Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 08.06. 2006

SAK S 16/2006

 

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Brev fra styrets interne arbeidsgruppe for omorganisering ved UB om forsøk med koordinering av enheter ved UB/oppretting av koordinatorteam følger vedlagt.

 

  b)

På styremøte 16.02.06 ble det lagt fram forslag til nytt internt ”Reglement for lån av og innsyn i studentavhandlinger” ved UB (sak S 03/2006). Saken ble utsatt, bl.a. i påvente av at Universitetsstyret skal vedta nytt felles ”Reglement for studier og grader ved Universitetet i Bergen”. Dette skulle etter opprinnelig plan vedtas før sommeren 2006, men etter behandling av saken i Universitetets utdanningsutvalg viser det seg at saken først vil komme opp til høsten. UB er sammen med Utdanningsavdelingen bedt om å utarbeide et saksframlegg til første møte i utdanningsutvalget etter sommerferien 23.08.06 om ”Elektronisk innlevering, arkivering og tilgjengeliggjøring av mastergradsoppgaver ved UiB”.

 

  c)

Regnskapsrapport pr. 30.04.06.  Er sendt ut tidligere.

 

d) Tildeling til trykte bøker – spesielle formål - 2006.  Vedlegg.

 

e) Rune Kyrkjebø er oppnevnt som medlem i et utvalg som skal se på forvaltning av digitale forskningsressurser for humanistiske fag ved UiB.

 

 

 

07.06. 2006.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 07.06.06 av jer.
til denne siden.