Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 08.02. 2007

SAK S 03/2007

Arkivkode: 11
Sak nr. 06/0344/A/SEB

FORDELING AV MIDLER TIL TRYKTE BØKER 2007 

UBs styre vedtok 16.02. 2006 følgende nye kriterier for fordeling av UBs midler til mediekjøp:

Den samlete litteraturtildelingen ved UB deles i fire deler.

1.   En felles avsetning til alle typer periodika og elektroniske ressurser. Vil omfatte trykte tidsskrifter og andre seriepublikasjoner, samt alle typer elektroniske ressurser, (fullteksttidsskrifter, referansedatabaser og elektroniske bøker). Denne avsetningen viderefordeles ikke på fagområder, men det lages en intern uoffisiell oversikt over hvordan utgiftene fordeler seg på fagområder. Denne oversikten legges til grunn for å vurdere utviklingen, med utgangspunkt i forbrukstall for 2005.

2.   En egen avsetning til trykte bøker og innbinding som viderefordeles på fagområder med utgangspunkt i lånetall for de tre siste år: Følgende lånetall benyttes: Nye utlån av bøker fra egne samlinger til egne brukere og innlån av bøker til egne brukere. Fornyinger, fjernlån og utlån fra pensumsamlinger regnes ikke med.

3.   En egen avsetning til trykte bøker som skal benyttes til spesielle satsingsområder ved UiB, til nye fagområder, og/eller til å styrke andre fagområder med spesielle behov (f.eks. pga. tidligere svak samlingsutvikling). Det må søkes spesielt om tildelinger av denne avsetningen.

4.   En egen avsetning til fellesutgifter på bokkonto. Denne avsetningen skal dekke utgifter til tverr- og flerfaglige bøker, mikrofilm av aviser, byttemateriale, kopilån, kopier av bilder for Billedsamlingen, datasøk og erstatning for tapte bøker.

 

Størrelsen på de fire delene av litteraturtildelingen avgjøres hvert år av UBs styre, bl.a. på grunnlag av regnskapstall for foregående år. Fordelingen mellom de fire delene antas å burde være (tallene er veiledende):

Til periodika og elektroniske ressurser:                    87-88 %

Til trykte bøker etter fordelingsnøkkel:                      9-10 %

Til trykte bøker, til spesielle formål etter søknad:        1-2 %

Til fellesutgifter på bokkonto:                                    1,5-2 %

På grunnlag av disse kriteriene vedtok styret 16.02. 2006 følgende fordeling av UBs midler til mediekjøp i 2006 (inkl. overføring fra 2005):

Til periodika og elektroniske ressurser:                            26.303.400      (87,1 %)

Til trykte bøker etter fordelingsnøkkel:                               2.900.000      (  9,6 %)

Til trykte bøker, til spesielle formål etter søknad:                   500.000      (  1,7 %)

Til fellesutgifter på bokkonto                                                500.000      (  1,7 %)
Sum:                                                                            30.203.400

I et første utkast til forslag til vedtak var det foreslått at hele avsetningen til trykte bøker (som da var satt til ca. 10 %) skulle fordeles i henhold til pkt. 2 i kriteriene som er gjengitt ovenfor. Dette viste seg å gi store utslag for enkelte fagområder. Derfor kom det inn et nytt punkt om at en del av avsetningen til trykte bøker skal benyttes til spesielle formål, etter søknad. Det ble satt av et relativt stort beløp til dette formål i 2006 (kr. 500.000).

Det anses fortsatt ønskelig å disponere en egen avsetning til trykte bøker til spesielle formål, etter søknad, men denne avsetningen bør etter bibliotekdirektørens vurdering reduseres i forhold til i fjor, slik at den alt overveiende delen av avsetningen til trykte bøker kan fordeles i henhold til generelle kriterier. Det foreslås derfor å foreta en justering av de kriteriene som ble vedtatt i fjor. Prisen på trykte bøker varierer fra fagområde til fagområde, selv om forskjellene ikke er så markante som for tidsskrifter. Det foreslås at ett av kriteriene for fordeling av midler til trykte bøker blir en prisfaktor, basert på internasjonale undersøkelser på dette området.

Styret vedtok på møte 14.12. 2006 følgende hovedforedling av midler til mediekjøp i 2007:

Til trykte bøker:                                                                  3.200.000      (  9,9 %)

Til trykte tidsskrifter:                                                           5.000.000      (15,4 %)

Til elektroniske informasjonsressurser:                               23.800.000      (73,5 %)

Til andre utgifter til mediekjøp                                                 400.000      (  1,2 %)
Sum:                                                                               32.400.000

Av tildelingen til trykte bøker foreslås det at 3,1 mill. kr. fordeles på fagområdene etter fordelingsnøkkel, mens det settes av 100.000 til spesielle formål etter søknad.

Nedenfor er det laget et regneeksempel som viser hvordan fordelingen av midler til trykte bøker på fagområder i 2007 vil bli, dersom forslaget ovenfor med en prisfaktor inkludert blir vedtatt. Lånetallene er oppdatert for perioden 2004-2006, men det har dessverre ennå ikke lykkes å skaffe oppdaterte tall for prisene på bøker. I regneeksemplet er det derfor brukt priser fra forrige år. Det antas at oppdaterte tall vil gi ganske små justeringer i forhold til det som fremkommer i regneeksemplet nedenfor. 

Forslag til vedtak:

Av tildelingen til trykte bøker på 3,2 mill. kr. fordeles 3,1 mill. kr. til fagområdene etter fordelingsnøkkel, og 100.000 til spesielle formål etter søknad.

Hovedfordelingen til trykte bøker på 3,1 mill. kr. fordeles på fagområder etter samme fordelingsnøkkel som ble vedtatt på styremøte 16.02. 2006, men justert for en prisfaktor, som baseres på internasjonale undersøkelser for bokpriser.

 

05.02. 2007.   KG/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 05.02.07 av jer.
til denne siden.