Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 16.02. 2006, KL. 09.00.


Til stede:

Representanter for fakultetene:

Jan S. Vaagen (leder), Hilde Hetland (nestleder), Vigdis Broch Due, Nils Erik Gilhus, Marit Midtbø (vara)

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:


Kirstine Folmann, Rune Kyrkjebø, Marit Kullerud (vara), Olav Aas (vara)

Studentrepresentanter:

Torbjørn Wentzel, Olav Nordli

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Ane Ose

 

Før det ordinære styremøtet ble det gitt en presentasjon av UB ved Kari Garnes, og av prosjekt for elektronisk publiseringsarkiv (BORA) ved Ole Gunnar Evensen.

 

S 01/2006.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 15.12. 2005

 

Protokollen fra forrige styremøte 15.12. 2005 ble godkjent.

 

Representantene for de ansatte ved UB og studentrepresentantene ble bedt om så snart som mulig å oppnevne hver sin representant til den interne arbeidsgruppen som skal arbeide videre med omorganiseringssaken ved UB.

 

S 02/2006.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Universitetsbibliotekets styre har fått følgende sammensetning for perioden 01.01. 2006 - 31.07. 2009:

 

Representanter for det vitenskapelige personale ved fakultetene:

Faste medlemmer:

     Professor Jan S. Vaagen, Det mat.-nat. fakultet, leder

     Førsteamanuensis Hilde Hetland, Det psykologiske fakultet, nestleder

     Professor Nils Erik Gilhus, Det medisinske fakultet

     Professor Vigdis Broch Due, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Varamedlemmer:

     1. Professor Lars Forsberg,  Det hist.-fil. fakultet

     2. Amanuensis Tine Eidsvaag,  Det juridiske fakultet

     3. Førsteamanuensis Marit Midtbø,  Det odontologiske fakultet

 

Representanter for de ansatte ved Universitetsbiblioteket:

Faste medlemmer:

     Førstebibliotekar Rune Kyrkjebø

     Avdelingsbibliotekar Kirstine Folmann

Varamedlemmer:

     1. Hovedbibliotekar Marit Kullerud

     2. Fakultetsbibliotekar Olav Aas

 

Studentrepresentanter:

Faste medlemmer: 

     Torbjørn Wentzel

     Ane Ose

Varamedlemmer:

     1. Olav Nordli

 

Studentrepresentantene er oppnevnt for året 2006.

 

 

 b)

Det har siden 2004 vært arbeidet med planer om en omorganisering ved Universitetsbiblioteket. En arbeidsgruppe ved UB har utarbeidet en innstilling om saken, som har vært på høring ved bl.a. UBs avdelinger. Saken er også behandlet på fire møter i UBs styre. Aktuelle saksdokumenter, inkl. innstilling og innkomne høringsuttalelser fins på http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2006/omorganisering/index.htm.

 

Saken vil etter planen komme opp til nye behandling i UBs styre i løpet av vårsemesteret 2006.

 

 

 c)

Ombyggingen av Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek planlegges å starte opp i juli.. SV biblioteket vil holde stengt fra begynnelsen av juni. og åpne igjen i midlertidige lokaler i Stein Rokkans hus, Nygårdsgt. 5 ved semesterstart i august 2006.

 

 

 d)

Bibliotekdirektør Kari Garnes er faglig og administrativ leder for UB.

Fakultetsbibliotekar Annes Sissel Vedvik Tonning er stedfortreder for bibliotekdirektøren i faglige saker, mens Marie Morken er stedfortreder for bibliotekdirektøren i administrative saker.

 

 

S 03/2006.

Reglement for lån av og innsyn i studentavhandlinger

Saksforelegg av 07.02. 2006.

Sak nr. 03/08002/A/

Vedtak (enstemmig):

Saken utsettes til neste styremøte. Til dette møtet innhentes det synspunkter og opplysninger om gjeldende praksis fra fakultetene. Det bør også utarbeides et forslag til (nytt) skjema som studentene skal underskrive ved innlevering ang. tilgjengelighet av de innleverte arbeider.

 

S 04/2006.

ÅRSPLAN 2006 FOR UB

Saksforelegg av 07.02. 2006.

Sak nr. 05/06764/A/

Vedtak (enstemmig):

Styret sluttet seg til det fremlagte forslag til Årsplan 2006 for Universitetsbiblioteket med de endringer som fremkom på møtet. Endelig versjon av årsplanen er tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/felles/dok/aarsplan2006-UB.htm.

