Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 16.12. 2004

SAK S 33/2004

 

BUDSJETT 2005. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV BEVILGNINGER TIL UB

1.    De økonomiske rammene

Universitetsstyret vedtok på møte 25.11.04 fordeling av budsjett for Universitetet i Bergen for 2005. Saksforelegget er tilgjengelig på http://www.uib.no/ust/dokumenter/saklister/2004/11-25/094.htm. Det vises også til Universitetsstyresak 79/04, ”Budsjett 2005, strategiske prioriteringer”, http://www.uib.no/ust/dokumenter/saklister/2004/10-21/079.htm. Begge dokumenter omtaler bl.a. Universitetets mål og hovedprioriteringer i 2005. I departementets budsjettforslag er det foreslått en økning til Universitetet i Bergen på 5,2 %, eller 91 mill. kr. (i tillegg til 28 mill. kr. til utstyr i det nye Studentsenteret).

Forslag til statsbudsjett er ennå ikke vedtatt av Stortinget. Budsjettforslaget er derfor vedtatt med forbehold om endelig behandling og vedtak i Stortinget.

Universitetsbiblioteket er tildelt et ordinært totalbudsjett på kr. 86.488.000 for 2005. I rammen er det lagt inn en lønns- og priskompensasjon på 2,5 %, og det er overført kr. 292.000 fra UB til den sentrale IT-avdelingen ved UiB som en følge av sentralisering av Universitetets IT-tjenester. Avsetningen til internhusleie er økt med kr. 1.326.050. Dette skal dekke den generelle prisstigningen på 2,5 % samt justeringer i UBs arealer i 2004/2005.

 

I tillegg har UB fått følgende tildelinger utenom den ordinære rammen:

Av tildeling til vitenskapelig utstyr:             4 mill. kr. til sikrings-/alarmsystem

Av tildeling til kvalitetsreformen:               3,6 mill. kr. til læringssentre/videre overgang til elektroniske informasjonsressurser

 

I tillegg er det budsjettert med kr. 921.094 til eksternt finansiert virksomhet ved UB (økt fra 786.000 i 2004). Det understrekes at dette er en budsjettprognose, basert på erfaringstall fra tidligere år. Disse midlene inngår ikke i den ordinære budsjettrammen.

Kopi av de generelle innledningsavsnittene (1-3) og avsnittet om UB (6.9) i saksforelegget for Universitetsstyret følger vedlagt.

Den ordinære tildelingen på kr. 86.488.000 til UB for 2005 fremkommer slik:

 

2.   Mål og oppgaver

I henhold til UBs budsjettforslag for 2005 vil noen av de viktigste satsingsområdene for biblioteket dette året være:

Ø  Videre oppbygging av det digitale bibliotek

 

§    økt overgang fra trykte til elektroniske informasjonsressurser

 

§    videreutvikling av læringssentre ved fakultetsbibliotekene, med særlig vekt på samarbeid med fagmiljøene og kompetanseutvikling for UBs personale

 

§    nettpublisering (elektronisk publisering) av forskningsresultater ved UiB, inkl. mastergrads­oppgaver/dr.gradsavhandlinger, og av eldre materiale og kataloger, inkl. bilder, kart og manuskripter

 

§    videreutvikling av UBs nettsider, inkl. felles bibliotekportal og referansehåndteringsverktøy

Ø  Sikrings-/alarmsystem/selvbetjent utlån

 

3.   Forutsetninger for hovedfordeling av UBs budsjett 2005

Nominell økning på det ordinære budsjettet fra 2004 til 2005 er på 3.9 mill. kr., eller 4,7 %. Når det er tatt hensyn til tekniske justeringer (økt internhusleie mv.) og spesiell prisstigning på litteratur, blir det likevel en nedgang i realverdien av disponible midler på det ordinære budsjettet fra 2004 til 2005 på ca. 1 %, eller ca. kr. 830.000.

Tilleggsbevilgningene på 4 mill. kr. til sikrings-/alarmsystem, og 3,6 mill. kr. til læringssentre/videre overgang til elektroniske informasjonsressurser, gjør at det likevel bør være mulig å gjennomføre en god del av de viktigste prioriteringene i budsjettforslaget for 2005. Det prioriteres høyt å følge opp den tidligere vedtatte opptrappingsplanen for overgang til elektroniske informasjons­ressurser i 2005. Dette er umulig innenfor den ordinære budsjettrammen, men kan oppnås ved å benytte en relativt stor del av tilleggstildelingen på 3,6 mill. kr. til læringssentre/videre overgang til elektroniske informasjonsressurser til dette formål.

