Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.05. 2006

SAK S 12/2006

        Arkivkode 011.5

 Sak nr. 05/07537/UB

 

NEDLEGGING AV UBs IT-AVDELING - OVERFØRing AV IT-PERSONALE

 

I forbindelse med omorganisering av UB er det ikke vedtatt noen endelig organisasjonsplan. Saken har vært lagt fram for styret og i styresak S 11/2006 blir det foreslått å arbeide videre med organiseringen gjennom koordinatorteam.

De senere år er det gjennomført en større omorganisering av IT-tjenestene ved UiB, der klient- og serverdrift og brukerstøtte er blitt sentralisert til UiBs IT-avdeling. Dette har berørt UBs IT avdeling ved at to av avdelingens fire stillinger er overført til den sentrale IT- avdelingen. De to personene som nå utgjør UBs IT-avdeling er avdelingsleder Leif Magne Iversland og førstekonsulent Erik Arnesen.

Verken Iversland eller Arnesen har hatt oppgaver innen klient- og serverdrift. Iversland har hele sin tid arbeidet med bibliotek og IT og vært helt sentral i utviklingen av det elektroniske bibliotek og bruk av informasjonsteknologi ved UiB. Arnesen arbeider i hovedsak med undervisningsprogram for ansatte ved UB og brukerundervisning ved UiB i spesielle programmer, i tillegg til at han utfører en del brukerstøttetjenester internt ved UB. Han har allerede i dag et nært samarbeid med UBs administrasjon og det er viktig at dette bygges videre ut.

Oppbygging og videreutvikling av det digitale bibliotek er fremdeles UBs viktigste satsingsområde. Vi er involvert i flere nasjonale samarbeidsprosjekt på dette feltet. Her kan nevnes eksempler som BIBSYS, Bibliotekportalen og elektroniske publiseringsarkiv/ Open Research Archive (BORA). Strategisk arbeid innen dette feltet blir stadig utvidet og det er viktig at denne type kompetanse er forankret hos bibliotekdirektøren.

En nedleggelse av UBs IT avdeling bør kunne behandles separat og uavhengig av organiseringen av de andre enhetene ved UB.

Saken har vært lagt fram for de involverte personene og de slutter seg til det forslaget som legges fram her.

Forslag til vedtak:

UBs IT-avdeling legges ned som organisatorisk enhet.

Avdelingsleder Leif Magne Iversland blir knyttet til bibliotekdirektøren som seniorrådgiver med spesialkompetanse innen IKT og bibliotek.

Førstekonsulent Erik Arnesen blir knyttet til UBs administrasjon og beholder i hovedsak samme arbeidsoppgaver som i dag. Han får i tillegg noen arbeidsoppgaver som UiBs IT-avdeling ikke har overtatt.

 

26.04.06/KG

strekOffisiell side
Sist oppdatert 27.04.06 av jer.
til denne siden.