Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 15.12. 2005, KL. 09.00.


Til stede:

Representanter for fakultetene:

Jan S. Vaagen (leder), Tine Eidsvaag, Anne Elisabeth Ljunggren

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:

 
Svenn Sivertssen, Anne B. Åsmul

Studentrepresentanter:

Gunnveig Grødeland, Ingjald Pilskog

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Nils Skaug

 

S 24/2005.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 03.11. 2005

 

Protokollen fra forrige styremøte 03.11. 2005 ble godkjent.

 

S 25/2005.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Oppstart for ombyggingen av SV-biblioteket er utsatt, foreløpig til påske 2006.

 

 b)

Regnskapsoversikt pr. 30.11. 2005. Månedsrapporter pr. 30.11.05 er ettersendt. Det vil antakelig gjenstå ca. 3 mill. kr. i ubrukte midler på UBs budsjett ved årets slutt.

 

  c)

UB presenterte plan for integrering av kurs i informasjonskompetanse i undervisningsoppleggene ved fakultetene på møte i Utdanningsutvalget ved UiB 06.12.05. Referat fra møtet er tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/Felles/organ-styr/styre/2005/Utd-utv-ref-051206.doc.

 

  d)

Kari Garnes deltok på felles statusmøte mellom BIBSYS og de fire store universi­tetsbibliotekene i Oslo 07.12.05.

 

  e)

Kari Garnes deltok på møte i Universitets- og høyskolerådets bibliotekutvalg (UHR-B) i Oslo 08.12.05. Referat fra møtet er tilgjengelig på http://www.uhr.no/utvalg/bibliotek/referat/081205referat.doc.

 

  f)

Kari Garnes opplyste at ved NOKUTs (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) evaluering av institusjonene skal også bibliotektjenestene skal tas med i evalueringen.

 

S 26/2005.

MØTEPLAN FOR UBs STYRE VÅREN 2006 

Vedtak (enstemmig):

Det fastsettes følgende møteplan for Universitetsbibliotekets styre i vårsemesteret 2006:

               Torsdag 16. februar 2006, kl. 09.00

               Torsdag 20. april 2006,  kl. 09.00

         Torsdag   8. juni  2006,  kl. 09.00

 

S 27/2005.

OPPNEVNING AV VALGSTYRE VED VALG PÅ REPRESENTANTER FOR DE ANSATTE VED UB TIL UBs STYRE 2006-2009 

Saksforelegg av 08.12. 2005.
Sak nr. 05/11770/UB.

Vedtak (enstemmig):

Følgende oppnevnes som medlemmer av valgstyret for valg på representanter for de ansatte ved UB til UBs styre for perioden 2006-2009:

Svenn Sivertssen                       vara:     Halvor Kongshavn

Anne B. Åsmul                         vara:     Kari Normo

Leif Magne Iversland                vara:     Bjørn A. Bagge

 

 

S 28/2005.

UNIVERSITETsbibliotekAR VED Det SAMFUNNSVITEN-SKAPELIGe fakultetsbibliotek – TILSETTING

Saksforelegg av 08.12. 2005.
Sak nr. 05/06784/UB.

Vedtak (enstemmig):

Styret tilset Pernille Riise Lothe som universitetsbibliotekar ved Det samfunnsvitskaplege fakultetsbibliotek frå den dato som vert avtalt. Dersom Pernille Riise Lothe ikkje tek i mot stillinga, vert innstilte nr. 2, Torunn G. Saunes tilsett som universitetsbibliotekar. Dersom Torunn G. Saunes ikkje tek i mot stillinga, vert innstilte nr. 3, Egil Vadla tilsett som universitetsbibliotekar.

 

S 29/2005.

INNSTILLING OM OMORGANISERING AV Ub – VIDERE SAKSBEHANDLING

Saksforelegg av 14.12. 2005.
Sak nr. 05/07537/UB.

Vedtak (enstemmig):

Styret nedsetter en intern arbeidsgruppe på fem personer som får som arbeidsoppgave å utarbeide forslag til veivalg, basert på de innkomne høringsuttalelsene. Arbeidsgruppen vil også, på samme grunnlag, ta opp spørsmålet om en eventuell ny komité, sammensetning og mandat. Gruppens arbeid bør kunne styrebehandles på styremøte våren 2006.

Det foreslås at arbeidsgruppen får følgende sammensetning:

Styreleder

Nestleder i styret

1 studentrepresentant fra UBs styre

Bibliotekdirektøren

1 representant for de ansatte ved UB

 

S 30/2005.

BUDSJETT 2006. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV BEVILGNINGER TIL UB 

Saksforelegg av 08.12. 2005.
Sak nr. 05/6764/UB.

Vedtak (enstemmig):

Styret vedtar følgende hovedfordeling av UBs totalbudsjett i 2006:

 

S 31/2005.

EVENTUELT

 

  a)

Styremedlemmene ble invitert til julekaffe ved UB torsdag 22.12.05. kl. 13, i kantinen i Nygårdsgt. 5, 8. et.

 

 b)

Styreleder takket det sittende styret og UBs administrasjon for godt samarbeid i 2005.

 

 

Møtet ble hevet kl. 10.45.

 

05.01.2006.

 

Jan S. Vaagen (sign.)

strekOffisiell side
Sist oppdatert 05.01.06 av jer.
til denne siden.