Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 15.12. 2005

SAK S 29/2005

        Arkivkode 011.5

 Sak nr. 05/07537/UB

 

INNSTILLING OM OMORGANISERing AV UB – VIDERE SAKSBEHANLING

Revidert innstilling om omorganisering av UB og innkomne høringsuttalelser til saken fra UBs avdelinger ble lagt fram på forrige styremøte 03.11.2005, sammen med forslag fra bibliotekdirektøren til videre saksbehandling.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Styrets leder og nestleder vil i samråd med resten av styret utarbeide forslag til videre behandling av saken til neste styremøte 15.12. 2005. 

Styrets leder Jan S. Vaagen, nestleder Tine Eidsvaag og studentrepresentant Ingjald Pilskog har på vegne av styret utarbeidet følgende forslag til videre saksbehandling:

Styret tar høringsuttalelsene til etterretning, og legger råd som er kommet fram til grunn for det videre arbeidet. Dette gjelder både tempoplan og innhold. SVs påpeking av de pågående organisasjonsendringene ved UiB, og at UB som fellesorgan bør avvente disse for å vinne erfaring, synes å få klare konsekvenser for tidsrammen. Dette utelukker likevel ikke at UB allerede nå engasjerer seg i spørsmålet om framtidig hensiktsmessig struktur, slik at endringer avspeiler ønsker fra UB selv.

Forslag til vedtak:

Vaagen/Eidsvaag/Pilskog foreslår for UBs styre at styret nedsetter en intern arbeidsgruppe på fem personer som får som arbeidsoppgave å utarbeide forslag til veivalg, basert på de innkomne høringsuttalelsene. Arbeidsgruppen vil også, på samme grunnlag, ta opp spørsmålet om en ny komité, sammensetning og mandat. Gruppens arbeid bør kunne styrebehandles på styremøte våren 2006.

Det foreslås at arbeidsgruppen får følgende sammensetning:

Styreleder

Nestleder i styret

1 studentrepresentant fra UBs styre

Bibliotekdirektøren

1 representant for de ansatte ved UB

 

   14.12. 2005.   Jan S. Vaagen/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.02.06 av jer.
til denne siden.