Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 16.02. 2006

SAK S 06/2006 

Arkivkode: 11

 

KRITERIER FOR FORDELING AV UBs LITTERATURMIDLER

UB har siden tidlig på 1990-tallet hatt kriterier for fordeling på fagområder av UBs midler til bøker og tidsskrifter, vedtatt av UBs styringsorganer (først av UBs råd, fra 2002 av UBs styre, etter at rådet ble nedlagt i 2001). Disse kriteriene er blitt revidert flere ganger, siste gang i 2002 (vedtak i UBs styre 11.04.02, sak S15/2002). I pkt. 5 i de kriteriene som da ble vedtatt, heter det: ”Disse kriteriene gjøres gjeldende for en periode på tre år fra 2003. Deretter tas det opp til vurdering om det er behov for å endre/justere kriteriene.”

Utgangspunktet var at man ønsket å oppnå en mest mulig ”rettferdig” fordeling på fagområder av UBs litteraturmidler. Det ble utarbeidet en ganske komplisert fordelings­nøkkel, der halvparten av midlene ble fordelt til fagområder på grunnlag av gjennomsnittet av de tre siste års tildeling til litteratur til fagområder, mens den andre halvparten av midlene ble fordelt til fagområder på grunnlag av antall ansatte i vitenskapelige stillinger, studenter, uteksaminerte kandidater, og prisen på litteratur, med ulik vekting på de enkelte elementene. Da kriteriene begynte å gjelde, hadde UB nesten utelukkende trykte dokumenter. I løpet av de senere år har det skjedd store endringer i retning av stadig økende bruk av elektroniske ressurser, vesentlig tidsskrifter i fulltekst. UB har nå klart flere tidsskriftabonnementer i elektronisk enn i trykt form. De elektroniske abonnementene tilbys stort sett i store forlagspakker, der det er vanskelig eller nesten umulig å avgjøre hvordan de fordeler seg på fagområder. Allerede for tre år siden fant derfor styret ut at det var mer hensiktsmessig å sette av en egen pott som ikke ble fagfordelt til elektroniske ressurser. Denne potten er senere blitt økt år for år. Et argument som taler for ikke å fagfordele de elektroniske ressursene, er at disse ikke plasseres fysisk ved noen avdeling (fakultetsbibliotek), men er tilgjengelig for alle ansatte og studenter som har nettilgang ved UiB.

Etter bibliotekdirektørens vurdering er nå utviklingen kommet så langt på dette området at det er naturlig å se trykte og elektroniske abonnementer under ett. UB har en god del abonnementer i både trykt og elektronisk form, og uansett øker andelen av elektroniske abonnementer hele tiden. Saken er behandlet av en intern arbeidsgruppe ved UB bestående av fakultetsbibliotekarene og kontorsjef ved administrasjonen. På grunnlag av anbefaling fra denne arbeidsgruppen foreslås det at det settes av én felles pott til alle typer periodika (tidsskrifter mv.), både trykte og elektroniske, og til øvrige elektroniske ressurser (databaser og el-bøker).

Når det gjelder midlene til trykte bøker, foreslås det på grunnlag av anbefaling fra arbeidsgruppen at disse fremdeles fordeles til fagområder, men at kriteriene for fordelingen av dem endres. Arbeidsgruppen har drøftet hva som gir den beste indikasjonen på behovet for bøker ved UBs avdelinger, og har kommet til at det beste er å bruke lånetall. Fordelingen har tidligere vært basert på antall ansatte i vitenskapelige stillinger, studenter, uteksaminerte kandidater, og prisen på litteratur. De lånetallene som anses å gi best uttrykk for de reelle litteraturbehovene er: Nye utlån av bøker fra egne samlinger og innlån av bøker til egne brukere. Fornyinger, fjernlån og utlån fra pensumsamlinger bør ikke regnes med. For at ikke ”tilfeldige” svingninger fra år til år skal få for stor effekt foreslås det at en benytter utlånstallene for bøker for de tre siste årene som grunnlag for fordelingen.

I tillegg til tildelingene til bøker og tidsskrifter som hittil er blitt fagfordelt, har det også hele tiden blitt satt av en egen pott til fellesutgifter på bokkonto, som skal dekke utgifter til mikrofilm av aviser, byttemateriale, kopilån, anskaffelse av materiale til Billedsamlingen, datasøk og erstatning for tapte bøker. Og av de fagfordelte midlene er det satt av en egen pott til tverr- og flerfaglig litteratur. Det foreslås at dette opplegget videreføres, bortsett fra at det etter det nye forslaget bare trengs en egen avsetning til tverr- og flerfaglige bøker, og ikke til tverr- og flerfaglige tidsskrifter.

Nedenfor følger et regneeksempel som viser hvordan litteraturmidlene til bøker ville bli fordelt i 2006 på grunnlag av de kriteriene som er foreslått ovenfor, dersom det blir satt av like store midler i år som det ble brukt til dette formål i 2005. Til sammenligning er det også tatt med oversikter over hvor mye som ble fordelt og brukt til bøker i 2004 og 2005.

Merknad: Eventuelle tilskudd fra fakulteter mv. er ikke med i denne tabellen.

Forslag til vedtak:

Det fastsettes følgende nye kriterier for fordeling av UBs litteraturmidler:

Den samlete litteraturtildelingen ved UB deles i tre hoveddeler.

1.      En felles avsetning til alle typer periodika og elektroniske ressurser. Vil omfatte trykte tidsskrifter og andre seriepublikasjoner, samt alle typer elektroniske ressurser, (fullteksttidsskrifter, referansedatabaser og elektroniske bøker). Denne avsetningen viderefordeles ikke på fagområder, men det føres en intern uoffisiell oversikt over hvordan utgiftene fordeler seg på fagområder. Denne oversikten legges til grunn for å vurdere utviklingen, med utgangspunkt forbrukstall for 2005.

2.      En egen avsetning til trykte bøker og innbinding. Avsetningen viderefordeles på fagområder, basert på lånetall for de tre siste år: Følgende lånetall benyttes: Nye utlån av bøker fra egne samlinger og innlån av bøker til egne brukere. Fornyinger, fjernlån og utlån fra pensumsamlinger regnes ikke med.

3.      En egen avsetning til fellesutgifter på bokkonto. Denne avsetningen skal dekke utgifter til tverr- og flerfaglige bøker, mikrofilm av aviser, byttemateriale, kopilån, kopier av bilder for Billedsamlingen, datasøk og erstatning for tapte bøker. Det vurderes også hvert år om det skal avsettes et eget beløp til nye eller små fag/fagområder av denne potten, og hvor stort dette beløpet eventuelt skal være.

 

Størrelsen på de tre hoveddelene avgjøres hvert år av UBs styre, bl.a. på grunnlag av regnskapstall for foregående år. Fordelingen mellom de tre hoveddelene antas å burde være (tallene er veiledende):

Til periodika og elektroniske ressurser:             88-89 %

Til trykte bøker:                                                 9-10 %

Til fellesutgifter på bokkonto                             1,5-2 %

 

07.02. 2006.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 07.02.06 av jer.
til denne siden.