Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 19.09. 2006

SAK S 25/2006

 

BUDSJETTFORSLAG 2007 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Universitetsbiblioteket skal utarbeide budsjettforslag for 2007 som grunnlag for Universitetsstyrets fordeling av tildelt budsjettramme for 2007. Forslaget skal omfatte

1.       sammendrag - presentasjon av faglige oppgaver og utfordringer

2.       budsjettforslag 2007, ordinær virksomhet

a)      tiltak innenfor budsjettrammen

b)      tiltak utenfor budsjettrammen

3    Eksternt finansiert virksomhet

 

Det er på grunnlag av Universitetsdirektørens budsjettrundskriv og innkomne forslag fra UBs avdelinger utarbeidet et budsjettforslag for UB for 2007. Prioriteringer og satsinger i UBs budsjettforslag 2007 er drøftet på møte i Informasjons- og drøftingsutvalget ved UB 12.09. 2006 og på ledermøte ved UB 13.09. 2006. Det er i budsjettforslaget lagt særlig vekt på følgende punkter: 

Ø      Fortsatt oppbygging av det digitale bibliotek

·         overgang fra trykte til elektroniske informasjonsressurser

·         elektronisk publiseringsarkiv for UiB (BORA)

·         digitalisering og publisering på nett av kildemateriale

·         styrking av arbeidet med informasjonskompetanse og det faglige innholdet i læringssentrene i samarbeid med fagmiljøene

Ø      Konsekvensjustering/kompensasjon for prisstigning på litteratur og for mva. på elektroniske ressurser

Ø      Kompetanseutvikling innen relevante områder for UBs personale

Ø      Sikrings-/alarmsystem/selvbetjent utlån ved flere fakultetsbibliotek

Ø      Videreføring/gjennomføring av utbyggings-/ombyggingsprosjekter, med særlig vekt på ombygging av Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek 

Bibliotekdirektøren fremmer følgende forslag til

vedtak:

Styret slutter seg til det vedlagte budsjettforslag 2007 for Universitetsbiblioteket med de merknader som fremkom på møtet.

 

13.09. 2006.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.09.06 av jer.
til denne siden.