Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.03. 2005

SAK S 05/2005

                                                                                            Arkivkode: 044

                                                                                                                                       Sak nr.  04/6771/

  

OPPFØLGING AV VEDTAK I UBs STYRE OM RESSURSUTVALGETS INNSTILLING

Høringsuttalelser fra UBs avdelinger

 

Fra Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek:

Vi viser til brev frå bibliotekdirektøren av 02.02.05, vedlagt retningsliner for utskiljing av litteratur frå UBB sine samlingar.

HF-biblioteket hadde saka føre på personalmøte 15.02.05, og har ikkje merknader til innstillinga, ut over at vi er samde i framlegget, og nøgde med at UB har teke initiativ til felles retningsliner for dette arbeidet.

Ane landøy

 

Fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek:

Kommentarar frå møter (personalmøte og fagreferentmøte) om saka frå UBBRB

* Retningslinjer må vi sjølsagt ha, men det vert no brukt store ressursar på utskiljing. Det vert nesten lagt meir arbeid i dette enn i akkvisisjon.
Ein del bibliografisk informasjon går tapt. Katalogpersonale slettar no f. eks. analyttar som berre er registrert av UBB i Bibsys-basen.
Vi er likevel ikkje ueinige i innhaldet i innstillingen men:
* Til underpunkt 1.: " Tidsskrift vi har fullstendig arkivtilgjenge til i elektronisk form" i punkt 6. " Kva kan skiljast ut",
side 3 i innstillingen. Her saknar vi ei utdjuping på dette med fullstendig arkivtilgang, med omsyn til sikkerhet og økonomi.
Det manglar nasjonal styring og retningsliner på dette feltet. Bør det f. eks finnast eitt trykt eksemplar i Norge. .
* Vi saknar også eit større samarbeid på nasjonalt plan for å ta vare på materiale som finst på dei ulike universitetsbiblioteka.
* Nasjonal styring vert også etterlyst med omsyn til regionar, og kva som er UBB sitt regionale ansvar.
* Forslag til endring av teksten i punkt 6: "Kva kan skiljast ut", 1 avsnitt: "... trykt materiale vert skilt ut.", endrast til: "... kan skiljast ut".

(Olav Aas)
 

Fra Det medisinske fakultetsbibliotek:

1: Under kriterier for utskilling av bøker (under pkt 3 i dokumentet) finner man punktet som anbefaler utskilling av bøker ikke lånt ut de to siste år. Dette kriteriet kan i allefall vanskelig følges helt. Vi har, særlig siste året, sett at også en god del av bøkene som ikke står i referansesamling brukes på stedet, til egenaktivitet eller gruppearbeid. Vi kan vanskelig kreve at hver eneste bok skal låneregistreres.

2: Under Pkt 4 "Operasjonaliserte kriteria.." sies det at det er viktig å holde ved like tilgjengelighet til historiske forskningsresultat publisert på annet enn engelsk. Vi har ikke et kriterium for tilvekst på dette punktet?

3: Til pkt 6 "Kva kan skiljast ut?" er det viktig at det vurderes om det "kan" skilles ut, eller om det gjøres som komiteen skriver: "tilrår komiteen at følgjande trykt materiale VERT skilt ut fra UBB".

Korte kommentarer til enkeltsaker under pkt 6 i dokumentet:
- "Avslutta, ukomplette tidsskrift". Her må det vurderes i hvert tilfelle. De er hos oss ofte ukomplette pga økonomien. 10 årganger av et tidsskrift, som ikke er elektronisk tilgjengelig, kan være vel verdt å ha.
- "Publikasjonar fra norske institusjonar". Dr Avhandlinger fra andre universitet er klart unntatt.
- "Korte seriar etc". Mange korte serier pga navneskifter, og dermed del av lang serie.

Svenn Sivertssen
 

Fra Det juridiske fakultetsbibliotek:

Det vises til oversendelsesbrev av 2.2.05 fra Bibliotekdirektøren hvor vi bes om å komme med kommentarer til notatet "Retningslinjer for utskiljing av litteratur frå UBB sine samlingar".

Det juridiske fakultetsbibliotek har startet en aktiv utskilling av litteratur - i all hovedsak etter de retningslinjene  som foreslås. Vi er positiv til de forslag som fremsettes, særlig i lys av de nødvendige forbehold om lokale vurderinger og varsomhet.

Halvor Kongshavn

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.