Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 08.02. 2007

SAK S 02/2007

 

ORIENTERINGSSAKER

 

 

  a)

Følgende er oppnevnt som studentrepresentanter i Universitetsbibliotekets styre i 2007:

 

Faste medlemmer: 

         Lena Grønningssæter

         Torbjørn Wentzel

Varamedlemmer:

1.  Julie Brannfjell Eliassen

2.  Stein Ove Lien

             

 

  b)

Strategisk plan for UB 2007-2010

 

Styret oppnevnte på møte 19.09. 2006 et utvalg som fikk som mandat å utarbeide forslag til en ny strategiplan for Universitetsbiblioteket for femårsperioden 2007-2011. Utvalget fikk frist til 01.02. 2007 med å legg fram sitt forslag.

 

Et utkast fra utvalget ble sendt på høring til UBs avdelinger i januar med en ganske kort høringsfrist. Utvalget har tatt høringsuttalelsene til etterretning, og mener at det trengs mer tid og grundigere behandling internt ved UB før det legges fram et endelig forslag til ny strategiplan for UB.

 

Vedlagt følger et utkast til strategiplan basert på arbeidet i strategiplanutvalget så langt. Det tas sikte på å sende forslaget på en ny høringsrunde til UBs avdelinger, for deretter å behandle det på neste styremøte ved UB 12.04. 2007.

 

 

  c)

Framtidig organisering av UB

 

En arbeidsgruppe ved UB la i 2005 fram en innstilling om framtidig organisering av UB, som deretter ble sendt på høring ved UB. Saken er belyst på flere møter i UBs styre. Siste vedtak i saken ble gjort på styremøte 03.05. 2006. Vedtaket lyder slik:

Styret gir sin tilslutning til opplegget med koordinatorteam som foreslått i saksforelegget. Arbeidsgruppen får mandat til å konkretisere innen utgangen av mai 2006 hvilke arbeidsoppgaver koordinatorteamene skal ha, bl.a. på grunnlag av diskusjonen i styret. Koordinatorteamene rapporterer underveis til styrets arbeidsgruppe for denne saken. Prosjektet avsluttes 31.12. 2006. Nåværende organisasjonsstruktur beholdes i prosjektperioden.

 

Det er gitt orienteringer om arbeidet i koordinatorteamene på styremøter 19.09. og 14.12. 2006. Ifølge vedtaket på styremøtet i mai 2006 skulle prøveprosjektet avsluttes 31.12. 2006. Koordinatorteamene er bedt om å levere rapporter for sitt koordineringsarbeid innen fredag 16. mars 2007. Det tas sikte på å legge fram sluttrapport for prøveprosjektet på neste styremøte 12.04. 2007.

 

Informasjon om arbeidet med framtidig organisering av UB, inkl. aktuelle saksdokumenter mv., fins her.

 

 

  d)

Oversikt over mulig avgang ved UB 2007 – 2011.

 

 

 

05.02. 2007.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 05.02.07 av jer.
til denne siden.