Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

 PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 23.09. 2004, KL. 09.00.

Til stede:

Representanter for fakultetene:

Gjert Kristoffersen (leder), Tine Eidsvaag, Anne Elisabeth Ljunggren, Nils Skaug

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:

 
Svenn Sivertssen, Anne B. Åsmul

Studentrepresentanter:

Gunnveig Grødeland, Ole Gudmund Meland

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Jan S. Vaagen (nestleder)

 

S 24/2004.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 28.06. 2004

 

Protokollen fra forrige styremøte 28.06. 2004 ble godkjent.

 

S 25/2004.

ORIENTERINGSSAKER

 

a)

Demonstrasjon av arbeid med Bergen Open Research Archive” – publiseringsarkiv ved UiB, v/Ole Gunnar Evensen

 

b)

Rapport om ledelsesutviklingsprogram ved UB høst 2003 – vår 2004 v/Kari Garnes/Marie Morken.

 

c)

Regnskapsrapporter pr. august 2004 ble tatt til etterretning.

 

d)

Helse Vest/Haukeland universitetssykehus har opplyst at de vil redusere sitt tilskudd til driften av Det medisinske fakultetsbibliotek fra 1,1 mill. kr. i 2003 til kr. 650.000 i 2004.

 

S 26/2004.

PLAN FOR VIDERE UTBYGGING AV LÆRINGSSENTRE VED UB

 

Saksforelegg av 16.09. 2004.

Sak nr. 03/11153/A.

Vedtak (enstemmig):

Resterende del av tildeling til læringssentre ved UB i 2004 (2,7 mill. kr.) fordeles slik:

 

S 27/2004.

OPPFØLGING AV RESSURSUTVALGETS INNSTILLING (OVERGANG FRA TRYKTE TIL ELEKTRONISKE INFORMASJONSRESSURSER)

 

Saksforelegg av 16.09. 2004.

Sak nr. 04/1439/A.

Vedtak (enstemmig):

1.  Det foretas med virkning fra 2005 (ved årets revisjon av abonnementer pr 1. oktober) en overgang til kun elektronisk format av i alt 445 titler, som UB i dag har i kombiabonnement (både trykt og elektronisk utgave), i henhold til oppsett fra Tilvekstavdelingen. Dette vil gi en ekstra kostnad på ca. kr 420.000 kr i 2005.

2.  Det gjennomføres i løpet av høsten 2004 en samordnet kartlegging av hva vi pr. dato kan få elektronisk av det vi nå har i trykt form, og av hvilke nye elektroniske tidsskrifter/databaser osv. som avdelingene ønsker å styrke sine tjenester med. Denne kartleggingen skal munne ut i. en handlingsplan i 2005 med virkning fra 2006. Arbeidet koordineres av Tilvekstavdelingen.

3.  Det gjennomføres fra 2005 en reduksjon av UBs bytteforbindelser fra ca. 500 til anslagsvis 50, der en hovedsakelig beholder bytteforbindelsene med de nordiske universitetene. En regner med at antallet etter hvert vil kunne reduseres ytterligere etter hvert som stadig flere dr.avhandlinger fra de nordiske universitetene blir elektronisk tilgjengelige.

4.  Det oppnevnes en arbeidsgruppe som får i oppgave å utarbeide felles retningslinjer for utskilling/deponering/kassasjon av eldre materiale ved UB, og å vurdere hvilke arealmessige konsekvenser de løsninger som velges, vil få. Arbeidsgruppen får følgende sammensetning:

Fakultetsbibliotekar Pål H. Bakka, leder
Fakultetsbibliotekar Ane Landøy
Fakultetsbibliotekar Anne Sissel V. Tonning
Fakultetsbibliotekar Olav Aas

Gruppen får frist til 31.12. 2004 med å legge fram sin innstilling.

5.  Det arbeides videre med sikte på å følge opp det treårige omstillingsprogrammet for årene 2005-2007 som foreslås i ressursutvalgets innstilling, med en samlet økonomisk ramme på 8,5 mill. kr.

 

S 28/2004.

BUDSJETTFORSLAG 2005 FOR UB

 

Saksforelegg av 16.09. 2004.

Sak nr. UB04/012/113.2.

Vedtak (enstemmig):

Styret slutter seg til det vedlagte budsjettforslag 2005 for Universitetsbiblioteket med de merknader som fremkom på møtet.

Endelig versjon av budsjettforslaget er tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/felles/dok/B2005-UB-budsjforslag-05-11.doc.

 

S 29/2004.

EVENTUELT

 

Gjert Kristoffersen opplyste at han har bedt om permisjon fra vervet som medlem og leder for UBs styre 01.10.04 – 01.08.05 pga. andre krevende verv.

 

 

Møtet ble hevet kl. 11.00.

 

 

   11.10. 2004.

 

Gjert Kristoffersen

       styreleder 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 29.07.05 av jer.
til denne siden.