Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 14.12. 2006, KL. 09.00.


Til stede:

Representanter for fakultetene:

Jan S. Vaagen (leder), Hilde Hetland (nestleder), Nils Erik Gilhus, Vigdis Broch Due

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:

 
Rune Kyrkjebø, Kirstine Folmann

Studentrepresentanter:

Tove Giskeødegård

Bibliotekdirektør (stedfortreder):

Ole Gunnar Evensen

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Torbjørn Wentzel, Kari Garnes.

 Under sak 28 a) møtte i tillegg Pål H. Bakka, Solveig Greve og Olav Aas.

 

S 27/2006.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 19.09. 2006

 

Protokollen fra forrige styremøte 19.09. 2006 ble godkjent.

 

S 28/2006.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Omorganisering ved UB - arbeid med koordinatorteam.

Rapporter fra de tre koordinatorteamene var sendt ut før møtet. Lederne for de tre koordinatorteamene gav i tillegg muntlige orienteringer på møtet.

 

  b)

Viserektor for internasjonale relasjoner professor Kjersti Fløttum har meldt forfall til strategiplanutvalg for UB 2007-2011. I stedet for henne er oppnevnt professor Rune Nilsen, Senter for internasjonal helse.

Utvalget har dermed fått følgende sammensetning

Professor Jan S. Vaagen, Inst. for fysikk og teknologi, styreleder

Bibliotekdirektør Kari Garnes

Professor Rune Nilsen, Senter for internasjonal helse

Førsteamanuensis Hilde Hetland, Inst. for samfunnspsykologi (assosiert medlem)

Studentrepresentant Torbjørn Wentzel (vara: Tove Giskeødegård)

Jens Evang Reinton, sekretær

På møtet ble det foreslått at utvalget suppleres med ett evt. to medlemmer fra HF-/SV-fak. Styret sluttet seg til dette forslaget.

 

  c)

UB har mottatt brev fra EIA, der det opplyses at det vil bli gjennomført et makeskifte, som innebærer at UB får overta lokalene som var tiltenkt hovedarkivet i S. Rokkans hus, slik at UB får samlet sitt depotmagasin ett sted.

 

  d)

UB har avgitt høringsuttalelse til rapporten Sammen om kunnskap II – operasjonalisering av indikatorer for formidling. Høringsuttalelsen er tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2006/06-08210-008-Sammenomkunnskap-2.pdf.

 

  e)

UB har avgitt høringsuttalelse til utredningen ABM: alt for alle!? Forvaltning av kulturhistorisk fotografi i Norge 2007 – 2012 Høringsuttalelsen er tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2006/06-08499-2-008-ABM.pdf.

 

  f)

Regnskapsrapport pr. 31.10.06 ble tatt til etterretning.

 

  g)

Notat om prøveperiode med ekstra langåpent ved HF-biblioteket høsten 2006 ble lagt fram på møtet. Styret stilte seg positivt til tiltaket.

 

S 29/2004

MØTEPLAN FOR UBs STYRE VÅREN 2007 

  Vedtak (enstemmig):

  Det fastsettes følgende møteplan for Universitetsbibliotekets styre i vårsemesteret 2007:

Torsdag 8. februar 2007, kl. 09.00. Møtet holdes på Det medisinske fakultetsbibliotek.

Torsdag  12. april 2007, kl. 09.00

Torsdag  14. juni  2007, kl. 09.00

 

S 30/2006.

HANDLINGSPLAN FOR HMS-ARBEID VED UNIVERSITETS­BIBLIOTEKET 2007-2009

Saksforelegg av 08.12. 2006.

Vedtak (enstemmig):

Styret slutter seg til det vedlagte forslag til HMS-handlingsplan 2007-2009 for Universitetsbiblioteket.

 

S 25/2006.

BUDSJETT 2007. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB

Saksforelegg av 08.12. 2006.

Sak nr. 06/06051/113.2/A.

Vedtak (enstemmig):

Styret vedtar følgende hovedfordeling av UBs totalbudsjett i 2007, inkl. beregnet overføring av ubrukte midler fra 2006 på 1,8 mill. kr. Det tas forbehold om at fordelingen må revurderes dersom forutsetningen om overføring fra 2006 på 1,8 mill. kr. ikke holder stikk.

 

S 32/2006.

EVENTUELT

 

  a)

Styremedlemmene ble invitert til julekaffe ved UB torsdag 21. desember, kl. 13.00, i kantinen i 8. et. i Stein Rokkans hus.

 

  b)

Styreleder takket styremedlemmene for godt samarbeid i 2006.

 

Møtet ble hevet kl. 11.00.

 

Jan S. Vaagen

Styreleder

 

03.01. 2007.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 03.01.07 av jer.
til denne siden.