Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 16.06. 2005

SAK S 14/2005

                                                                                            Arkivkode: 0
                                                                                                                                Sak nr. 

 

INNSTILLING OM OMORGANISERING AV UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

På styremøte 03.06.04 ble det vedtatt å oppnevnes en arbeidsgruppe med følgende mandat:

Det utarbeides et forslag til en organisering av Universitetsbiblioteket i lys av følgende:

·   Vurdere avdelingenes størrelse i forhold til fleksibilitet for å

·   kunne videreutvikle og utnytte bibliotekpersonalets kompetanse best mulig

·   tilby best mulig bibliotek- og informasjonstjenester til fagmiljøene.

·   Vurdere spørsmålene omkring faglige enheter ved UiB forhold til UBs avdelingsstruktur

·   Vurdere avdelingsstruktur i forhold til behovet for en effektiv ledergruppe ved UB

 

Arbeidsgruppen skal bestå av bibliotekdirektøren og ett medlem fra hver av følgende grupper: fakultetsbibliotekarene, hovedbibliotekarene, administrativt/teknisk personale og bibliotekdirektørens stab. I tillegg bør det være ett medlem fra Personal- og økonomiavdelingen. Følgende medlemmer oppnevnes i arbeidsgruppen:

 

Bibliotekdirektør Kari Garnes

Hovedbibliotekar Brita Hekland

Fakultetsbibliotekar Ane Landøy

Konsulent Kari Songstad

Kontorsjef Marie Morken

Avdelingsleder Ole Gunnar Evensen

Rådgiver Øystein Iversen, Personal- og økonomiavdelingen

 

Arbeidsgruppen fikk frist til 1. november 2004 med å legge fram sin innstilling.

Arbeidsgruppen er blitt noe forsinket i sitt arbeid, men har nå lagt fram en innstilling datert 09.06. 2005. På en del sentrale punkter har medlemmene i gruppen delt seg i et flertall og et mindretall.

Dette er en stor og omfattende sak for UB, der det er viktig at de ansattes synspunkter kommer fram. Det foreslås at innstillingen sendes til høring til UBs avdelinger og til tjenestemannsorganisasjonene ved UiB med høringsfrist 30. september 2005, før den legges fram til avgjørelse på styremøte 27.10. 2005.

Bibliotekdirektøren fremmer følgende

forslag til vedtak:

Innstilling om omorganisering av Universitetsbiblioteket sendes til høring til UBs avdelinger og til tjenestemannsorganisasjonene ved UiB med høringsfrist 30. september 2005. Deretter legges saken fram til avgjørelse på styremøte 27.10. 2005.

 

09.06. 20054.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.