 

4.   Hovedfordeling av budsjett 2005

I forslaget til hovedfordeling av UBs budsjett i 2005 er hovedvekten lagt på å følge opp de viktigste prioriteringene i UBs budsjettforslag for 2005 som er gjengitt ovenfor i pkt. 2.

På denne bakgrunn tas det sikte på å øke tildelingene til litteratur, slik at den vedtatte opptrappingsplanen for overgang til elektroniske informasjonsressurser følges opp i 2005, mens tildelingene til lønn, utstyr og øvrig drift (utenom litteraturutgifter) holdes på samme realnivå i 2005 som i 2004.

De to desidert tyngste postene på UBs totalbudsjett er lønnsbudsjettet og litteraturbudsjettet. Disse to postene utgjør i 2004 henholdsvis ca. 39,8 og vel 25 mill. kr. av et totalbudsjett på 84.550.000 kr. (inkl. overføringer fra 2003), dvs. 47,1 og 29,6 %. Resten (19.750.000 eller 23,3 %) utgjøres av drifts- og utstyrsmidler, hvorav internhusleie alene i 2004 beløper seg til 12.162.000. 

4.1.  Lønn

UBs styre vedtok et lønnsbudsjett for 2004 som skulle dekke lønn til om lag 99 årsverk. Store deler av biblioteket er inne i en påbegynt eller planlagt ombyggings- og omorganiseringsfase. UB arbeider for å effektivisere driftsoppgaver bl.a. ved å anskaffe verktøy som forenkler utlån, merking og som gir enklere tilgang til bibliotekets samlede ressurser gjennom en ny bibliotekportal. Det forutsettes at økt overgang til elektroniske informasjonsressurser og innføring av selvbetjent utlån vil gi rasjonaliseringsgevinster, som muliggjør innsparinger på personalsiden. Dette vil komme gradvis, og vil antakelig ikke få særlig effekt i 2005, men ventes å få økt effekt fra og med 2006. Samtidig er det i forbindelse med gjennomføring av kvalitetsreformen på Universitetet avdekket økt behov for å yte veiledningstjenester i førstelinjen og for bedre integrering av UBs tjenester i undervisnings- og læringsmiljøene. Behovet for arbeidskraft vil derfor etter bibliotekdirektørens oppfatning ligge på samme nivå i 2005 som i 2004. Det økte behovet i førstelinjetjenesten bør også avhjelpes ved at ledige stillinger knyttet til indre tjenester vurderes nøye med tanke på overføring av ressurser til førstelinjetjenesten. Vi foreslår på bakgrunn av ovenstående at lønnsbudsjettet for 2005 opprettholdes på samme realnivå som i 2004. Reelt forbruk til lønn ser i 2004 ut til å bli ca. 39,8 mill. For å dekke en antatt lønnsøkning i 2005 på 2,5 %, må lønnsbudsjettet for 2005 settes til 40,9 mill. kr.

4.2.  Bokkonto 

Det satses på å følge opp tidligere vedtatt opptrappingsplan for overgang til elektroniske informasjonsressurser i 2005. I UBs budsjettforslag for 2005 er det foreslått å øke avsetningen til elektroniske ressurser med i alt 4,2 mill. kr. ved hjelp av en kombinasjon av ekstratildeling fra UiB sentralt og intern omfordeling av UBs egne ordinære budsjettmidler. Det er mulig å klare dette ved å bruke storparten av ekstratildelingen på 3,6 mill. kr. til videre overgang til elektroniske informasjonsressurser i 2005. Det foreslås en avsetning til bokkonto i 2005 på 28,1 mill kr., dvs. en økning på vel 3 mill. kr. (nesten 12 %) i forhold til tildelt beløp i 2004 (25.072.000). Inkl. intern omfordeling på 1 mill. kr. økes tildelingen til elektroniske informasjonsressurser med 4,2 mill. kr., fra 7,5 mill. i 2004 til 11,7 mill. i 2005. Tildelingen til trykt materiale reduseres fra 16,5 til 15,8 mill. kr., mens tildelingen til andre utgifter på bokkonto reduseres fra 1 mill. til 600.000 (pga. bortfall av utgifter til bibliotekportal).

Opplegget med å forskyve en god del av UBs tidsskriftabonnementer fra forhåndsbetaling til betaling i samme år som abonnementene gjelder, må antakelig videreføres i 2005 på omtrent samme nivå som i 2004.

I 2004 ble det satt av en egen pott på 400.000 på bokkonto til bibliotekportal. Storparten av dette var investeringer, som vi derfor slipper i 2005. Utgifter til drift av bibliotekportalen (70-100.000?) vil i 2005 bli ført på annuum.

