Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 19.09. 2006, KL. 09.00.


Til stede:

Representanter for fakultetene:

Jan S. Vaagen (leder), Hilde Hetland (nestleder), Nils Erik Gilhus, Vigdis Broch Due

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:

 
Rune Kyrkjebø, Olav Aas

Studentrepresentanter:

Tove Giskeødegård, Torbjørn Wentzel

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

 

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Kirstine Folmann, Marie Morken

 

S 22/2006.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 08.06. 2006

 

Protokollen fra forrige styremøte 08.06. 2006 ble godkjent.

 

S 23/2006.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Omorganisering ved UB - arbeid med koordinatorteam.

Rapporter fra de tre koordinatorteamene var sendt ut før møtet. Lederne for de tre koordinatorteamene innkalles til neste styremøte ved UB 02.11.06.

 

  b)

Elin Bugge har trukket seg fra vervet som studentrepresentant i UBs styre. Tove Giskeødegård rykker opp som ny studentrepresentant i styret for resten av året 2006. Kathrine Berge Brekken er oppnevnt som ny vararepresentant for studentene.

 

  c)

Regnskapsrapport for andre tertial 2006. Pr. 31.08. 2006 er det et mindreforbruk på UBs totalbudsjett i forhold til budsjettprognosen på vel 1,6 mill. kr. Størst mindreforbruk er det på lønn og IT-utstyr, mens det er et visst merforbruk på elektroniske ressurser. På andre poster er det for det meste mindre avvik fra budsjettprognosene. Det antas at lønnsbudsjettet vil gå omtrent i balanse når vi får full effekt av lønnsoppgjøret for 2006. Erfaringsmessig er det også større forbruk til IT-utstyr om høsten enn om våren. En større tilleggsfaktura for tidsskrifter fra SWETS på vel 600.000 som belastes i september vil antakelig medføre et samlet merforbruk til periodika/elektroniske ressurser i 2006 på ca. 1 mill. kr. Det antas likevel at UBs totalbudsjett vil gå omtrent i balanse ved årets slutt.

 

Regnskapsrapporten for andre tertial 2006 ble tatt til etterretning.

 

S 24/2006.

STRATEGIPLAN 2007-2011 FOR Ub – OPPNEVNING AV UTVALG 

Saksforelegg av 13.09. 2006.

Vedtak (enstemmig):

Det oppnevnes et utvalg med følgende sammensetning for å utarbeide forslag til ny strategiplan for UB 2007-2011:

Professor Jan S. Vaagen, Inst. for fysikk og teknologi, styreleder

Bibliotekdirektør Kari Garnes

Viserektor for internasjonale relasjoner professor Kjersti Fløttum

Førsteamanuensis Hilde Hetland, Inst. for samfunnspsykologi (assosiert medlem)

Én studentrepresentant m/vara

Jens Evang Reinton, sekretær

Utvalget får som mandat å utarbeide forslag til en ny strategiplan for Universitetsbiblioteket for femårsperioden 2007-2011, først og fremst med utgangspunkt i Universitetets strategiplan 2005-2010, og på grunnlag av UBs forrige strategiplan 2002-2006. Det tilstrebes å gjøre planen så fokusert og konsentrert som mulig.

Utvalget får frist til å legge fram forslag til ny strategiplan for UB til 1. februar 2007.

 

S 25/2006.

BUDSJETTFORSLAG 2007 FOR UNIVERSITETsbibliotekET 

Saksforelegg av 13.09. 2006.

Sak nr. 06/06422/113.2/A.

Vedtak (enstemmig):

Styret sluttet seg til det utsendte budsjettforslag 2007 for Universitetsbiblioteket med de merknader som fremkom på møtet.

 

S 26/2006.

EVENTUELT

Styret oppfordret UB til å vurdere mulighetene for å utvide åpningstidene ved fakultetsbibliotekene, gjerne med reduserte tjenester i den utvidete åpningstiden. Det bør også vurderes om det er mulig å få til utvidete åpningstider innenfor eksisterende budsjettrammer.

 

Møtet ble hevet kl. 10.30.

 

Jan S. Vaagen

Styreleder

 

06.10. 2006.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 06.10.06 av jer.
til denne siden.