Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.11. 2005

SAK S 30/2005

        Arkivkode 011.5

 Sak nr. 05/...../UB

 

BUDSJETT 2006. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV BEVILGNINGER TIL UB

 

1.   De økonomiske rammene

Universitetsstyret vedtok på møte 24.11.05 budsjett/årsplan 2006 for Universitetet i Bergen. Saksforelegget er tilgjengelig på http://www.uib.no/ust/dokumenter/saklister/2005/11-24/095.htm. Det vises også til Universitetsstyresak 82/05, ”Budsjett 2006, strategiske prioriteringer”, http://www.uib.no/ust/dokumenter/saklister/2005/10-27/082.htm. Begge dokumenter omtaler bl.a. Universitetets mål og hovedprioriteringer i 2006.

Regjeringen Stoltenberg har foreslått en økning i tildelingen til Universitetet i Bergen på 4,1 %, eller 78 mill. kr. (mot 5,2 % eller 91 mill. kr. i 2005).

Universitetsbiblioteket er tildelt et grunnbudsjett for bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) på kr. 92.028.000 for 2006. I rammen er det lagt inn en lønns- og priskompensasjon på 1,53 %, og det er overført kr. 324.000 fra UB til den sentrale IT-avdelingen ved UiB som en følge av omlegging av Universitetets IT-tjenester. En teknisk omlegging av husleieordningen gjør at husleietilskuddet øker med kr. 5.420.000. Den kraftige økningen skyldes at lagerlokaler etter den nye prismodellen regnes som leierettsareal noe som medfører økt husleie ved UB.

 

UB fått følgende tildelinger til bevilgningsfinansiert virksomhet i tillegg til grunnbudsjettet:

Av tildeling til kvalitetsreformen:                  3,6 mill. kr. til drift av læringssentre/ overgang til elektroniske informasjonsressurser

Av resultatmidler til faglig virksomhet:          1 mill. kr. til mva. ved overgang til elektroniske informasjonsressurser

Budsjettrammen for UBs bevilgningsfinansierte virksomhet i 2006 blir dermed:

Det forutsettes at hele dette beløpet (kr. 96.628.000) inngår i UBs ordinære budsjettramme, og dermed videreføres som en del av grunnlaget for tildeling av ordinært budsjett neste år. 

Utenom den ordinære budsjettrammen er det budsjettert med kr. 400.000 til eksternt finansiert virksomhet ved UB. Det understrekes at dette er en budsjettprognose, basert på erfaringstall fra tidligere år.

Kopi av de generelle innledningsavsnittene (1-3) og avsnittet om UB (6.9) i saksforelegget for Universitetsstyret følger vedlagt.

 

2.   Mål og oppgaver

I henhold til UBs budsjettforslag for 2006 vil noen av de viktigste satsingsområdene for biblioteket dette året være:

Ø      Videre oppbygging av det digitale bibliotek

 

§         økt overgang fra trykte til elektroniske informasjonsressurser

§         videreutvikling av elektronisk publiseringsarkiv for UiB (BORA)

 

§         videreutvikling av læringssentrene i samarbeid med fagmiljøene og kompetanseutvikling for UBs personale

§         digitalisering og publisering på nett av kildemateriale/spesialsamlinger

Ø      Ombygging av Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek/oppstart av arbeid med anskaffelse av sikrings-/alarmsystem/selvbetjent utlån

 

3.  Hovedfordeling av budsjett 2006

Nominell økning i tildelingen til den bevilgningsfinansierte virksomheten ved UB fra 2005 til 2006 er på 7,4 mill. kr., eller 8,3 %, når ekstratildeling til sikringssystem/selvbetjent utlån ved HF-biblioteket i 2005 holdes utenfor. Som det fremgår av oversikten ovenfor utgjør imidlertid en teknisk justering av internhusleien en svært stor del av denne økningen. UB har ikke fått noen særskilt kompensasjon for den spesielt høye prisstigningen på litteratur, men har bare fått samme lønns- og priskompensasjonen som er gitt til alle enheter ved UiB (1,53 %). Dette er i utgangspunktet mindre enn den generelle lønns- og prisstigningen, som er beregnet til 2,4 % (etter fratrekk for reduserte pensjonsutgifter). Når det også tas hensyn til de tekniske justeringene som er foretatt og til den spesielle prisstigningen på litteratur, blir det en nedgang i realverdien av disponible midler til bevilgningsfinansiert virksomhet fra 2005 til 2006 på ca. 1,4 %, eller ca. 1,25 mill. kr.

