2007. Dette er en reduksjon på vel 2,2 mill. i forhold til i 2005, da det gjensto nesten 5,6 mill. i ubrukte BFV-midler.

Av overføringen på 3,36 mill. er 258.640 knyttet til tilskudd fra Helse Vest til driften av Det medisinske fakultetsbibliotek, mens 357.800 er knyttet til prosjektet ”Digital kompetanse” (KULI), finansiert av Norgesuniversitetet og SEVU. Det gjenstår dermed en overføring på ca. 2,74 mill. kr., som kan disponeres til formål innenfor UBs ordinære budsjettramme.

UBs styre vedtok på møte 14.12. 2006 hovedfordeling av UBs totalbudsjett i 2007. Ut fra foreliggende opplysninger på det daværende tidspunkt regnet en med en overføring av ubrukte midler fra 2006 innenfor det ordinære budsjettet på 1,8 mill. kr. Dette beløpet ble inkludert i hovedfordelingen i 2007, med forbehold om at saken måtte revurderes dersom forutsetningen om en slik overføring ikke slo til. På dette grunnlag vedtok styret på møte 14.12. 2006 en hovedfordeling av UBs totalbudsjett i 2007 med en samlet ramme på 102.800.000.

De siste regnskapstallene for 2006 viser at det er UB har fått en overføring innenfor det ordinære budsjettet på 2,74 mill. kr., dvs. 940.000 mer enn forutsatt på styremøtet 14.12.06. Nedenfor følger forslag til disponering av denne tilleggsoverføringen på kr. 940.000.

Ved den opprinnelige hovedfordelingen var det særlig postene lønn, mediekjøp og utstyr som ble budsjettert meget stramt for å få budsjettet til å gå i balanse. Når det gjelder lønn, viser det seg at samlet forbruk i 2006 ble noe lavere enn tidligere beregnet. Det foreslås ikke å styrke lønnsbudsjettet av den ”nye” overføringen på 940.000. På utstyr er det brukt mindre enn tidligere beregnet, men dette skyldes først og fremst at en del større leveranser er blitt forsinket, slik at de ikke kom med på 2006-regnskapet. Disse utgiftene vil bli belastet i 2007. Det foreslås at kr. 400.000 av de overførte midlene disponeres til utstyr i 2007. Til mediekjøp er det en mindre samlet overskridelse i 2006 på ca. kr. 240.000. Det er ønskelig å styrke avsetningen til mediekjøp, både til tidsskrifter (elektroniske ressurser) og til trykte bøker, som i utgangspunktet ble budsjettert meget knapt. Det foreslås at 340.000 av de overførte midlene disponeres til elektroniske ressurser og 200.000 til trykte bøker i 2007. Videre foreslås det at de 200.000 til trykte bøker fordeles på fagområder etter samme fordelingsnøkkel som ble benyttet ved viderefordeling av midler til trykte bøker på styremøte 08.02.07 (styresak S 03/2007).

Disse forslagene vil gi følgende reviderte hovedfordeling av UBs totalbudsjett i 2007:

På grunnlag av ovenstående fremmes følgende

forslag til vedtak:

Ikke tidligere disponert del av overføring fra 2006 til 2007 på UBs ordinære budsjett på kr. 950.000 disponeres til følgende formål:

                     Utstyr:                                              kr. 400.000

                     Trykte bøker:                                     kr. 200.000

                     Elektroniske ressurser:                      kr. 340.000

Tildelingen på 200.000 til trykte bøker fordeles på fagområder etter samme fordelingsnøkkel som ble benyttet ved viderefordeling av midler til trykte bøker på styremøte 08.02.07 (styresak S 03/2007).

 

28.03 2007.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 29.03.07 av jer.
til denne siden.