Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.03. 2005

SAK S 07/2005

                                                                                               Arkivkode: 11

                                                                                        Sak nr. 04/6472/A

 

FORDELING AV UBs LITTERATURBUDSJETT 2005

Forutsatt at styret slutter seg til forslaget til vedtak i sak S 06/2005, har UB kr. 27.484.300 til disposisjon på bokkonto i 2005 fordelt på følgende hovedposter:

Trykte ressurser:                          15.427.000, inkl. negativ overføring fra 2004 på -273.000

Elektroniske ressurser:                 11.457.300, inkl. positiv overføring fra 2004 på 257.300

Andre utgifter på bokkonto:             600.000

Sum:                                           27.484.300 

Beløpet til elektroniske ressurser på kr. 11.457.300 gjør at en på det nærmeste klarer å oppfylle tidligere vedtatt plan om å øke avsetningen til dette formål med 4,2 mill. kr. i 2005.

I tillegg til de litteraturmidlene som fordeles av den ordinære budsjettildelingen til UB fra Universitetsstyret, mottar UB også tilskudd til litteraturformål fra en del fakulteter/institutter og fra Haukeland universitetssykehus. I 2004 fordelte disse tilskuddene seg som følger:

Alle disse tilskuddene unntatt det fra Det juridiske fakultet er overført til UB, og er derfor med i UBs regnskapstall.

UBs elektroniske ressurser er tilgjengelig for alle ansatte og studenter ved UiB, og bør derfor ses på som felles­ressurser for hele UiB. Det foreslås at midlene til disse ressursene (kr. 11.547.300) ikke fagfordeles, men holdes atskilt i en felles pott. Det vil likevel bli laget en intern oversikt over hvordan utgiftene til de elektroniske ressursene fordeler seg på fagområder, for å sikre at det ikke blir store skjevheter i forhold til en ”normalfordeling” av de samlede litteraturressursene.

Av tildelingen til trykte ressurser foreslås det at det fordeles kr. 300.000 til tverrfaglig og bibliotekfaglig litteratur. 75.000 av den samlete tildelingen til trykte ressurser utgjør tilskudd fra Det medisinske fakultet til Det medisinske fakultetsbibliotek. Det kan dermed settes av 15.325.000 til fagfordelte litteraturinnkjøp ved fakultetsbibliotekene i henhold til den vedtatte fordelingsnøkkelen for fordeling av slike midler.

Forslaget gir følgende tildeling av litteraturmidler til fagområder i 2005:

 

Disponering av ubrukte litteraturmidler fra 2004

 

Regnskapstallene for trykte ressurser i 2004 viser ”overforbruk” ved fire fakultetsbibliotek (HF, MED, SV og JUS) + UBB, mens det er ”underforbruk” ved MN, OD og PS. MN og MED gjennomførte dessuten også i 2004 betydelige betalingsforskyvinger av tidsskrift­abonnement fra 2004 til 2005 (henholdsvis 4,2 mill. og 800.000).

 

Odontologi og psykologi har de senere årene hatt relativt store ubrukte beløp igjen på sine litteraturkonti ved årets slutt. Pr. 31.12. 2004 hadde Odont. ca. 112.700 og psykologi vel 627.700 kr. i ubrukte midler. Nedenfor følger en oversikt over under- og overforbruk innen de enkelte fagområdene i 2004. (Det er i denne oversikten ikke tatt hensyn til periodiseringen av utgifter som er gjennomført for 2004, da dette ikke har noen betydning for størrelsen på under- eller overforbruk i 2004.)

 

 

På bakgrunn av ovenstående foreslås det at det foretas følgende sanering av bokkonto:

Følgende ubrukte litteraturmidler fra 2004 overføres ikke til 2005:

OD:                    kr. 112.706

PS:                     kr. 327.743

Sum:                   kr. 440.449

Denne summen fordeles som følger:

HF:                     kr.   60.000

MED:                 kr. 130.449

SV:                     kr. 200.000

JUR:                   kr.   50.000

Sum:                   kr. 440.449

 

Forslag til vedtak:

1)      Det fordeles kr. 300.000 i litteraturmidler til tverrfaglig og bibliotekfaglig litteratur.

2)      Det fordeles kr. 11.457.300 til elektroniske ressurser (e-tidsskrifter, e-bøker og databaser). Disse midlene fordeles ikke på fagområder, men det lages en intern oversikt over hvordan de fordeler seg på fagområder, som legges fram på siste styremøte i 2005.

3)      Det fordeles kr. 15.325.000 til fagfordelte litteraturinnkjøp ved fakultetsbibliotekene i henhold til den vedtatte fordelingsnøkkelen for fordeling av slike midler. Fagfordelingen av disse midlene fremgår av tabell 2, kolonne 4.

 

Bibliotekutvalgene ved fakultetene fordeler selv de tildelte litteraturmidler mellom henholdsvis bøker og tidsskrifter i trykt form og innbinding.

 

24.02. 2005.   KG/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.