 

S 05/2006.

JUSTERING AV BUDSJETT 2006.
DISPONERING AV OVERFØRTE MIDLER FRA 2005.

Saksforelegg av 07.02. 2006.

Sak nr. 05/06764/A/

Vedtak (enstemmig):

Styret vedtar følgende justerte hovedfordeling av UBs ordinære budsjett til bevilgnings­finansiert virksomhet i 2006, inkl. overføring av ubrukte midler fra 2005:

 

S 06/2006.

KRITERIER FOR FORDELING AV UBs LITTERATURBUDSJETT

Saksforelegg av 07.02. 2006.

Sak nr. 05/06764/A/

Vedtak (enstemmig):

Det fastsettes følgende nye kriterier for fordeling av UBs litteraturmidler:

Den samlete litteraturtildelingen ved UB deles i fire deler.

1.      En felles avsetning til alle typer periodika og elektroniske ressurser. Vil omfatte trykte tidsskrifter og andre seriepublikasjoner, samt alle typer elektroniske ressurser, (fullteksttidsskrifter, referansedatabaser og elektroniske bøker). Denne avsetningen viderefordeles ikke på fagområder, men det lages en intern uoffisiell oversikt over hvordan utgiftene fordeler seg på fagområder. Denne oversikten legges til grunn for å vurdere utviklingen, med utgangspunkt i forbrukstall for 2005.

2.      En egen avsetning til trykte bøker og innbinding som viderefordeles på fagområder med utgangspunkt i lånetall for de tre siste år: Følgende lånetall benyttes: Nye utlån av bøker fra egne samlinger til egne brukere og innlån av bøker til egne brukere. Fornyinger, fjernlån og utlån fra pensumsamlinger regnes ikke med.

3.      En egen avsetning til trykte bøker som skal benyttes til spesielle satsingsområder ved UiB, til nye fagområder, og/eller til å styrke andre fagområder med spesielle behov (f.eks. pga. tidligere svak samlingsutvikling). Det må søkes spesielt om tildelinger av denne avsetningen.

4.      En egen avsetning til fellesutgifter på bokkonto. Denne avsetningen skal dekke utgifter til tverr- og flerfaglige bøker, mikrofilm av aviser, byttemateriale, kopilån, kopier av bilder for Billedsamlingen, datasøk og erstatning for tapte bøker.

 

Størrelsen på de fire delene av litteraturtildelingen avgjøres hvert år av UBs styre, bl.a. på grunnlag av regnskapstall for foregående år. Fordelingen mellom de fire delene antas å burde være (tallene er veiledende):

Til periodika og elektroniske ressurser:                     87-88 %

Til trykte bøker etter fordelingsnøkkel:                        9-10 %

Til trykte bøker, til spesielle formål etter søknad:           1-2 %

Til fellesutgifter på bokkonto:                                     1,5-2 %

 

S 07/2006.

VIDEREFORDELING AV UBs LITTERATURBUDSJETT 2006

Saksforelegg av 07.02. 2006.

Sak nr. 05/06764/A/

Vedtak (enstemmig):

Samlet tildeling til litteratur i 2006 på kr. 30.203.400 (inkl. overføring fra 2005) fordeles slik:

Til periodika og elektroniske ressurser:                                26.303.400      (87,1 %)

Til trykte bøker etter fordelingsnøkkel:                                  2.900.000      (  9,6 %)

Til trykte bøker, til spesielle formål etter søknad:                       500.000      (  1,7 %)

Til fellesutgifter på bokkonto                                                    500.000      (  1,7 %)

Midlene til trykte bøker etter fordelingsnøkkel fordeles på fagområder, basert på lånetall for de tre siste år. Følgende lånetall benyttes: Nye utlån av bøker fra egne samlinger til egne brukere og innlån av bøker til egne brukere. Fornyinger, fjernlån og utlån fra pensum­samlinger regnes ikke med. Dette vil gi følgende fordeling av midlene til trykte bøker 2006:

 

S 08/2006.

EVENTUELT

Det var ingen saker under Eventuelt.

 

Møtet ble hevet kl. 11.30.

 

06.03. 2006.

 

Jan S. Vaagen (sign.)

   Styreleder

strekOffisiell side
Sist oppdatert 26.01.07 av jer.
til denne siden.