I forslaget til hovedfordeling av UBs budsjett i 2006 er hovedvekten lagt på å følge opp de viktigste prioriteringene i UBs budsjettforslag for 2006 som er gjengitt ovenfor i pkt. 2. UB har tidligere fått klare meldinger om at Universitetsledelsen ønsker en raskest mulig overgang fra trykte til elektroniske ressurser. På denne bakgrunn vedtok UBs styre i 2004 en opptrappingsplan for overgang til elektroniske informasjonsressurser 2005-2007. Det er sterkt ønskelig å gjennomføre denne planen, men den tildelte budsjettrammen til UB gjør det ikke mulig å følge opp planen fullt ut i 2006. Det tas likevel sikte på å øke overgangen til elektroniske ressurser så langt som innenfor den tildelte budsjettrammen. Det foreslås derfor å fordele så godt som hele økningen i UBs budsjettramme 2006 til litteratur/elektroniske ressurser. Vi regner med at det kan foretas en liten reduksjon i realverdien av tildelingene til lønn, utstyr og øvrig drift (utenom litteraturutgifter) uten at dette går ut over tjenestenivået ved UB i 2006.

De to desidert tyngste postene på UBs totalbudsjett er lønnsbudsjettet og litteraturbudsjettet, inkl elektroniske ressurser. Disse to postene utgjør i 2005 henholdsvis ca. 40,9 og 27,4 mill. kr. av et ordinært totalbudsjett på 91,8 mill. kr. (inkl. overføringer fra 2004), dvs. 44,6 og 29,9 %. Resten (23,5 mill. eller 25,5 %) utgjøres av drifts- og utstyrsmidler, hvorav internhusleie alene i 2005 beløper seg til 13,5 mill.

 

3.1.   Lønn

UBs styre vedtok et lønnsbudsjett for 2005 som skulle dekke lønn til om lag 99 årsverk. UB arbeider kontinuerlig for å effektivisere driftsoppgaver bl.a. ved å anskaffe verktøy som forenkler utlån, merking og som gir enklere tilgang til bibliotekets samlede ressurser gjennom Bibliotekportalen. Økt overgang til elektroniske informasjonsressurser og innføring av selvbetjent utlån vil gi rasjonaliseringsgevinster, som muliggjør innsparinger på personal­siden. Det vil på dette grunnlag kunne innspares lønnsmidler tilsvarende minst 1 årsverk i 2006. Samtidig er det i forbindelse med gjennomføring av kvalitetsreformen på Universitetet blitt økt behov for å yte veiledningstjenester i førstelinjen og for bedre integrering av UBs tjenester i undervisnings- og læringsmiljøene. Det tas sikte på å dekke dette behovet ved at ledige stillinger knyttet til indre tjenester i noen tilfeller overføres til førstelinjetjenesten. Det foreslås på bakgrunn av ovenstående at realverdien av lønnsbudsjettet for 2006 reduseres med 1 årsverk. Reelt forbruk til lønn ser i 2005 ut til å bli ca. 40,7 mill. For å dekke en antatt lønnsøkning i 2006 på 2,4 %, må lønnsbudsjettet for 2006 settes til 41,3 mill. kr.

 

3.2.   Bokkonto

Det foreslås en avsetning til bokkonto i 2006 på 28.728.000 kr., dvs. en økning på 1.244.000 kr. (4,5 %) i forhold til tildelt beløp i 2005 (27.484.000). Det satses på å følge opp tidligere vedtatt opptrappingsplan for overgang til elektroniske informasjonsressurser i 2006, så langt dette er praktisk mulig innenfor de tildelte rammer. I opptrappingsplanen legges det opp til en økning i avsetningen til elektroniske ressurser på 3 mill. kr. i 2006. Erfaringene fra inneværende år viser at det både av praktiske og andre årsaker er vanskelig å få til en så rask overgang til elektroniske ressurser som opptrappingsplanen forutsetter. I 2005 vil det antakelig bli brukt ca. 1 mill. kr. mindre til elektroniske ressurser enn det som er avsatt til formålet (ca. 10,4 mill. kr. i stedet for 11,4 mill.) Takten i overgangen til elektroniske ressurser bør økes, men kan ikke økes så mye som ønskelig på grunnlag av den tildelte budsjettrammen i 2006. Det foreslås at avsetningen til elektroniske ressurser i 2006 settes til 12,7 mill. kr. Tildelingen til trykt materiale foreslås redusert fra 15,8 til 15,53 mill. kr., mens tildelingen til andre utgifter på bokkonto foreslås redusert fra 600.000 til 500.000 kr. Under forutsetning av at det blir ubrukte midler igjen på UBs budsjett i 2005 som kan benyttes til disse formål, tas det sikte på å benytte disse til en økt overgang til elektroniske ressurser.

Viderefordeling av bokkonto på fagområder foretas normalt på første styremøte etter nyttår. Kriteriene for fordeling av disse midlene ble sist endret i 2002 (med virkning fra budsjettåret 2003). Det ble da også fattet følgende vedtak: ”Disse kriteriene gjøres gjeldende for en periode på tre år fra 2003. Deretter tas det opp til vurdering om det er behov for å endre/justere kriteriene.” Det tas sikte på å legge fram forslag i denne saken på første styremøte etter nyttår.