Forslag om viderefordeling av bokkonto på fag/fakulteter mv. vil bli lagt fram på neste styremøte. Da vil det også bli tatt hensyn til eventuelle overføringer av midler fra 2004 til 2005.

4.3.  Drift/utstyr

Denne posten skal dekke større utstyr på post 4, internhusleie, BIBSYS driftsutgifter, og øvrige ordinære driftsutgifter (annuum), inkl. mindre utstyrsenheter.

Til utstyr (IT + ordinært) ble det i 2004 satt av i alt 1,9 mill. kr. (700.000 på post 4 Investeringer/større utstyr og 1,2 mill. kr. på annuum). Posten ble styrket spesielt i 2004 for å dekke utgifter til sikrings-/alarmsystem og til lokal server til felles bibliotekportal. Utgiftene til lokal server til felles bibliotekportal bortfaller i 2005. Selv om det er gitt egen tildeling på 4 mill. kr. til sikrings-/alarmsystem, kan det også bli nødvendig å dekke en del utgifter til dette formål innenfor ordinær budsjettramme. Det foreslås at det settes av 1,7 mill. kr. til utstyr (IT + ordinært) i 2005, 700.000 på post 4 og 1 mill. kr. på post 6 Drift.

Utgiftene til internhusleie fastsettes også i 2005 av Universitetet sentralt, og vil bli på kr. 13.488.000. Dette innebærer i denne omgang ingen reell endring i budsjettsituasjonen, da UB vil få tildelt tilsvarende beløp fra Universitetet sentralt.

Utgiftene til BIBSYS vil i henhold til de sist fremlagte budsjettall fra BIBSYS bli på 2,7 mill. kr. i 2004. Dette er en økning på kr. 34.000 i forhold til reelt innbetalt beløp i 2004. Dette er utgifter som UB/UiB er forpliktet til å betale i henhold til BIBSYS-avtalen.

Til øvrige driftsutgifter på annuum (utenom utstyr) regner en med at det i 2004 etter fradrag av inntekter vil være brukt ca. 2,5 mill. kr. Det satses på å videreføre innsatsen fra 2004 med sikte på kompetanseheving for UBs ansatte, bl.a. i forbindelse med etablering av læringssentre. De siste årene har inntekter fra kopiering mv. gått noe ned. Det antas at denne utviklingen vil fortsette i 2005. Fra 2005 må det også tas høyde for utgifter til drift av bibliotekportalen (70-100.000). Det må derfor settes av et noe høyere beløp til øvrige driftsutgifter i 2005 enn i 2004. Inkl. prisstigning på 2,5 % foreslås det at det settes av 2,8 mill. kr. til øvrige driftsutgifter i 2005.

4.4.  Tildelinger utenom ordinær ramme

UB fikk i 2004 en særskilt tildeling på 4 mill. kr. til videre utbygging av læringssentre, som ledd i gjennomføring av kvalitetsreformen ved UiB. Intern fordeling av denne tildelingen ved UB ble vedtatt så sent (i september i år) at vel halvparten av tildelingen antakelig ikke vil bli brukt i 2004, og dermed kan overføres til 2005. For 2005 er det som nevnt gitt en egen tildeling på 3,6 mill. kr. til læringssentre/videre overgang til elektroniske informasjonsressurser. Det er i pkt. 3.2 foreslått at 3,2 mill. av denne tildelingen disponeres til videre overgang til elektroniske informasjonsressurser. Det foreslås at den resterende del av denne tildelingen, kr. 400.000, disponeres til kompetanseheving i tilknytning til den videre utbygging av læringssentre ved UB. I tillegg vil vel 2 mill. kr i ubrukte midler  av tildeling til læringssentre ved UB i 2004 bli overført til 2005.

Det foreslås at tildelingen på 4 mill. kr. til sikrings-/alarmsystem i 2005 disponeres til et slikt opplegg ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. Om mulig dekkes også utgifter til utlånsautomat innenfor denne tildelingen.

4.5.  Utbygginger mv.

Det satses også på å videreføre arbeid med ferdigstilling av depotmagasin for hele UB og sluttføre ombygging av Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek, samt om mulig å komme i gang med ombygging/arealutvidelse ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek i 2005. Midler til disse formål settes av på Eiendomsavdelingens budsjett, og er derfor ikke tatt med i budsjettfordelingen ved UB.

 

Forslag til vedtak:

Styret vedtar følgende hovedfordeling av UBs totalbudsjett i 2005:

 

08.12. 2004.   KG/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.