Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 14.12. 2006

SAK S 28/2006

 

ORIENTERINGSSAKER

 

 

  a)

Omorganisering ved UB. Rapporter om arbeidet i koordinatorteamene.

     Vedlegg 1: Rapport fra koordinatorteamet for MN, MED, OD og PS

     Vedlegg 2: Rapport fra koordinatorteamet for JUS, HF og SV

             

 

  b)

Viserektor for internasjonale relasjoner professor Kjersti Fløttum har meldt forfall til strategiplanutvalg for UB 2007-2011. I stedet for henne er oppnevnt professor Rune Nilsen, Senter for internasjonal helse.

Utvalget har dermed fått følgende sammensetning

Professor Jan S. Vaagen, Inst. for fysikk og teknologi, styreleder

Bibliotekdirektør Kari Garnes

Professor Rune Nilsen, Senter for internasjonal helse

Førsteamanuensis Hilde Hetland, Inst. for samfunnspsykologi (assosiert medlem)

Studentrepresentant Torbjørn Wentzel (vara: Tove Giskeødegård)

Jens Evang Reinton, sekretær

 

 

  c)

UB har mottatt brev fra EIA, der det opplyses at det vil bli gjennomført et makeskifte, som innebærer at UB får overta lokalene som var tiltenkt hovedarkivet i S. Rokkans hus, slik at UB får samlet sitt depotmagasin ett sted.

 

 

  d)

UB har avgitt høringsuttalelse til rapporten Sammen om kunnskap II – operasjonalisering av indikatorer for formidling. Høringsuttalelsen er tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2006/06-08210-008-Sammenomkunnskap-2.pdf.

 

 

  e)

UB har avgitt høringsuttalelse til utredningen ABM: alt for alle!? Forvaltning av kulturhistorisk fotografi i Norge 2007 – 2012 Høringsuttalelsen er tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2006/06-08499-2-008-ABM.pdf.

 

 

  f)

Regnskapsrapport pr. 31.10.06. Er sendt ut tidligere.

 

 

 g) Notat om prøveperiode med ekstra langåpent ved HF-biblioteket høsten 2006.

 

 

08.12. 2006.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 26.01.07 av jer.
til denne siden.