Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 16.06. 2005

SAK S 10/2005

 

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Orientering om BORA (Bergen Open Research Archive).

 

  b)

Det er sendt brev til utdanningsavdelingen og utdanningsutvalget ved UiB om et nærmere samarbeid mellom UB og UiB om utvikling av studentenes informasjonskompetanse, jf. oversendelsesbrev m/vedlegg.

 

  c)

Felles bibliotekportal for universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø ble offisielt åpnet 2. mai 2005. Se http://x-port.uio.no:8331/V/E4YEAG9MMS8AU82RJS468S1EF21M9TVX3VRUJVBGKFTBPKT5YU-60361?func=find-db-1&new_lng=nor&pds_handle=GUEST

 

  d)

UB har tidligere fått en ekstrabevilgning i 2005 på 4 mill. kr til sikrings-/ alarmsystem ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. Det er nå gitt tilsagn om ytterligere 1 mill. kr til dette formål.

 

  e)

Innflytting i det ombygde HF-biblioteket er i full gang. Biblioteket vil åpne for publikum 1. august 2005, mens det vil bli foretatt en offisiell åpning 13. september.

 

  f)

UBs byttevirksomhet er offisielt avviklet fra mai 2005.

 

  g)

Kompetanseutvikling ved UB:

§         Program for opplæring i Datakortet for UBs ansatte vil i hovedsak bli avsluttet i løpet av vårsemesteret 2005. Da vil de aller fleste av de ansatte ha tatt de fire mest aktuelle modulene i Datakortet.

§         Det er utarbeidet en kompetanseplan for førstelinjetjenesten ved UB, som etter planen vil bli iverksatt fra høsten 2005.

 

  h)

Den årlige IFLA-konferansen holdes i 2005 i Oslo 14.-18.08. 2005. Dette er det største internasjonale bibliotekmøtet. Det arrangeres bl.a. en prekonferanse i tilknytning til IFLA-konferansen i Bergen 9.-11.08.05. UB er blitt medlem av to nye IFLA-seksjoner i 2005.

 

  i)

Stortingets forsknings- og utdanningskomité besøkte det nye HF-biblioteket i mai 2005.

 

  j)

Det holdes statusmøte mellom BIBSYS og de fire universitetsbibliotekene 13.06.05.

 

  k)

Regnskapsoversikt for første tertial 2005.  Vedlegg 1 | Vedlegg 2 | Vedlegg 3 | Vedlegg 4.

 

09.06. 2005.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.