Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 16.02. 2006

SAK S 05/2006 

Arkivkode: 11
Sak nr. 05/6764/A/

 

JUSTERING AV BUDSJETT 2006.
DISPONERING AV OVERFØRTE MIDLER FRA 2005.
 

Universitetsstyret vedtok på møte 24.11.05 budsjett/årsplan 2006 for Universitetet i Bergen. I henhold til saksforelegget ble Universitetsbiblioteket tildelt en budsjettramme til ordinær bevilgningsfinansiert virksomhet på kr. 95.628.000 for 2006. I tillegg fikk UB 1 mill. kr. av øremerkede midler utenom den ordinære rammen til overgang til elektroniske informasjonsressurser, slik at samlet ramme til bevilgningsfinansiert virksomhet ved UB på dette grunnlag ville bli kr. 96.628.000.

I tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert 15. des. 2005 er det imidlertid foretatt to justeringer i forhold til det som fremgikk av saksforelegget til Universitetsstyret: Overføring fra UB til IT-avdelingen som følge av omlegging av Universitetets IT-tjenester er redusert med kr. 91.000, og avsetning til læringssentre/elektroniske ressurser er økt med kr. 54.000. Samlet budsjettramme er dermed økt med kr. 145.00 til kr. 96.773.000. Men samtidig er internhusleien økt med kr. 558.000 i forhold til det saksforelegget til Universitetsstyret gav inntrykk av. Her var det opplyst at internhusleien ville øke med kr. 5.420.000. Av Universitetsdirektørens tildelingsbrev fremgår det imidlertid at i tillegg til dette kommer også prisstigning. Internhusleien vil dermed bli kr. 19.458.000 i 2006, uten at totalbudsjettet er styrket tilsvarende. Dette betyr at det må settes av kr. 558.000 mer til internhusleie i 2006 enn det som ble vedtatt på forrige styremøte 15.12.05. Men samtidig får vi altså en reell styrking av den opprinnelig tildelte budsjettrammen på kr. 145.000, slik at øvrige poster på det opprinnelig tildelte budsjettet må reduseres med i alt kr. 413.000.

Foreløpig regnskap for Universitetet i Bergen for 2005 vil etter planen bli behandlet på møte i Universitetsstyret 16.02. 2006. I henhold til opplysninger fra Økonomiavdelingen sto det ved årets slutt igjen kr. 5.591.000 i ubrukte midler innenfor den bevilgningsfinansierte virksomheten ved UB. Tallet inkluderer også en akkumulert overføring fra 2004 til 2005 på kr. 2.672.000. Beløpet fordeler seg som følger:

Disse midlene vil bli overført til 2006. Det understrekes at regnskapstallene for 2005 ikke er endelige, slik at det fremdeles kan bli mindre justeringer.

De tre siste postene i oversikten ovenfor inngår ikke i UBs ordinære budsjett. Beløpet som vil bli overført på det ordinære budsjettet blir derfor kr. 3.938.400. Samlet ordinært budsjett inkl. overføringer fra 2005 vil dermed bli kr. 100.711.400.

En god del av de overførbare midlene er bundet opp i igangsatte prosjekter, er avsatt til øremerkete formål, eller er fordelt til ulike formål, men ble ikke benyttet i sin helhet i 2005. Disse midlene vil bli overført øremerket til sine opprinnelige formål. Dette gjelder følgende midler:

I tillegg må differensen mellom opprinnelig tildelt budsjettramme og økt internhusleie på kr. 413.000 dekkes inn ved hjelp av overførte midler. Dette betyr at det vil gjenstå kr. 2.775.400 av de overførte midlene, som kan disponeres ”fritt”. Det foreslås at disse midlene i det alt vesentlige benyttes til å styrke de viktigste satsingsområdene i UBs budsjettforslag for 2006, dvs. videre oppbygging av det digitale bibliotek, med særlig vekt på overgang til elektroniske informasjonsressurser, men også arbeid med bibliotekportal, elektronisk publisering (BORA), digitalisering av kildemateriale, opprydding i musikkatalog, og kompetanseheving for de ansatte. På grunnlag av ovenstående foreslås følgende disponering av de ”frie” overførte midlene:

På grunnlag av ovenstående fremmes følgende

forslag til vedtak:

Styret vedtar følgende justerte hovedfordeling av UBs ordinære budsjett til bevilgningsfinansiert virksomhet i 2006, inkl. overføring av ubrukte midler fra 2005:

 

 07.02. 2006.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 07.02.06 av jer.
til denne siden.