Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 11.04. 2007

SAK S 07/2007

Arkivkode: 133
Sak nr. 2006/2103

 REGNSKAP 2006 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Vedlagt følger regnskap 2006 for Universitetsbiblioteket.

UB brukte i 2006 i alt vel 101,8 mill. kr. Når overføringer av ubrukte midler fra året før holdes utenom, gir dette et underskudd på 2,2 mill. kr. UB fikk imidlertid en overføring av ubrukte midler fra 2005 til 2006 på nesten 5,6 mill. kr. Samlet ble det dermed en overføring på i underkant av 3,4 mill. kr. fra 2006 til 2007.

Hovedgrunnen til at overføringen fra 2005 til 2006 var så høy som 5,6 mill. kr. var at relativt store beløp av egne tildelinger til læringssenter og til prosjekt for sikringssystem/radiobrikker v/HF-fak.bibl. ikke ble brukt dette året, bl.a. pga. problemer med feilleveranser. Overføringene på disse to postene fra 2005 til 2006 utgjorde ca. 2,5 mill. kr. Overføring på det ordinære budsjettet var dermed på ca. 3,1 mill. Overføring på det ordinære budsjettet fra 2006 til 2007 er på ca. 3 mill. kr. Dette indikerer at utgiftene til den ordinære virksomheten har ligget på tilnærmet samme nivå i 2006 som i 2005.

Samlet kostnadsvekst ved UB i 2006 var på 7,6 %. Det må presiseres at ca. 6 % av denne kostnadsveksten skyldes en teknisk justering av internhusleien, altså ingen reell kostnadsvekst. Kostnadsveksten er ujevnt fordelt. Utgiftene til mediekjøp (dvs. trykte bøker og tidsskrifter + elektronisk informasjonsressurser) økte med ca. 4,5 mill. eller 16,6 % fra 2005 til 2006. Økningen skyldes i all hovedsak to forhold:

1. Det er stadig en spesielt høy prisstigning på litteratur, særlig tidsskrifter.

2. I tråd med Universitetets vedtatte politikk overføres en stadig større andel av UBs tidsskriftabonnementer fra trykt til elektronisk form. Dette gir økte utgifter til mva., fordi det må betales mva. på elektroniske tidsskrifter, men ikke på tilsvarende trykte tidsskrifter.

Økningen skyldes bare i beskjeden grad at det er kjøpt inn mer litteratur eller tegnet flere abonnementer enn før. Det meldes stadig inn ønsker/behov fra fagmiljøene for innkjøp av mer litteratur til UB, men pga. den økonomiske situasjonen kan en stor del av disse ønskene ikke innfris.

For å klare økningen i utgiftene til mediekjøp ble utgiftene på UBs øvrige budsjett holdt så lave som overhodet mulig i 2006. Utgiftene til lønn økte nominelt med 0,75 %. Når det tas hensyn til lønnsøkningen dette året, ble lønnsutgiftene i realverdi redusert dette året. Én av grunnene til at dette var mulig, er at vi nå ser effekter av overgangen til elektroniske ressurser og til andre automatiserte systemer (særlig automatisert utlån ved HF-biblioteket). Øvrige driftsutgifter utenom internhusleie ble redusert med ca. 3,5 %.

Det ble brukt mindre til utstyr i 2006 enn i 2005 (ca. 550.000), noe som bl.a. skyldes at det har tatt lengre tid enn forutsatt med en del leveranser.

Forslag til

vedtak:

Styret godkjenner det vedlagte regnskap 2006 for Universitetsbiblioteket.

 

 28.03 2007.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 29.03.07 av jer.
til denne siden.