Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

 PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.06. 2004, KL. 09.00.

Til stede:

Representanter for fakultetene:

Gjert Kristoffersen (leder), Jan S. Vaagen (nestleder), Tine Eidsvaag

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:

 
Anne B. Åsmul, Svenn Sivertssen

Studentrepresentanter:

Gunnveig Grødeland, Ole Gudmund Meland

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Anne Elisabeth Ljunggren

 

S 09/2004.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 12.02. 2004

 

Protokollen fra forrige styremøte 12.02. 2004 ble godkjent.

 

S 10/2004.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Spesialsamlingene ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek har fått 14.000 € i støtte fra Leonardo da Vinci-programmet under EU til samarbeidsprosjektet ”Keeping Memory Alive” (sammen med Universitetsbiblioteket ved Transilvania University of Brasov, Romania, og et britisk universitetsbibliotek).

 

  b)

Førstebibliotekar Maria-Carme Torras i Calvo er innvilget adgang til å benytte inntil 15 % av arbeidstiden i 2004 til å arbeide med prosjektet Information Literacy Standards: Tilpassing til norsk høyere utdanning.

 

  c)

Universitetsstyret vedtok på møte 29.04.04 å bevilge 15. mill. kr. til ombygging av Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek i 2004-05. Saksforelegg fins på http://www.uib.no/ust/dokumenter/saklister/2004/04-29/030.htm. Jf. særlig pkt. 2.4.4 og 3. Nærmere opplysninger se også http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=290404152026.xml.

 

  d)

Universitetsstyret behandlet på møte 29.04.04 sak om ”Omstilling av Universitetets administrative og tekniske funksjoner”, jf. http://www.uib.no/ust/dokumenter/saklister/2004/04-29/029.htm. UB omtales særskilt i saksforelegget. I tillegg orienterte bibliotekdirektøren på møtet.

 

  e)

Prisca Tibenderana fra biblioteket.ved Makerere University, Kampala, Uganda, gjennomfører et studieopphold ved UB Bergen 12.03.-10.06.04. Omtale av prosjektet hun arbeider med fins på http://www.uib.no/info/english/news/php/?xmlfil=300404114912.xml.

 

  f)

Ledelsesutviklingsprogram ved UB høst 2003 – vår 2004 er nå gjennomført med i alt 5 samlinger. Som ledd i oppfølging av programmet arrangeres det 27. mai en felles UB-dag for alle UBs ansatte, der temaet er utvikling av en verdiplattform for UB. Styret ønsker å få en rapport om hele programmet når det er avsluttet.

 

  g)

Regnskapsrapporter pr. april 2004 ble tatt til etterretning.

 

  h)

En intern arbeidsgruppe ved UB har evaluert utvidelsen av åpningstidene ved UB som ble iverksatt fra høsten 2003. Konklusjonen er at ordningen med utvidete åpningstider bør videreføres.

 

  i)

Det vil bli arrangert et felles seminar/dagskonferanse med Høgskolen i Bergen og Handelshøyskolen 28.09.04. Tema for seminaret/konferansen vil bli bibliotekenes arbeidsoppgaver sett i lys av kvalitetsreformen, med særlig vekt på brukertjenester og informasjonskompetanse. Styremedlemmene vil bli invitert til å delta på seminaret.

 

 

 

S 11/2004.

MØTEPLAN FOR UBs STYRE HØSTEN 2004

Vedtak (enstemmig):

Det fastsettes følgende møteplan for Universitetsbibliotekets styre i høstsemesteret 2004:

         Torsdag  23. september 2004, kl. 09.00

         Torsdag    9. desember 2004, kl. 09.00

 

S 12/2004.

ÅRSRAPPORT 2003 – LOKALT HMS-ARBEID VED UNIVERSITETsbibliotekET

Saksforelegg av 26.05. 2004.

Sak nr. 03/9391/A.

Vedtak (enstemmig):

1.      Styret slutter seg til det vedlagte forslag til årsrapport 2003 for lokalt HMS-arbeid ved Universitetsbiblioteket.

2.      Styret understreker at samtlige HMS-enheter ved UB skal gjennomføre grunnleggende HMS-aktiviteter i samsvar med pkt. 1.2 – 1.8 på skjemaet Årsrapport - 2003 - lokalt HMS-arbeid fra og med 2004. 

 

S 13/2004.

ÅRSMELDING 2003 FOR UNIVERSITETsbibliotekET

      Saksforelegg av 26.05. 2004.

Sak nr. 04/0136/UB.

Vedtak (enstemmig):

 Styret tar det vedlagte forslag til årsmelding 2003 for Universitetsbiblioteket til orientering.

 

S 14/2004.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED Det matematisk-natur­vitenskapelige fakultetsbibliotek – TILSETTING
 –
unntatt offentlighet

Saksforelegg av 26.05. 2004.

Sak nr. 04/2173/UB.

Gunnveig Grødeland fratrådte ved behandlingen av denne saken.

Vedtak (enstemmig):

Styret tilset Ingunn Rødland som universitetsbibliotekar ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetsbibliotek frå den dato som vert avtalt. Dersom Ingunn Rødland ikkje tek i mot stillinga, vert innstilte nr. 2, Sigrid Espeland tilsett som universitetsbibliotekar.

 

S 15/2004.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED Det PSYKOlOgISKe fakultetsbibliotek – TILSETTING – unntatt offentlighet

Saksforelegg av 26.05. 2004.

Sak nr. 04/2199/UB.

Svenn Sivertssen fratrådte ved behandlingen av denne saken.

