Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.11. 2005

SAK S 21/2005

 

ORIENTERINGSSAKER

 

 

 

  a)

Det ble holdt utvidet møte i det nye Universitetsstyret på Voss 26.-27.10. 2005. Jan S. Vaagen og Kari Garnes deltok på møtet 26.10. for å presentere UB for det nye styret.

 

  b)

Som ledd i omorganisering av IT-tjenestene ved UiB overføres én ansatt fra UBs IT-avdeling til den sentrale IT-avdelingen ved UiB. Det er meningen at overføringen skal skje med virkning fra 01.01. 2006, men det er mulig at overføringstidspunktet vil bli utsatt.

 

  c)

Klausulering av mastergradsoppgaver: Universitetsstyret har gjort vedtak om at det som hovedregel ikke skal gis oppgaver som kan medføre klausulering.

 

  d)

Ombyggingen av SV-biblioteket vil etter det som er opplyst starte i uke 1 i 2006. Biblioteket vil i ombyggingsperioden ha reduserte publikumstjenester i UBs lokaler i Stein Rokkans hus (Nygårdsgt. 5).

 

  e)

Regnskapsoversikt pr. 30.09. 2005.

 

 f) Prosjektgruppen for videre utbygging av læringssentre ved UB har utarbeidet en pedagogisk håndbok til bruk for bibliotekarer til planlegging og gjennomføring av undervisning i informasjonskompetanse. Håndboken er tilgjengelig på
http://www.ub.uib.no/felles/IK/Pedagogisk_manual.pdf

 

 

   01.11. 2005.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 04.11.05 av jer.
til denne siden.