Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.11. 2005, KL. 09.00.


Til stede:

Representanter for fakultetene:

Jan S. Vaagen (leder), Tine Eidsvaag, Anne Elisabeth Ljunggren, Nils Skaug

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:

 
Svenn Sivertssen, Anne B. Åsmul

Studentrepresentanter:

Ingjald Pilskog, Erik Sandquist

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Gunnveig Grødeland

 

S 20/2005.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 20.09. 2005

 

Protokollen fra forrige styremøte 20.09. 2005 ble godkjent.

 

S 21/2005.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Det ble holdt utvidet møte i det nye Universitetsstyret på Voss 26.-27.10. 2005. Jan S. Vaagen og Kari Garnes deltok på møtet 26.10. for å presentere UB for det nye styret.

 

  b)

Som ledd i en omorganisering av IT-tjenestene ved UiB overføres én ansatt fra UBs IT-avdeling til den sentrale IT-avdelingen ved UiB. Det er meningen at overføringen skal skje med virkning fra 01.01. 2006, men det er mulig at overføringstidspunktet vil bli utsatt.

 

  c)

Klausulering av mastergradsoppgaver: Universitetsstyret har gjort vedtak om at det som hovedregel ikke skal gis oppgaver som kan medføre klausulering.

 

  d)

Ombyggingen av SV-biblioteket vil etter planen starte i uke 1 i 2006. Biblioteket vil i ombyggingsperioden ha reduserte publikumstjenester i UBs lokaler i Stein Rokkans hus (Nygårdsgt. 5).

 

  e)

Regnskapsoversikt. Månedsrapporter pr. 30.09.05 ble tatt til etterretning.

 

  f)

Prosjektgruppen for videre utbygging av læringssentre ved UB har utarbeidet en pedagogisk håndbok til bruk for bibliotekarer til planlegging og gjennomføring av undervisning i informasjonskompetanse. Håndboken er tilgjengelig på
http://www.ub.uib.no/felles/IK/Pedagogisk_manual.pdf

 

  g)

Det nye rektoratet ved UiB vil besøke UB 18.11.05 kl. 14-16. Det vil bli satt opp et program for besøket. Fra UBs styre vil leder og nestleder delta.

 

  h)

Kari Garnes deltok på et nordisk møte med Elsevier i Stockholm 27.-28.10.05 om deres tilbud spesielt når det gjelder elektronisk dokumentlevering.

 

  i)

Nye lokaler for spesialsamlingene ved UB ble offisielt åpnet mandag 31. oktober 2005. Jf. http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=311005142945.xml og http://www.bt.no/incoming/article218169.ece.

 

 

S 22/2005.

INNSTILLING OM OMORGANISERING AV Ub 

Saksforelegg av 27.10. 2005.

Sak nr. 05/07537/UB.

Vedlegg: Revidert innstilling fra arbeidsgruppen

               Høringsuttalelser fra UBs avdelinger m.fl.

               Referat fra møte i Informasjons- og drøftingsutvalget 25.10.05. 

Vedtak (enstemmig):

Styrets leder og nestleder vil i samråd med resten av styret utarbeide forslag til videre behandling av saken til neste styremøte 15.12. 2005.

 

S 23/2005.

EVENTUELT

 Neste styremøte holdes torsdag 15. desember 2005 kl. 09.00.

 

Møtet ble hevet kl. 11.

 

17.11. 2005.

 

Jan S. Vaagen

   Styreleder

strekOffisiell side
Sist oppdatert 30.11.05 av jer.
til denne siden.