Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 19.09. 2006

SAK S 24/2006

 

STRATEGIPLAN FOR UB 2007-2011 – OPPNEVNING AV UTVALG

 

 

Universitetsbibliotekets råd vedtok i 2001 en strategisk plan for UB for femårsperioden 2002-2006 m/vedlegg. Universitetsstyret vedtok i 2004 en ny strategisk plan for UiB for perioden 2005-2010.

 

Det er nå på tide å utarbeide en ny strategiplan for Universitetsbiblioteket for neste femårsperiode 2007-2011. Denne planen må først og fremst ta utgangspunkt i Universitetets nye strategiplan 2005-2010, men det må også vurderes hva som er aktuelt å videreføre fra UBs forrige strategiplan 2002-2006.

 

Det foreslås at det oppnevnes et utvalg med tre medlemmer pluss sekretær for å utarbeide forslag til ny strategiplan for UB 2007-2011.

 

Det er viktig å få bred deltakelse fra UBs ansatte i strategiplanarbeidet. Det vil derfor bli bedt om innspill fra UBs avdelinger i løpet av planprosessen.

 

Forslag til  vedtak:

Det oppnevnes et utvalg for å utarbeide forslag til ny strategiplan for UB 2007-2011. Utvalget får som mandat å utarbeide forslag til en ny strategiplan for Universitetsbiblioteket for femårsperioden 2007-2011, først og fremst med utgangspunkt i Universitetets strategiplan 2005-2010, men også på grunnlag av UBs forrige strategiplan 2002-2006. Det bør tilstrebes å gjøre planen så fokusert og konsentrert som mulig.

 

Utvalget får frist til å legge fram forslag til ny strategiplan for UB til 1. februar 2007.

 

 

Forslag til sammensetning av utvalget ettersendes.

 

 

13.09. 2006.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.09.06 av jer.
til denne siden.