Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

 PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 16.12. 2004, KL. 09.00.

Til stede:

Representanter for fakultetene:

Jan S. Vaagen (leder), Tine Eidsvaag, Anne Elisabeth Ljunggren, Nils Skaug, Tor Hauken (observatør)

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:

 
Svenn Sivertssen, Anne B. Åsmul

Studentrepresentanter:

Gunnveig Grødeland

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Ole Gudmund Meland

 

S 30/2004.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 23.09. 2004

 

Protokollen fra forrige styremøte 23.09. 2004 ble godkjent.

 

S 31/2004.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Gjert Kristoffersen har fått permisjon som leder og medlem av UBs styre for den resterende del av oppnevningsperioden fram til og med 31.07. 2005. Som ny leder og nestleder er oppnevnt henholdsvis Jan S. Vaagen og Tine Eidsvaag. I tillegg har Nils Skaug rykket opp som medlem og Tor Hauken, HF-fakultetet, er oppnevnt som nytt varamedlem.

 

  b)

Bergen Open Research Archive” (BORA) ble offisielt åpnet 15.11. 2004. Nærmere informasjon se http://www.ub.uib.no/prosj/BORA/index.htm.

 

  c)

Utredning om framtidig organisering og oppgaver for BIBSYS er nå offentliggjort. Innstillingen er tilgjengelig på http://odin.dep.no/filarkiv/229007/bibsys-utredning_2004.pdf

 

  d)

Oversikt over fagfordeling av fellespott til elektroniske informasjonsressurser 2004 ble tatt til etterretning.

 

  e)

Informasjon om aktiviteter i Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHR-B, møteplan, referater, aktuelle saksdokumenter mv.), se http://www.uhr.no/utvalg/bibliotek/.

 

  f)

Regnskapsrapporter pr. november 2004 er sendt ut elektronisk.

 

  g)

Fakultetsbibliotekar Olav Aas er innvilget adgang til å benytte inntil 15 % av arbeidstiden i 2005 til å skrive artikler om soppforskning.

 

  h)

Universitetsbibliotekar Eystein Gullbekk er innvilget adgang til å benytte inntil 15 % av arbeidstiden i 2005 til å arbeide med doktorgradsprosjekt i forbindelse med at han er tatt opp som dr.gradsstudent ved dr.gradsprogrammet ved Det utdanningsviten­skapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

 

  i)

Videreføring av Avtale mellom universitetsbibliotekene, ABM-utvikling, og BIBSYS for prosjektet ”Felles inntak og tilgjengeliggjøring av elektroniske tidsskrifter, forhandlinger for lisensavtaler og sekretariatsfunksjoner” ble tatt til etterretning.

 

  j)

Referat fra møte i Informasjons- og drøftingsutvalget ved UB 02.12. 2004 – sendt ut pr. e-post 15.12.04 ble tatt til etterretning.

 

  k)

Arbeidsgruppen som skulle utarbeide forslag til ny organisering av Universitets­biblioteket har ikke klart å få ferdig sin innstilling innen den fastsatte tidsfristen 01.11. 2004. Styret bar om at innstillingen foreligger til neste styremøte 03.03. 2005.

 

  l)

UB har fått kr. 200.000 i tilskudd fra Norgesuniversitetet til arbeid med kurs i informasjonskompetanse i 2005.

 

 m)

Det lokale lønnsoppgjøret for 2004 er nå avsluttet.

 

  n)

Styremedlemmene ble invitert til å delta på UBs julekaffe onsdag 22.12.04, kl. 13.

 

S 32/2004.

MØTEPLAN FOR UBs STYRE VÅREN 2005

Vedtak (enstemmig):

Det fastsettes følgende møteplan for Universitetsbibliotekets styre i vårsemesteret 2005:

               Torsdag   3. mars 2005, kl. 09.00

               Torsdag 21. april 2005, kl. 09.00

         Torsdag 16. juni  2005, kl. 09.00

 

S 33/2004.

BUDSJETT 2005. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV BEVILGNINGER TIL UB

Saksforelegg av 08.12. 2004.

Sak nr. 04/6472/A.

Vedtak (enstemmig):

Styret vedtar følgende hovedfordeling av UBs totalbudsjett i 2005:

 

S 29/2004.

EVENTUELT

Det var ingen saker under Eventuelt.

 

Møtet ble hevet kl. 10.15.

 

   07.01. 2005.

 

Jan S. Vaagen

    styreleder 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 11.01.06 av jer.
til denne siden.