Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.03. 2005

SAK S 05/2005

                                                                                                                                Arkivkode: 044

                                                                                                                        Sak nr.  04/6771/

  

OPPFØLGING AV VEDTAK I UBs STYRE OM RESSURSUTVALGETS INNSTILLING

Ved behandlingen av sak S 27/2004, Oppfølging av ressursutvalgets innstilling (overgang fra trykte til elektroniske informasjonsressurser) på møte i UBs styre 23.09. 2004 fattet styret bl.a. følgende vedtak:

Det oppnevnes en arbeidsgruppe som får i oppgave å utarbeide felles retningslinjer for utskilling/deponering/kassasjon av eldre materiale ved UB, og å vurdere hvilke arealmessige konsekvenser de løsninger som velges, vil få. Arbeidsgruppen får følgende sammensetning:

Fakultetsbibliotekar Pål H. Bakka, leder
Fakultetsbibliotekar Ane Landøy
Fakultetsbibliotekar Anne Sissel V. Tonning
Fakultetsbibliotekar Olav Aas

Gruppen får frist til 31.12. 2004 med å legge fram sin innstilling.

Arbeidsgruppen leverte 13.01.05 en innstilling som inneholder et forslag til retningslinjer for utskilling av litteratur fra UBs samlinger. Bibliotekdirektøren ble underveis i gruppens arbeid orientert om at gruppen innen den gitte tidsfristen ikke ville få tid til å utrede de arealmessige konsekvenser som gruppens forslag til retningslinjer vil få. Gruppen har dermed konsentrert seg om den første delen av mandatet.

Arbeidsgruppen har foretatt en grundig og god gjennomgang (drøfting) av sentrale spørsmål i forbindelse med utskilling av trykt materiale fra UBs samlinger. Innstillingen munner ut i et forslag i sju punkter over hvilke typer materiale som etter gruppens vurdering med enkelte forbehold bør utskilles. Disse egner seg etter bibliotekdirektørens vurdering godt som grunnlag for retningslinjer for utskilling av litteratur fra UBs samlinger. De sju punktene er:

1.      Tidsskrift vi har fullstendig arkivtilgjenge til i elektronisk form. Eit mogeleg unntak er komplette seriar av originaldokument.

2.      Avslutta, ukomplette tidskrift.

3.      Publikasjonar frå norske institusjonar.

4.      Korte seriar og einskildhefte utan omsyn til proveniens.

5.      Norsk lokalhistorie frå utanfor regionen.

6.      Publikasjonar som er utilgjengelege på grunn av språk.

7.      Publikasjonar frå utanlandske forskingsinstitusjonar som fagleg har gått ut på dato.

Arbeidsgruppens innstilling har vært sendt ut til UBs avdelinger med høringsfrist 18.02.05. De fleste avdelingene har ingen merknader til forslagene i innstillingen, mens to avdelinger (Det matematisk-naturvitenskapelige og Det medisinske fakultetsbibliotek) har merknader/endringsforslag til en del punkter. Innstillingen, høringsbrev fra bibliotekdirektøren til avdelingslederne, og de innkomne merknadene følger vedlagt. 

Merknadene dreier seg særlig om følgende to punkter:

§         Det etterlyses nasjonal styring og nasjonalt samarbeid, bl.a. når det gjelder arkivtilgang til elektroniske ressurser, og en arbeidsfordeling mellom universitetsbibliotekene når det gjelder hva som skal tas vare på og hva som kan skilles ut.

§         Retningslinjene bør være noe mindre kategoriske enn det som er foreslått i kap. 6 i innstillingen. Det bør være rom for skjønn/individuelle vurderinger i en del tilfeller.

Det første punktet er viktig, men påvirker etter bibliotekdirektørens vurdering ikke direkte de foreslåtte kriteriene. Bibliotekdirektøren er enig i at det bør være rom for skjønn/individuelle vurderinger i en del tilfeller, og mener dette kan ivaretas ved hjelp av noen mindre justeringer i teksten til kriteriene. Bibliotekdirektøren fremmer på dette grunnlag følgende forslag til

vedtak:

1.       Følgende retningslinjer for utskilling av litteratur fra UBs samlinger gjøres gjeldende med virkning fra 1. mars 2005:

Følgende typer trykt materiale skal som hovedregel utskilles fra UBs samlinger, med mindre særlige grunner taler for noe annet:

1.       Tidsskrifter UB har fullstendig arkivtilgang til i elektronisk form. Et mulig unntak er komplette serier av originaldokumenter.

2.       Avsluttede, ukomplette tidskrifter.

3.       Publikasjoner fra norske institusjoner.

4.       Korte serier og enkelthefter uten hensyn til proveniens.

5.       Norsk lokalhistorie fra utenfor Vestlandsregionen.

6.       Publikasjoner som er utilgjengelige på grunn av språk.

7.       Publikasjoner fra utenlandske forskningsinstitusjoner som faglig har gått ut på dato.

2.       Det arbeides videre med å vurdere hvilke arealmessige konsekvenser de foreslåtte retningslinjene for utskilling/deponering/kassasjon av materiale fra UBs samlinger, vil få.

 

24.02. 2005.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.