Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

 PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 12.02. 2004, KL. 09.00.

Til stede:

Representanter for fakultetene:

Gjert Kristoffersen (leder), Tine Eidsvaag, Anne Elisabeth Ljunggren, Harald Sætren

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:

 
Anne B. Åsmul, Svenn Sivertssen

Studentrepresentanter:

Ole Gudmund Meland

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Jan S. Vaagen (nestleder), Gunnveig Grødeland

 

Før det ordinære styremøtet var det møte med Det historisk-filosofiske fakultet, der prodekanus for undervisning Lisbeth Mikaelsson, leder for bibliotekutvalget førsteamanuensis Tor Hauken, og fakultetsbibliotekar Ane Landøy deltok i tillegg til styremedlemmene. Landøy, Mikaelsson og Hauken orienterte og presenterte synspunkter. Det ble diskutert hvilke tjenester biblioteket kan yte innenfor eksisterende økonomiske rammer, i lys av kvalitetsreformen for høyere utdanning.

 

S 01/2004.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 04.12. 2003

 

Protokollen fra forrige styremøte 04.12. 2003 ble godkjent.

 

S 02/2004.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

UBs styre har på omgang fattet følgende vedtak i sak S27/2003:

Det fastsettes følgende møteplan for Universitetsbibliotekets styre i vårsemesteret 2004:

                Torsdag 12. februar 2004, kl. 09.00

                Torsdag 22. april 2004, kl. 09.00

                Torsdag   3. juni  2004, kl. 09.00

 

  b)

I samsvar med forslag fra Studentrådet er følgende oppnevnt som studentrepresentanter i UBs styre i 2004:

Representanter:          Gunnveig Grødeland og Ole Gudmund Meland

Vararepresentanter:   Per Inge Myhre og Stian Ludvigsen

 

  c)

Førstebibliotekar Rune Kyrkjebø er innvilget anledning til å benytte inntil 15 % av arbeidstiden i 2004 til å arbeide med det nordiske MENOTA-prosjektet (Arkiv for nordiske middelaldertekster).

 

  d)

Elektronisk institusjonelt arkiv ved UiB.  Orientering ved seniorrådgiver Jostein.H. Hauge

 

  e)

Foreløpig regnskap for 2003 ble tatt til etterretning.

 

  f)

Referat fra møte i ET-utvalget ved UB (utvalg for elektroniske tidsskrifter) 16.12. 2004 ble tatt til etterretning.

 

  g)

Referat fra møte i Informasjons- og drøftingsutvalget ved UB 04.02. 2004 ble tatt til etterretning.

 

  h)

Innstilling fra komité som har evaluert støttetjeneste for elektronisk publisering (STEP) ble tatt til etterretning.

 

  i)

Brev til Forskningsavdelingen om nye veier i forskningspubliseringen ved UiB ble tatt til etterretning.

 

 

 

S 03/2004.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED Det matematisk-natur­vitenskapelige fakultetsbibliotek - UTLYSING

Saksforelegg av 06.02. 2004.

 Vedtak (enstemmig):

Det vert lyst ut ei stilling som universitetsbibliotekar innan kjemi, fysikk og teknologi ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetsbibliotek.

 

S 04/2004.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED Det PSYKOlOgISKe fakultetsbibliotek – OMGJØRING/UTLYSING

Saksforelegg av 06.02. 2004.

 Vedtak (enstemmig):

Det vert lyst ut ei stilling som universitetsbibliotekar innan førebyggjande helse og barnevern ved Det psykologiske fakultetsbibliotek.

 

S 05/2004.

ÅRSPLAN 2004 FOR UB

Saksforelegg av 06.02. 2004.

Vedtak (enstemmig):

Styret slutter seg til det fremlagte forslag til Årsplan 2004 for Universitetsbiblioteket med de endringer og merknader som fremkom på møtet.

 

S 06/2004.

OVERGANG TIL ELEKTRONISKE BØKER OG TIDSSKRIFTER

Saksforelegg av 06.02. 2004.

Vedtak (enstemmig):

1.      UB vil utvide tilbudet av bøker og tidsskrifter i elektronisk form så raskt som det er økonomisk og praktisk mulig. Overgangen skal i så stor grad som mulig forberedes og tilrettelegges i 2004, med virkning fra 2005.

2.      Styret utsetter det meste av viderefordelingen av bokkonto til fagområder til det foreligger en innstilling fra ”Ressursutvalget” som er oppnevnt for å utrede en overgang til elektroniske ressurser, og til UB har lagt fram en plan for gjennomføring av overgangen. Både innstilling og plan bør foreligge innen 20. april 2004. Administrasjonen utarbeider forslag til fordeling av litteraturmidler på fagområder med utgangspunkt i disse dokumentene, saksforelegget til inneværende sak, og diskusjonen på inneværende møte. Neste styremøte utsettes til første halvdel av mai.

3.      Det fordeles i denne omgang kr. 400.000 til bibliotekportal, og kr. 550.000 til mikrofilm av aviser, byttemateriale, betaling for kopier i stedet for lån, litteratursøk, mv.

4.      Det fordeles i denne omgang et beløp som tilsvarer 50 % av forbruket til bøker innenfor de ulike fagområdene i 2003 til fagområdene i 2004. Det må ikke inngås avtaler om eller foretas fornyelser av abonnementer for tidsskrifter i trykt utgave før endelig fordeling av UBs litteraturmidler er vedtatt. 

Dette gir følgende foreløpige fordeling til felles formål og til fagområder i 2004:

 

S 07/2004.

VIDEREFORDELING AV UBs LITTERATURBUDSJETT 2004

Saksforelegg av 06.02. 2004.

Vedtak (enstemmig):

Med unntak av det som ble vedtatt under sak S06/2004 utsettes viderefordeling av UBs litteraturbudsjett 2004 til neste styremøte.

 

S 08/2004.

EVENTUELT

 Det var ingen saker under Eventuelt. 

 

Møtet ble hevet kl. 11.55.

 

Gjert Kristoffersen (sign.)

Styreleder

 

24.02. 2004.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.