Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.05. 2006

SAK S 10/2006

 

ORIENTERINGSSAKER

 

 

a)

Ane Ose har trukket seg som studentrepresentant i Universitetsbibliotekets styre. Elin Bugge er oppnevnt som fast studentrepresentant i stedet for henne. Som ny vararepresentant for studentene er oppnevnt Tove Giskeødegård. Etter dette vil følgende fungere som studentrepresentanter i UBs styre resten av 2006:

Faste medlemmer:

     Torbjørn Wentzel

     Elin Bugge

Varamedlemmer:

     1. Olav Nordli

     2. Tove Giskeødegård

 

 

b)

På styremøte 16.02.06 ble det lagt fram forslag til nytt internt ”Reglement for lån av og innsyn i studentavhandlinger” ved UB (sak S 03/2006). Styret fattet på møtet følgende vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte. Til dette møtet innhentes det synspunkter og opplysninger om gjeldende praksis fra fakultetene. Det bør også utarbeides et forslag til (nytt) skjema som studentene skal underskrive ved innlevering ang. tilgjengelighet av de innleverte arbeider.

 

Etter dette møtet er det holdt møte med Kollegiesekretariatet om saken, og høringsuttalelser fra fakultetene er gjenomgått. Det tas sikte på å revidere og slå sammen gjeldende studiereglementer ved UiB til ett felles ”Reglement for studier og grader ved Universitetet i Bergen”. Her er det også ønskelig å få inn krav om i hvilken form og i hvilket antall mastergradsoppgaver skal innleveres. Det er primært ønskelig at oppgavene gjøres allment tilgjengelige i BORA, med opplegg for en ”print on demand”-løsning for trykking. Hvis en får til dette, skulle det ikke være nødvendig å levere oppgaven i trykt form. Inntil en slik ordning gjennomføres, bør det kreves at mastergradsoppgavene leveres i to eksemplarer i trykt form.

 

Kollegiesekretariatet vil utarbeide forslag til standardavtaler som studentene skal underskrive ved innlevering av mastergradsoppgaver.

 

En regner med at det i praksis vil bli svært få mastergradsoppgaver som arkiveres bare i UiBs eksamensarkiv. Det tas sikte på at alle oppgaver som ikke klausuleres, også vil bli publisert enten i BORA eller i trykt form.

 

Det tas sikte på å behandle saken igjen på styremøte ved UB 08.06.06.

 

 

c)

Det ble gjennomført to dagers kurs i kommunikasjon, med særlig vekt på kommunikasjon med brukerne, for alle UBs ansatte i perioden 6.-14. mars 2006.

 

d)

UBs ledergruppe gjennomført en studietur til Danmark og Sverige 3.-6. april 2006, med besøk på Universitetsbiblioteket i Ålborg, biblioteket ved Högskolan i Malmö, Stadsbiblioteket i Malmö, og Göteborgs universitetsbibliotek.

 

e)

UB arrangerte 19.-21.04.06 en internasjonal konferanse i Bergen, som besto av to deler:

19.04.:       Institutional Repository Workshop

20.-21.04:  DSpace User Group Meeting

Konferansen hadde 102 deltakere fra 16 land. Nærmere opplysninger se konferansens nettsider: http://dsug2006.uib.no/index.php?p=home. I programmet er det bl.a. lenker til PowerPoint-presentasjoner av mange av innleggene på konferansen.

 

f)

Ole Gunnar Evensen vil gi en orientering om arbeidet med elektroniske publisering ved UB på stabsmøte hos Universitetsdirektøren 28.04.06.

 

g)

Regnskapsrapport pr. 31.03.06.  Ettersendes.

 

 26.04. 2006.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 27.04.06 av jer.
til denne siden.