Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.05. 2006, KL. 09.00.


Til stede:

Representanter for fakultetene:

Jan S. Vaagen (leder), Hilde Hetland (nestleder), Nils Erik Gilhus, Tine Eidsvaag

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:


Kirstine Folmann, Rune Kyrkjebø

Studentrepresentanter:

Torbjørn Wentzel, Elin Bugge

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

 

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Vigdis Broch Due

 

S 09/2006.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 16.02. 2006

 

Protokollen fra forrige styremøte 16.02. 2006 ble godkjent.

 

S 10/2006.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Ane Ose har trukket seg som studentrepresentant i Universitetsbibliotekets styre. Elin Bugge er oppnevnt som fast studentrepresentant i stedet for henne. Som ny vararepresentant for studentene er oppnevnt Tove Giskeødegård. Dette betyr at følgende vil fungere som studentrepresentanter i UBs styre resten av 2006:

Faste medlemmer:

     Torbjørn Wentzel

     Elin Bugge

Varamedlemmer:

     1. Olav Nordli

     2. Tove Giskeødegård

 

 

  b)

På styremøte 16.02.06 ble det lagt fram forslag til nytt internt ”Reglement for lån av og innsyn i studentavhandlinger” ved UB (sak S 03/2006). Styret fattet på møtet følgende vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte. Til dette møtet innhentes det synspunkter og opplysninger om gjeldende praksis fra fakultetene. Det bør også utarbeides et forslag til (nytt) skjema som studentene skal underskrive ved innlevering ang. tilgjengelighet av de innleverte arbeider.

 

Etter dette møtet er det holdt møte med Kollegiesekretariatet om saken, og høringsuttalelser fra fakultetene er gjenomgått. Det tas sikte på å revidere og slå sammen gjeldende studiereglementer ved UiB til ett felles ”Reglement for studier og grader ved Universitetet i Bergen”. Her er det også ønskelig å få inn krav om i hvilken form og i hvilket antall mastergradsoppgaver skal innleveres. Det er primært ønskelig at oppgavene gjøres allment tilgjengelige i BORA, med opplegg for en ”print on demand”-løsning for trykking. Hvis en får til dette, skulle det ikke være nødvendig å levere oppgaven i trykt form. Inntil en slik ordning gjennomføres, bør det kreves at mastergradsoppgavene leveres i to eksemplarer i trykt form.

 

Kollegiesekretariatet vil utarbeide forslag til standardavtaler som studentene skal underskrive ved innlevering av mastergradsoppgaver.

 

En regner med at det i praksis vil bli svært få mastergradsoppgaver som arkiveres bare i UiBs eksamensarkiv. Det tas sikte på at alle oppgaver som ikke klausuleres, også vil bli publisert enten i BORA eller i trykt form.

 

Saken tas opp igjen på styremøte ved UB 08.06.06.

 

 

  c)

Det ble gjennomført to dagers kurs i kommunikasjon, med særlig vekt på kommunikasjon med brukerne, for alle UBs ansatte i perioden 6.-14. mars 2006.

 

 

  d)

UBs ledergruppe gjennomført en studietur til Danmark og Sverige 3.-6. april 2006, med besøk på Universitetsbiblioteket i Ålborg, biblioteket ved Högskolan i Malmö, Stadsbiblioteket i Malmö, og Göteborgs universitetsbibliotek.

 

 

  e)

UB arrangerte 19.-21.04.06 en internasjonal konferanse i Bergen, som besto av to deler:

19.04.:       Institutional Repository Workshop

20.-21.04:  DSpace User Group Meeting

Konferansen hadde 102 deltakere fra 16 land. Nærmere opplysninger se konferansens nettsider: http://dsug2006.uib.no/index.php?p=home. I programmet er det bl.a. lenker til PowerPoint-presentasjoner av mange av innleggene på konferansen.

 

 

  f)

Ole Gunnar Evensen gav en orientering om arbeidet med elektronisk publisering ved UB på stabsmøte hos Universitetsdirektøren 28.04.06. PowerPoint-presentasjon av orienteringen er tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2006/BORA-EksArk20060428a.ppt.

 

 

  g)

Regnskapsrapporter pr. 31.03.06 ble tatt til etterretning.

 

 

  h)

Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek stenger for ombygging 2. juni 2006. Avdelingen åpner igjen med reduserte tjenester i midlertidige lokaler i 3. etasje i Stein Rokkans hus 6. juni 2006.

 

 

  i)

Det vil bli lagt fram egen sak om organiseringen av depotmagasinet ved UB på neste styremøte ved UB 08.06.06.

 

S 11/2006.

INNSTILLING OM OMORGANISERING AV Ub

Saksforelegg av 26.04. 2006.

Sak nr. 03/07537/UB

Vedtak (enstemmig):

Styret gir sin tilslutning til opplegget med koordinatorteam som foreslått i saksforelegget. Arbeidsgruppen får mandat til å konkretisere innen utgangen av mai 2006 hvilke arbeidsoppgaver koordinatorteamene skal ha, bl.a. på grunnlag av diskusjonen i styret. Koordinatorteamene rapporterer underveis til styrets arbeidsgruppe for denne saken. Prosjektet avsluttes 31.12. 2006. Nåværende organisasjonsstruktur beholdes i prosjektperioden.

Stemmeforklaring fra Kirstine Folmann:
Jeg støtter forslaget i Sak S 11/2006 med forbehold: at styret i neste behandling av saken nøye vurderer omkostninger ved en eventuell omorganisering.

 

S 12/2006.

NEDLEGGING AV UBs IT-AVDELING - OVERFØRing AV IT-PERSONALE

Saksforelegg av 26.04. 2006.

Sak nr. 03/07537/UB

Vedtak (enstemmig):

UBs IT-avdeling legges ned som organisatorisk enhet.

Avdelingsleder Leif Magne Iversland blir knyttet til bibliotekdirektøren som seniorrådgiver med spesialkompetanse innen IKT og bibliotek.

Førstekonsulent Erik Arnesen blir knyttet til UBs administrasjon og beholder i hovedsak samme arbeidsoppgaver som i dag. Han får i tillegg noen arbeidsoppgaver som UiBs IT-avdeling ikke har overtatt.

 

S 13/2006.

ÅRSRAPPORT 2005 – LOKALT HMS-ARBEID VED UNIVERSITETsbibliotekET

Saksforelegg av 02.05. 2006.

Sak nr. 06/00322/A/KRK

Vedtak (enstemmig):

Styret tar den vedlagte årsrapport 2005 for lokalt HMS-arbeid ved Universitetsbiblioteket til etterretning, men noterer at det burde vært holdt HMS-møter og utarbeidet ajourførte handlingsplaner for videre arbeid med HMS ved flere av UBs avdelinger.

 

S 14/2006.

EVENTUELT

 Det ble bemerket at informasjon om at sakspapirer mv. til styremøtet 03.05.06 var tilgjengelig ble lagt ut svært sent på UBs Intranettsider.

 

Møtet ble hevet kl. 10.20.

 

15.05. 2006.

 

Jan S. Vaagen (sign.)

   Styreleder

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.05.06 av jer.
til denne siden.