 

3.3.   Drift/utstyr

Denne posten skal dekke internhusleie, datatjenester inkl. BIBSYS driftsutgifter, og øvrige ordinære driftsutgifter (annuum), inkl. mindre utstyr (unntatt IT-utstyr). Fra 2006 tas det også sikte på å dekke driftsutgifter til læringssentre og elektronisk publisering (BORA) her.

Utgiftene til internhusleie fastsettes også i 2006 av Universitetet sentralt, og vil antakelig bli på kr. 18.900.000. Dette innebærer i denne omgang ingen reell endring i budsjettsituasjonen, da UB vil få tildelt tilsvarende beløp fra Universitetet sentralt.

Utgiftene til BIBSYS vil i henhold til de sist fremlagte budsjettall fra BIBSYS bli på 2,664 mill. kr. i 2006, dvs. det samme som i 2005. Dette er utgifter som UB/UiB er forpliktet til å betale i henhold til BIBSYS-avtalen. I tillegg må utgifter til drift av Bibliotekportalen og referansehåndteringsverktøy dekkes her (i alt ca. kr. 300.000).

Årene 2002-2005 fikk UB egne tildelinger til utbygging av læringssentre utenom den ordinære budsjettrammen. Den fysiske utbyggingen av læringssentre er nå i det alt vesentlige fullført. Fra 2006 vil man dermed komme over i en mer ordinær driftsfase, og det tas sikte på at utgifter til læringssentrene skal inngå i det ordinære driftsbudsjettet. Det samme gjøres gjeldende for utgifter til elektronisk publisering. Til disse formål ble det i 2005 avsatt kr. 400.000. I tillegg ble det overført et større beløp (vel 2 mill. kr.) av ubrukte midler til læringssentre fra 2004 til 2005. Det bør fordeles kr. 700.000 til læringssentre/elektronisk publisering av den ordinære budsjettildelingen for 2006, bl.a. til kompetanseheving i tilknytning til den videre utbygging av læringssentre ved UB. I tillegg regner vi med at det vil bli aktuelt å overføre ca. 1 mill. kr. av ubrukte midler til læringssentre fra 2005 til 2006.

Det foreslås at utgiftene til datatjenester (inkl. Bibliotekportalen og referansehåndterings­verktøy), læringssentre og BORA samles under fellesoverskriften ”Det digitale bibliotek”. Samlet til disse formål foreslås det avsatt 3,7 mill. kr. i 2006.

Til øvrige driftsutgifter på annuum (utenom utstyr) regner en med at det i 2005 etter fradrag av inntekter vil bli brukt ca. 2,6 mill. kr. Det satses på å videreføre innsatsen fra 2005 med sikte på kompetanseheving for UBs ansatte, bl.a. i forbindelse med etablering av lærings­sentre. De siste årene har inntekter fra kopiering mv. gått noe ned. Det antas at denne utviklingen vil fortsette i 2006. Det foreslås at det settes av 2,5 mill. kr. til øvrige driftsutgifter i 2006.

Til større utstyr (IT + ordinært) ble det i 2005 i utgangpunktet satt av 1,5 mill. kr. (posten ble senere styrket med 200.000 for å bidra til å dekke utgifter til sikrings-/alarmsystem ved HF-biblioteket). I 2005 fikk UB en tilleggsbevilgning utenom budsjettrammen på 5 mill. kr. til sikrings-/alarmsystem ved HF-biblioteket. I budsjettforslaget for 2006 har UB på utstyrsiden prioritert høyt radiobrikker til SV-biblioteket og en storformatskanner (inkl. server og programvare) til digitalisering. UB har ikke fått noen ekstra tildelinger til utstyr i 2006. Utgiftene til radiobrikker til SV-biblioteket vil for en stor del kunne dekkes ved at UB vil få 90.000 radiobrikker gratis fra leverandøren som en følge av feilleveranser og for sene leveranser til HF-biblioteket. Det er vanskelig å finne plass til en storformatskanner innenfor den ordinære budsjettrammen, men det kan se ut til at det vil stå igjen en del ubrukte utstyrsmidler på 2005-budsjettet. Hvis dette blir tilfelle, vil det bli prioritert å anskaffe en storformatskanner.

Det foreslås at det settes av 1,5 mill. kr. til utstyr (IT + ordinært) i 2006.

 

3.4.   Utbygginger mv.

Det satses på å videreføre arbeid med ferdigstilling av depotmagasin for hele UB, og å komme i gang med ombygging/arealutvidelse ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek i 2006. Midler til disse formål settes av på Eiendomsavdelingens budsjett, og er derfor ikke tatt med i budsjettfordelingen ved UB.

 

Forslag til vedtak:

Styret vedtar følgende hovedfordeling av UBs totalbudsjett i 2006:

 

08.12. 2005.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 08.12.05 av jer.
til denne siden.