Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 20.09. 2005

SAK S 18/2005 

                                                                                     Arkivkode: 113.2

                                                                                     Sak nr. 05/    /UB

 

 

 

BUDSJETTFORSLAG 2006 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Universitetsbiblioteket skal utarbeide budsjettforslag for 2006 som grunnlag for Universi­tetsstyrets fordeling av tildelt budsjettramme for 2006. Forslaget skal omfatte

1.       sammendrag - presentasjon av faglige oppgaver/utfordringer

2.       budsjettforslag 2006, ordinær virksomhet

a)      tiltak innenfor budsjettrammen

b)      tiltak utenfor budsjettrammen

3    Eksternt finansiert virksomhet 

Det er på grunnlag av Universitetsdirektørens budsjettrundskriv og innkomne forslag fra UBs avdelinger utarbeidet et budsjettforslag for UB for 2006. Prioriteringer og satsinger i UBs budsjettforslag 2006 er drøftet på ledermøte ved UB 15.09. 2005 og på møte i Informasjons- og drøftingsutvalget ved UB 16.09. 2005. Det er i budsjettforslaget lagt særlig vekt på følgende punkter: 

Ø      Videre oppbygging av det digitale bibliotek

·         overgang fra trykte til elektroniske informasjonsressurser

·         elektronisk publiseringsarkiv for UiB (BORA)

·         digitalisering og publisering på nett av kildemateriale/spesialsamlinger

·         videreutvikling av innholdet i læringssentrene i samarbeid med fagmiljøene

·         opprydding i musikkatalogen etter import til BIBSYS

Ø      Sikrings-/alarmsystem/selvbetjent utlån ved SV-biblioteket

Ø      Omorganisering av samlinger i forbindelse med overgang til elektroniske ressurser mv.

Ø      Kompetanseutvikling for UBs personale på alle nivåer

Ø      Videreføring/gjennomføring av utbyggings-/ombyggingsprosjekter

Bibliotekdirektøren fremmer følgende forslag til

vedtak:

Styret slutter seg til det vedlagte budsjettforslag 2006 for Universitetsbiblioteket med de merknader som fremkom på møtet.

 

16.09. 2005.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 16.09.05 av jer.
til denne siden.