Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 08.06. 2006, KL. 09.00.


Til stede:

Representanter for fakultetene:

Jan S. Vaagen (leder), Hilde Hetland (nestleder), Nils Erik Gilhus, Vigdis Broch Due

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:


Kirstine Folmann, Rune Kyrkjebø

Studentrepresentanter:

Torbjørn Wentzel

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Elin Bugge

 

S 15/2006.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 03.05. 2006

 

Protokollen fra forrige styremøte 03.05. 2006 ble godkjent.

 

S 16/2006.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Brev fra styrets interne arbeidsgruppe for omorganisering ved UB om forsøk med koordinering av enheter ved UB/oppretting av koordinatorteam fulgte vedlagt.

 

  b)

På styremøte 16.02.06 ble det lagt fram forslag til nytt internt ”Reglement for lån av og innsyn i studentavhandlinger” ved UB (sak S 03/2006). Saken ble utsatt, bl.a. i påvente av at Universitetsstyret skal vedta nytt felles ”Reglement for studier og grader ved Universitetet i Bergen”. Dette skulle etter opprinnelig plan vedtas før sommeren 2006, men etter behandling av saken i Universitetets utdanningsutvalg viser det seg at saken først vil komme opp til høsten. UB vil sammen med Utdanningsavdelingen utarbeide et saksframlegg til møte i utdanningsutvalget 23.08.06 om ”Elektronisk innlevering, arkivering og tilgjengeliggjøring av mastergradsoppgaver ved UiB”.

 

  c)

Regnskapsrapport pr. 30.04.06 ble tatt til orientering.

 

  d)

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) vil evaluere kvalitetssikrings­systemet ved UiB høsten 2006, og vil besøke bl.a. UB i uke 42 (16.-20. oktober 2006).

 

  e)

Det ble holdt felles statusmøte mellom BIBSYS og universitetsbibliotekene i Norge i Oslo 31.05. 2006. Viktige saker i tiden framover vil være fremtidig organisering og fornying av BIBSYS.

 

  f)

UB vil delta ved mottaket av nye studenter i Grieghallen 14.08. 2006.

 

  g)

UB har fått til høring NOU 2006: 8 Kunnskap for fellesskapet – universitetsmuseenes utfordringer, med høringsfrist 21.08. 2006.

 

  h)

Rune Kyrkjebø er av Det historisk-filosofiske fakultet oppnevnt som medlem i et utvalg som skal se på forvaltning av digitale forskningsressurser for humanistiske fag ved UiB.

 

  i)

Oversikt over tildeling til trykte bøker – spesielle formål – 2006 ble delt ut på møtet.

 

S 17/2005.

MØTEPLAN FOR UNIVERSITETsbibliotekETS STYRE HØSTEN 2006

Vedtak (enstemmig):

Det fastsettes følgende møteplan for Universitetsbibliotekets styre i høstsemesteret 2006, med forbehold om at det kan bli nødvendig å flytte møtet 21. september:

         Torsdag  21. september 2006, kl. 09.00

         Torsdag    2. november 2006, kl. 09.00

         Torsdag  14. desember 2006, kl. 09.00

 

S 18/2006.

HØRING: STRATEGISK HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONAL VIRKSOMHET VED UNIVERSITETET I bERGEN 

Saksforelegg av 30.05. 2006.

Sak nr. 05/10466/A

Vedtak (enstemmig):

Styret slutter seg til det fremlagte forslag til høringsuttalelse fra Universitetsbiblioteket med de endringer som fremkom på møtet.

 

S 19/2006.

ÅRSMELDING 2005 FOR UNIVERSITETsbibliotekET

Saksforelegg av 01.06. 2006.

Sak nr. UB/06/02-1

Vedtak (enstemmig):

Styret tar Årsmelding 2005 for Universitetsbiblioteket til orientering.

 

S 20/2006.

ORGANISERING AV TJENESTEN VED UBs DEPOTMAGASIN I 2006 

Saksforelegg av 01.06. 2006.

Vedtak (enstemmig):

SV-biblioteket overtar betjeningen av depotmagasinet når deres litteratur er ferdig overflyttet dit, og foreløpig ut året 2006. Det foretas i løpet av året en evaluering av hvordan dokumentlevering fra og øvrig drift av depotmagasinet skal organiseres på mer permanent basis.

 

S 21/2006.

EVENTUELT

 

  a)

Medlemmene i styret ble invitert til å delta på semesteravslutning ved UB tirsdag 20. juni, kl. 13.30.

 

  b)

Styremøtene ved UB vil fra høsten 2006 holdes ved fakultetsbibliotekene på omgang.

 

 

Møtet ble hevet kl. 10.35.

 

19.06. 2006.

 

Jan S. Vaagen (sign.)

   Styreleder

strekOffisiell side
Sist oppdatert 30.08.06 av jer.
til denne siden.