Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

 PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 16.06. 2005, KL. 09.00.

Til stede:

Representanter for fakultetene:

Jan S. Vaagen (leder), Tine Eidsvaag, Anne Elisabeth Ljunggren, Nils Skaug

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:

 
Svenn Sivertssen, Anne B. Åsmul

Studentrepresentanter:

Gunnveig Grødeland, Erik Sandquist

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Ingjald Pilskog

    Under sak 10 a) møtte i tillegg Ole Gunnar Evensen.

 

S 09/2005.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 03.03. 2005

 

Protokollen fra forrige styremøte 03.03. 2005 ble godkjent.

 

S 10/2005.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Orientering om BORA (Bergen Open Research Archive) v/Ole Gunnar Evensen.

 

  b)

Det er sendt brev til utdanningsavdelingen og utdanningsutvalget ved UiB om et nærmere samarbeid mellom UB og UiB om utvikling av studentenes informasjonskompetanse, jf. oversendelsesbrev m/vedlegg.

 

  c)

Felles bibliotekportal for universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø ble offisielt åpnet 2. mai 2005.

 

  d)

UB har tidligere fått en ekstrabevilgning i 2005 på 4 mill. kr til sikrings-/alarmsystem ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. Det er gitt tilsagn om ytterligere 1 mill. kr til dette formål.

 

  e)

Innflytting i det ombygde HF-biblioteket er i full gang. Biblioteket vil åpne for publikum 1. august 2005, mens det vil bli foretatt en offisiell åpning 13. september.

 

  f)

UBs byttevirksomhet med doktorgradsavhandlinger er offisielt avviklet fra mai 2005.

 

  g)

Kompetanseutvikling ved UB:

§    Program for opplæring i Datakortet for UBs ansatte vil i hovedsak bli avsluttet i løpet av vårsemesteret 2005. Da vil de aller fleste av de ansatte ha tatt de fire mest aktuelle modulene i Datakortet.

§    Det er utarbeidet en kompetanseplan for førstelinjetjenesten ved UB, som etter planen vil bli iverksatt fra høsten 2005.

 

  h)

Den årlige IFLA-konferansen holdes i 2005 i Oslo 14.-18.08. 2005. I tilknytning til denne arrangeres det også en prekonferanse i Bergen 9.-11.08.05 med tema "Management, marketing, evaluation and promotion of library services, based on statistics, analyses and evaluation in your own library". UB er i 2005 blitt medlem av følgende to IFLA-seksjoner:
Acquisition and Collection Development (kontaktperson: Ole Gunnar Evensen)
Information Literacy (kontaktperson: Maria-Carme Torras I Calvo).

 

  i)

Stortingets forsknings- og utdanningskomité besøkte det nye HF-biblioteket i mai 2005.

 

  j)

Det ble holdt statusmøte mellom BIBSYS og bibliotekene ved de seks norske universitetene 13.06.05.

 

  k)

Regnskapsoversikt for første tertial 2005 ble tatt til etterretning.

 

  l)

UBs nåværende styre har funksjonstid til 31.07. 2005. Det er ikke kommet forslag om ny styringsordning for UB. Det antas derfor at nåværende ordning vil bli forlenget inntil videre.

 

S 11/2005.

MØTEPLAN FOR UNIVERSITETsbibliotekETS STYRE HØSTEN 2005

Vedtak (enstemmig):

Det fastsettes følgende møteplan for Universitetsbibliotekets styre i høstsemesteret 2005:

                     Tirsdag 20. september 2005, kl. 09.00  (jf. e-post om endring av møtedato)

                     Torsdag  3. november 2005, kl. 09.00

               Torsdag  8. desember 2005, kl. 09.00.

 

S 12/2004.

ÅRSMELDING 2004 FOR UNIVERSITETsbibliotekET

Saksforelegg av 09.06. 2005.

Sak nr. 05/01322/UB.

Vedtak (enstemmig):

Styret tar det vedlagte forslag til årsmelding 2004 for Universitetsbiblioteket til orientering.

Endelig versjon av årsmeldingen fins her.

 

S 13/2005.

UNIVERSITETsbibliotekAR VED Det SAMFUNNSVITENSKAPELIGe fakultetsbibliotek – UTLYSING

Saksforelegg av 10.06. 2005.

Vedtak (enstemmig):

Det vert lyst ut ei stilling som universitetsbibliotekar ved Det samfunnsvitskaplege fakultetsbiblioteket innan mediefag og informasjonsvitskap.

 

S 14/2005.

INNSTILLING OM OMORGANISERING AV UNIVERSITETsbibliotekET

Saksforelegg av 10.06. 2005.

Sak nr. 05/07357/UB.

Vedtak (enstemmig):

Innstilling om omorganisering av Universitetsbiblioteket sendes tilbake til arbeidsgruppen for utdyping av forslagene. Spesielt må mindretallets forslag begrunnes bedre, og likheter og forskjeller mellom de to forslagene må presiseres. Bibliotekdirektøren fikk fullmakt til å fastsette en tidsfrist for tilbakemelding fra arbeidsgruppen. De nye innspillene fra arbeidsgruppen sendes på omgang til styremedlemmene med en kort merknadsfrist. Deretter sendes saken på høring til UBs avdelinger og til tjenestemannsorganisasjonene ved UiB med høringsfrist 30. september 2005. Saken legges fram til avgjørelse på styremøte 03.11. 2005.

Protokolltilførsel (stemmeforklaring) fra Tine Eidsvaag:

I møtet var det etter min oppfatning bred enighet om viktigheten av at brukerinteressene blir hørt, som et minimum ved at saken sendes til høring hos fakultetenes biblioteksutvalg. Etter min mening ble spørsmålet om høringsinstanser ikke endelig avgjort i møtet 16.06. 2005.

 

S 15/2005.

EVENTUELT

      På forespørsel fra Elisabeth Ljunggren ble det opplyst at data fra Forskdok/Fdok etter planen vil bli overført til FRIDA, men at dette kan ta noe tid.

 

Møtet ble hevet kl. 10.55.

 

11.07. 2005.

 

 Jan S. Vaagen

styreleder (sign.) 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 07.10.05 av jer.
til denne siden.