Vedtak (enstemmig):

Saken sendes tilbake til innstillingsmyndigheten, med anmodning om at det vurderes å innkalle til intervju én eller flere av de gjenstående søkerne som er kjent formelt kvalifisert til stillingen ut fra vurderingen ”… eller tilsvarande utdanning”.

 

S 16/2004.

ORGANISERING AV UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Saksforelegg av 26.05. 2004.

Vedtak (enstemmig):

Det oppnevnes en arbeidsgruppe som får følgende mandat:

Det utarbeides et forslag til en organisering av Universitetsbiblioteket i lys av følgende:

·   Vurdere avdelingenes størrelse i forhold til fleksibilitet for å

-   kunne videreutvikle og utnytte bibliotekpersonalets kompetanse best mulig

-   tilby best mulig bibliotek- og informasjonstjenester til fagmiljøene.

·   Vurdere spørsmålene omkring faglige enheter ved UiB forhold til UBs avdelingsstruktur

·   Vurdere avdelingsstruktur i forhold til behovet for en effektiv ledergruppe ved UB 

Arbeidsgruppen skal bestå av bibliotekdirektøren og ett medlem fra hver av følgende grupper: fakultetsbibliotekarene, hovedbibliotekarene, administrativt/teknisk personale og bibliotekdirektørens stab. I tillegg bør det være ett medlem fra Personal- og økonomiavdelingen. Følgende medlemmer oppnevnes i arbeidsgruppen: 

Bibliotekdirektør Kari Garnes

Hovedbibliotekar Brita Hekland

Fakultetsbibliotekar Ane Landøy

Konsulent Kari Songstad

Kontorsjef Marie Morken

Avdelingsleder Ole Gunnar Evensen

Rådgiver Øystein Iversen, Personal- og økonomiavdelingen

Arbeidsgruppen fikk frist til 1. november 2004 med å legge fram sin innstilling.

 

S 17/2004.

PLAN FOR VIDERE UTBYGGING AV LÆRINGSSENTRE VED UB 2004

Saksforelegg av 26.05. 2004.

Sak nr. 03/11153/A.

Gunnveig Grødeland ba om at det også tas med studentrepresentanter i styringsgruppen og/eller prosjektgruppene for det videre arbeid med læringssentre ved UB.

Vedtak (enstemmig):

1.  Bibliotekdirektøren får fullmakt til å oppnevne en styringsgruppe og evt. prosjektgrupper for det videre arbeidet med læringssentre ved UB.

2.  Det avsettes i denne omgang 1,3 mill. kr. til etablering av læringssentre ved Det medisinske og Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek, og til felles elektroniske ressurser, inkl. referansehåndteringsverktøy, med følgende fordeling:

  1. Det legges på neste styremøte 23.09. 2004 fram en plan for den videre utbyggingen av læringssentre ved UB på grunnlag bl.a. av de foreliggende rapportene fra prosjektet Læringssenter 2003, og forslag til disponering av den resterende delen av tildelingen til læringssentre ved UB i 2004 på 2,7 mill. kr.

 

S 18/2004.

OVERGANG TIL ELEKTRONISKE BØKER OG TIDSSKRIFTER

Saksforelegg av 26.05. 2004.

Sak nr. 04/1439/A.

Vedtak (enstemmig):

1.  Styret slutter seg til Hovedkonklusjoner og tilråding i kap. 11 i innstillingen fra ressursutvalget.

2.  Bibliotekdirektøren pålegges å legge fram på neste styremøte 23.09. 2004 en plan for det videre arbeid med denne saken, med særlig vekt på de fem punktene som er nevnt i avsnitt 5 i innstillingens Hovedkonklusjoner og tilråding, og på hvilke innsparinger som kan påregnes ved hjelp av rasjonaliseringer og reduserte arealbehov i denne forbindelse.

 

S 19/2004.

VIDEREFORDELING AV UBs LITTERATURBUDSJETT 2004

 Saksforelegg av 26.05. 2004.

Sak nr. 03/11153/A.

Vedtak (enstemmig):

1)  Det fordeles kr. 200.000 i litteraturmidler til tverrfaglig og bibliotekfaglig litteratur.

2)  Det fordeles kr. 7.500.000 forlodds til elektroniske ressurser (tidsskrifter, e-bøker og databaser).

3)  Det fordeles kr. 16.847.000 til fagfordelte litteraturinnkjøp ved fakultetsbibliotekene i henhold til den vedtatte fordelingsnøkkelen for fordeling av slike midler.

4)  Styret skal ha rapport om fagfordelingen av avsetningen til elektroniske ressurser i 2004 på siste styremøte i år.

5)  Følgende ubrukte litteraturmidler fra 2003 overføres ikke til 2004:

HF:                             kr. 103.375

OD:                             kr. 179.023

PS:                              kr. 629.192

UBB:                           kr.   84.140

Sum:                            kr. 995.730 

Denne summen fordeles som følger:

MN:                            kr. 820.000

MED:                          kr. 175.730

Sum:                            kr. 995.730

Disse vedtakene gir følgende fordeling av midlene til fagfordelte litteraturinnkjøp ved UB i 2004:

Bibliotekutvalgene ved fakultetene fordeler selv de tildelte litteraturmidler mellom henholdsvis bøker og tidsskrifter i trykt form og innbinding.

 

S 20/2004.

EVENTUELT

 Det var ingen saker under Eventuelt.

 

Møtet ble hevet kl. 12.15.

 

   15.06. 2004.

 

   Gjert Kristoffersen

          styreleder 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 07.10.05 av jer.
til denne siden.