Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.03. 2005

SAK S 06/2005

 

                                                                                                Arkivkode: 11

                                                                                            Sak nr. 04/6472/A

 

 

JUSTERING AV BUDSJETT 2005.
DISPONERING AV OVERFØRTE MIDLER FRA 2004.

 

Universitetsstyret vedtok på møte 25.11.04 fordeling av budsjett for Universitetet i Bergen for 2005. I henhold til saksforelegget og protokoll fra møtet ble Universitetsbiblioteket tildelt et ordinært totalbudsjett på kr. 86.488.000 for 2005. I tillegg fikk UB følgende tildelinger utenom den ordinære rammen:

Av tildeling til vitenskapelig utstyr:    4 mill. kr. til sikrings-/alarmsystem

Av tildeling til kvalitetsreformen:  3,6 mill. kr. til læringssentre/videre overgang til elektroniske informasjonsressurser

Av tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert 9. des. 2004 fremgår det imidlertid at Universitetsadministrasjonen i saksforelegget for Universitetsstyret hadde glemt å trekke ut kr. 866.000 for 2,3 årsverk knyttet til forskningsdokumentasjon, som ble overført fra UB til Forskningsavdelingen ved UiB sentralt i 2003. Reelt tildelt ordinært totalbudsjett til UB i 2005 er dermed kr. 85.622.000. Dette medfører at fordelingen på hovedposter av UBs budsjett for 2005 som ble vedtatt på forrige styremøte 16.12.04, må justeres tilsvarende.

Universitetsstyret behandlet på møte 17.02. 2005 foreløpig regnskap for Universitetet i Bergen for 2004. I henhold til dette sto det ved årets slutt igjen kr. 2.672.000 i ubrukte midler innenfor den bevilgningsfinansierte virksomheten ved UB. Beløpet fordeler seg som følger:

Tildeling til læringssentre ved UB 2004:                                        2.190.100

Tilskudd fra Haukeland univ.sykehus til driften av
Det medisinske fakultetsbibliotek                                                       61.600

Ordinært budsjett:                                                                           420.300

Sum:                                                                                            2.672.000

Disse midlene vil bli overført til 2005.

De overførte midlene av tildeling til læringssentre er i sin helhet disponert til ulike formål (felles og ved fakultetsbibliotekene) i henhold til vedtak i UBs styre 23.09. 2004 (sak S26/2004). Hovedgrunnen til at en såpass stor del av disse midlene ikke ble brukt i 2004, er at de ble fordelt relativt sent på året, og at det har tatt lengre tid enn forventet å foreta en del av de planlagte anskaffelsene og organisering av tjenestene.

Etter at UBs styre vedtok fordelingen på hovedposter av UBs budsjett for 2005 har Universitetet gjennomført en del endringer i økonomisystemet, som bl.a. fører til at en større del av utgiftene enn tidligere må føres på post 4, større utstyr. Fordelingen av midler mellom post 4 og 6 må justeres i henhold til dette.

Reduksjonen i UBs budsjett for 2005 på kr. 866.000 må dekkes inn. I utgangspunktet er det ønskelig å skjerme tildelingene til litteraturformål så langt som mulig. Den største enkelt­posten på budsjettet er lønn. Tildelingen til dette formål ble imidlertid i utgangspunktet satt så lavt som mulig, og det anses ikke forsvarlig å redusere tildelingen til lønn i denne omgang. Reduksjonen må dermed fordeles på litteratur/elektroniske ressurser og øvrig drift. På drift utenom litteratur er det en del store bundne utgifter som internhusleie, BIBSYS-drift mv., slik at det er begrenset hvor mye det er mulig å kutte i denne posten. Det foreslås at reduksjonen fordeles med kr. 600.000 på litteraturbudsjettet, og kr. 266.000 på øvrig drift. Reduksjonen på litteraturbudsjettet foreslås i utgangspunktet fordelt med kr. 100.000 på trykte ressurser og kr. 500.000 på elektroniske ressurser. Regnskapet for 2004 viser en samlet overskridelse på trykte ressurser på kr. 273.000, som må overføres til 2005. Overføringen fra 2004 til 2005 på det ordinære budsjettet inneholder også en del ”frie” midler, som ikke er bundet opp av tidligere disposisjoner, beregnet til kr. 257.300. Det foreslås at disse midlene benyttes til å styrke de elektroniske ressursene, slik at reduksjonen på denne posten reelt sett ikke blir så stor likevel. Dermed blir reduksjonen i UBs budsjett i 2005 i realiteten ganske jevnt fordelt mellom trykte og elektroniske ressurser, samtidig som beløpet som settes av til elektroniske ressurser nesten når opp til det som er forutsatt i den tidligere vedtatte planen for økt overgang til elektroniske ressurser ved UB.

På grunnlag av ovenstående foreslås det at styret vedtar følgende justerte hovedfordeling av UBs totalbudsjett i 2005, inkl. overføring av ubrukte midler fra 2004:

 

24.02. 2005.   KG/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.