Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

 PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 20.09. 2005, KL. 09.00.

Til stede:

Representanter for fakultetene:

Jan S. Vaagen (leder), Tine Eidsvaag,

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:

 
Anne B. Åsmul, Leif Magne Iversland

Studentrepresentanter:

Ingjald Pilskog

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Anne Elisabeth Ljunggren, Nils Skaug, Svenn Sivertssen, Gunnveig Grødeland

 

S 16/2005.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 16.06. 2005

Tine Eidsvaag ønsket å få inn i protokollen fra forrige styremøte følgende protokolltilførsel (stemmeforklaring) under sak S 14/2005:

I møtet var det etter min oppfatning bred enighet om viktigheten av at brukerinteressene blir hørt, som et minimum ved at saken sendes til høring hos fakultetenes bibliotekutvalg. Etter min mening ble spørsmålet om høringsinstanser ikke endelig avgjort i møtet 16.06. 2005.

 

For øvrig ble protokollen fra forrige styremøte 16.06. 2005 godkjent.

 

S 17/2005.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Det har vært utlyst en stilling som Universitetsbibliotekar ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek innen mediefag og informasjonsvitenskap. Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg 25 søkere til stillingen. Følgende er oppnevnt som medlemmer i bedømmelseskomité for å vurdere søkerne den ledige stillingen:

      Førsteamanuensis Katherine J. Goodnow, Inst. for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

      Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn, Det juridiske fakultetsbibliotek, UiB

      Fung. fakultetsbibliotekar Pål Hermod Bakka, Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek, UiB, adm. leder

 

  b)

Det ble foretatt offisiell åpning av det ombygde HF-biblioteket 13. september 2005. Biblioteket åpnet for publikum 1. august 2005.

 

  c)

Regnskapsoversikt for andre tertial 2005 er sendt ut i etterkant av møtet.

 

  d)

Funksjonsperioden for de nåværende medlemmene i UBs styre er forlenget til 31.12. 2005.

 

  e)

Det ble holdt et møte mellom Nasjonalbiblioteket og de fire store universitetsbiblio­tekene i Rana 21.06.05, der bl.a. mulighetene for samarbeid mellom institusjonene om forskjellige prosjekter ble drøftet.

 

  f)

Den 71. internasjonale IFLA-konferansen (World Library and Information Congress) ”Libraries – a voyage of discovery” ble gjennomført i Oslo 14.-18.08. 2005, med ca. 3.500 deltakere. 15 UB-ansatte deltok på konferansen, herav 8 som frivillige funksjonærer.

 

  g)

UB har kjøpt en samling av originalmateriale (notater, manuskripter mv.) etter Olav H. Hauge fra Hauges enke Bodil Cappelen. Materialet ble offisielt overlevert til UB 07.09.05. 

 

S 18/2005.

BUDSJETTFORSLAG 2006 FOR UNIVERSITETsbibliotekET

 

Saksforelegg av 15.09. 2005.

Vedtak (enstemmig):

Styret slutter seg til det vedlagte budsjettforslag 2006 for Universitetsbiblioteket med de merknader som fremkom på møtet.

Endelig versjon av budsjettforslaget er tilgjengelig på
http://www.ub.uib.no/felles/dok/B2006-UB-budsjforslag-06-11.doc

 

S 19/2005.

EVENTUELT

Det var ingen saker under Eventuelt.

 

Møtet ble hevet kl. 10.45.

 

14.10. 2005.

 

 Jan S. Vaagen

styreleder (sign.) 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 26.10.05 av jer.
til denne siden.