Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 16.02. 2006

SAK S 07/2006 

Arkivkode: 11
Sak nr. 05/06764/A/

 

FORDELING AV UBs LITTERATURBUDSJETT 2006

UBs styre vedtok på møte 15.12. 2005 å sette av kr. 28.728.000 til litteraturformål (på bokkonto) i 2006, dvs. en økning på 1.244.000 kr. (4,5 %) i forhold til tildelt beløp i 2005 (27.484.000). Beløpet fikk da følgende fordeling på hovedformål:

Forutsatt at forslaget i sak S06/2006, "Kriterier for fordeling av UBs litteraturmidler”, blir vedtatt som foreslått, vil det bli en annen intern fordeling av litteraturmidler enn det vedtaket referert ovenfor innebærer. I stedet for å skille mellom trykte ressurser, elektroniske ressurser og andre utgifter på bokkonto, skal det nå skilles mellom følgende tre poster:

1)      periodika og elektroniske ressurser

2)     trykte bøker

3)      fellesutgifter på bokkonto.

Forutsatt at forslaget i sak S05/2006, ”Justering av budsjett 2006. disponering av overførte midler fra 2005”, blir vedtatt som foreslått, vil bokkonto bli styrket med kr. 1.475.400, slik at samlet disponibelt beløp i 2006 blir kr. 30.203.400. Det foreslås at hoveddelen av denne overføringen benyttes til å styrke avsetningen til periodika og elektroniske ressurser, med sikte på primært å øke andelen av elektroniske ressurser. Men det er også behov for en styrking av avsetningen til trykte bøker i forhold til forbruket i 2005. Det foreslås at det settes av 2,9 mill. kr. til trykte bøker i 2006 (forbruk i 2005 var ca. 2,6 mill. kr.). Avsetningen til fellesutgifter på bokkonto foreslås beholdt uforandret i forhold til opprinnelig vedtak, dvs. kr. 500.000. Det kan dermed disponeres kr. 26.803.400 til periodika og elektroniske ressurser. Av dette beløpet foreslås 13,5 mill. kr. disponert til trykte tidsskrifter (forbruk i 2005: 14,1 mill. kr.), mens 13,3 mill. kr. foreslås disponert til elektroniske ressurser (forbruk i 2005: 9.975.300 kr.). Dette innebærer at den tidligere vedtatte opptrappingsplanen for overgang til elektroniske ressurser, der det legges opp til en økning i avsetningen til elektroniske ressurser på 3 mill. kr. i 2006, kan følges opp i 2006.

Forutsatt at forslaget i sak S06/2006 blir vedtatt, skal midlene til trykte bøker fordeles på fagområder etter en fordelingsnøkkel basert på tall for nye lån av bøker og innlån av bøker til egne brukere de tre siste årene.

Forslag til vedtak:

Samlet tildeling til litteratur i 2006 på kr. 30.203.400 (inkl. overføring fra 2005) fordeles slik:

Til periodika og elektroniske ressurser:                 26.803.400   (88,7 %)

Til trykte bøker:                                                     2.900.000   (  9,6 %)

Til fellesutgifter på bokkonto                                     500.000   (  1,7 %)

Midlene til trykte bøker fordeles på fagområder, basert på lånetall for de tre siste år. Følgende lånetall benyttes: Nye utlån av bøker fra egne samlinger og innlån av bøker til egne brukere. Fornyinger, fjernlån og utlån fra pensumsamlinger regnes ikke med. Dette vil gi følgende fordeling av midlene til trykte bøker 2006:

 

07.02. 2006.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 24.05.06 av jer.
til denne siden.