Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 23.09. 2004

SAK S 28/2004

Arkivkode: 113.2

                                                                                                                     Sak nr.  04/7831/UB 

 

 

 

BUDSJETTFORSLAG 2005 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Universitetsbiblioteket skal utarbeide budsjettforslag for 2005 som grunnlag for Universitetsstyrets fordeling av tildelt budsjettramme for 2005. Forslaget skal omfatte

1.       sammendrag - en kortfattet presentasjon av faglige oppgaver/utfordringer

2.       budsjettforslag 2005, ordinær virksomhet

a)      tiltak innenfor budsjettrammen

b)      tiltak utenfor budsjettrammen

3    Eksternt finansiert virksomhet 

Det er på grunnlag av Universitetsdirektørens budsjettrundskriv og innkomne forslag fra UBs avdelinger utarbeidet et budsjettforslag for UB for 2005. Prioriteringer og satsinger i UBs budsjettforslag 2005 er drøftet på ledermøte ved UB 09.09. 2004 og på møte i Informasjons- og drøftingsutvalget ved UB 16.09. 2004. Det er i budsjettforslaget lagt særlig vekt på følgende punkter: 

Ø      Videre oppbygging av det digitale bibliotek

·         overgang fra trykte til elektroniske informasjonsressurser

·         videreutvikling av læringssentre ved fakultetsbibliotekene i samarbeid med fagmiljøene

·         nettpublisering (elektronisk publisering) av forskningsresultater ved UiB, inkl. mastergradsoppgaver/dr.gradsavhandlinger, og av eldre materiale og kataloger, inkl. bilder, kart og manuskripter

·         videreutvikling av UBs nettsider, inkl. felles bibliotekportal og referansehåndterings­verktøy

Ø      Sikrings-/alarmsystem/selvbetjent utlån

Ø      Kompetanseutvikling for UBs personale på alle nivåer

Ø      Videreføring/gjennomføring av utbyggings-/ombyggingsprosjekter

Bibliotekdirektøren fremmer følgende forslag til

vedtak:

Styret slutter seg til det vedlagte budsjettforslag 2005 for Universitetsbiblioteket med de merknader som fremkom på møtet. 

 

16.09. 2004.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.