Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

 PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.03. 2005, KL. 09.00.

Til stede:

Representanter for fakultetene:

Jan S. Vaagen (leder), Tine Eidsvaag, Anne Elisabeth Ljunggren, Nils Skaug

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:

 
Svenn Sivertssen, Kari Normo

Studentrepresentanter:

Erik Sandquist

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Anne B. Åsmul, Gunnveig Grødeland, Ingjald Pilskog

 

S 01/2005.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 16.12. 2004

 

Protokollen fra forrige styremøte 16.12. 2004 ble godkjent.

 

S 02/2005.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Styret har på omgang vedtatt å oppnevne følgende som medlemmer i bedømmelseskomité for å vurdere søkerne og utarbeide forslag til innstilling til vikariat i 50 % stilling som universitetsbibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek fram til 30.01. 2006:

Førsteamanuensis Siri Skjold Lexau, Seksjon for kunsthistorie, UiB

Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn, Det juridiske fakultetsbibliotek, UiB

Fakultetsbibliotekar Ane Landøy, Det hist.-fil. fakultetsbibliotek, UiB, adm. leder.

 

 

  b)

I samsvar med forslag fra Studentrådet er følgende oppnevnt som studentrepresentanter i UBs styre i 2005:

Representanter:            Gunnveig Grødeland og Ingjald Pilskog

Vararepresentanter:      Erik Sandquist og Vidar Slettehaug

 

  c)

Oppdatert oversikt over fagfordeling av fellespott til elektroniske informasjonsressurser 2004 ble tatt til etterretning.

 

  d)

Regnskap 2004 ble tatt til etterretning.

 

  e)

Høringsuttalelse fra UB til innstillingen ”Strategi for digitale læringsressurser i høgre utdanning 2005-2008”. Selve innstillingen er tilgjengelig på http://odin.dep.no/filarkiv/233916/Strategi_DLR_UH.pdf.

 

  f)

Arbeid med implementering av felles bibliotekportal for UiB, UiO, NTNU og UiTø pågår for fullt. Ny dato for offisiell åpning av portalen er satt til 2. mai 2005.

 

  g)

UB er etter å ha vært organisert i ett verneområde i perioden 2003-2004 fra 2005 inndelt i følgende to verneområder:

9.1: UB Nygårdshøyden, som omfatter følgende avdelinger:
       UBs avdelinger i Stein Rokkans hus (administrasjonen, Billedsamlingen,
               IT-avdelingen, Tilvekstavdelingen)
       Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek
       Det juridiske fakultetsbibliotek
       Det psykologiske fakultetsbibliotek
       Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek

9.2: UB Årstadvollen/Haukeland sykehus, som omfatter følgende avdelinger:
       Det matematisk-naturvitenskapelige. fakultetsbibliotek
       Det medisinske fakultetsbibliotek
       Det odontologiske fakultetsbibliotek

Det er nå valgt verneombud og varaverneombud for de nye verneområdene ved UB.

 

S 03/2005.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED Det HISTORisk-FILOSOFiske fakultetsbibliotek – VIKARIAT I 50 % STILLING - TILSETTING

Saksforelegg av 28.02. 2005.

Sak nr. 05/00596/212.11.

Vedtak (enstemmig):

Styret tilset Vivica Næss som vikar i 50% stilling som universitetsbibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek frå den dato som vert avtalt. Dersom Vivica Næss ikkje tek i mot stillinga, vert innstilte nr. 2, Jørgen Pedersen tilsett som vikar i 50% stilling som  universitetsbibliotekar, og dersom Jørgen Pedersen ikkje tek imot stillinga, vert nr. 3 Peter Forras tilsett som vikar i 50% stilling som universitetsbibliotekar.

 

S 04/2004.

HØRING – BIBSYS - FRAMTIDIG ORGANISERING OG OPPGAVER

Saksforelegg av 24.02. 2005.

Sak nr. 04/12048/A/008.

Vedtak (enstemmig):

Styret slutter seg til forslag til høringsuttalelse fra UB om innstillingen BIBSYS – framtidig organisering og oppgaver.

 

S 05/2005.

OPPFØLGING AV VEDTAK I UBs STYRE OM RESSURSUTVALGETS INNSTILLING

Saksforelegg av 24.02. 2005.

Sak nr. 04/6771/044

Vedtak (enstemmig):

1.   Følgende retningslinjer for utskilling av litteratur fra UBs samlinger gjøres gjeldende med virkning fra 1. mars 2005:

Følgende typer trykt materiale skal som hovedregel utskilles fra UBs samlinger, med mindre særlige grunner taler for noe annet:

1.   Tidsskrifter UB har fullstendig arkivtilgang til i elektronisk form. Et mulig unntak er komplette serier av originaldokumenter.

2.   Avsluttede, ukomplette tidsskrifter.

3.   Publikasjoner fra norske institusjoner.

4.   Korte serier og enkelthefter uten hensyn til proveniens.

5.   Norsk lokalhistorie fra utenfor Vestlandsregionen.

6.   Publikasjoner som er utilgjengelige på grunn av språk.

7.   Publikasjoner fra utenlandske forskningsinstitusjoner som faglig har gått ut på dato.

2.   Det arbeides videre med å vurdere hvilke arealmessige konsekvenser de vedtatte retningslinjene for utskilling/deponering/kassasjon av materiale fra UBs samlinger, vil få.

3.   Bibliotekdirektøren får fullmakt til å oppnevne en arbeidsgruppe for å arbeide videre med denne saken.

 

S 06/2005.

JUSTERING AV BUDSJETT 2005.
DISPONERING AV OVERFØRTE MIDLER FRA 2004.

Saksforelegg av 24.02. 2005.

Sak nr. 04/6472/A/.

Vedtak (enstemmig):

Styret vedtok følgende justerte hovedfordeling av UBs totalbudsjett i 2005, inkl. overføring av ubrukte midler fra 2004:

 

S 07/2005.

VIDEREFORDELING AV UBs LITTERATURBUDSJETT 2005

Saksforelegg av 24.02. 2005.

Sak nr. 04/6472/A/.

Det ble på møtet fremmet følgende endringsforslag:

Kr. 200.000 av ubrukte litteraturmidler ved PS i 2004 overføres til MN, i tillegg til det som var foreslått i det utsendte saksforelegget, til delvis dekning av tidligere akkumulert underskudd ved MN.

Vedtak (enstemmig):

1)   Det fordeles kr. 300.000 i litteraturmidler til tverrfaglig og bibliotekfaglig litteratur.

2)   Det fordeles kr. 11.457.300 til elektroniske ressurser (e-tidsskrifter, e-bøker og databaser). Disse midlene fordeles ikke på fagområder, men det lages en intern oversikt over hvordan de fordeler seg på fagområder, som legges fram på siste styremøte i 2005.

3)   Det fordeles kr. 15.325.000 til fagfordelte litteraturinnkjøp ved fakultetsbibliotekene i henhold til den vedtatte fordelingsnøkkelen for fordeling av slike midler.

4)   Følgende ubrukte litteraturmidler fra 2004 overføres ikke til 2005:

OD:                 kr. 112.706

PS:                  kr. 527.743

Sum:                kr. 640.449

Denne summen fordeles som følger:

HF:                  kr.   60.000

MN:                kr. 200.000

MED:              kr. 130.449

SV:                  kr. 200.000

JUR:                kr.   50.000

Sum:                kr. 640.449

Disse vedtakene gir følgende fordeling av midlene til fagfordelte litteraturinnkjøp ved UB i 2005:

 Bibliotekutvalgene ved fakultetene fordeler selv de tildelte litteraturmidler mellom henholdsvis bøker og tidsskrifter i trykt form og innbinding.

 

S 08/2005.

EVENTUELT

 Det var ingen saker under Eventuelt.

 

Møtet ble hevet kl. 10.30.

 

   14.03. 2005.

 

 

Jan S. Vaagen

    styreleder 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.