Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.06. 2004

SAK S 17/2004

Arkivkode: 11

                                                                                                                   Sak nr.  03/11153/A

  

 

PLAN FOR VIDERE UTBYGGING AV LÆRINGSSENTRE VED UB 2004

Universitetsbiblioteket fikk i 2003 en tildeling på 2 mill. kr. av midler til kvalitets­reformen for høyere utdanning til etablering av læringssentre. Disse midlene ble av UBs styre fordelt til fire fakultetsbibliotek og til en del felles formål knyttet til utbygging av læringssentre. De fire fakultetsbibliotekene som fikk midler i 2003 var HF, Mat.-nat., Juridisk og Psykologisk. I 2002 fikk UB en egen tildeling på kr. 400.000 til etablering av læringssentre ved UB. Dette beløpet ble i sin helhet tildelt Det psykologiske fakultetsbibliotek, slik at man kunne komme i gang med utbygging av læringssenter ved ett fakultetsbibliotek. De tildelte midler for 2003 ble på møte i UBs styre 12.06.03 fordelt slik:

 

For å oppnå en best mulig utnytting av midlene til felles tiltak ble det organisert et prosjekt Læringssenter 2003, med Anne Sissel Vedvik Tonning som prosjekt­koordinator, og med følgende delprosjekter:

   - UB som læringssenter

   - Undervisningsopplegg for informasjonskompetanse

   - Tilrettelegging for e-bøker

Nærmere opplysninger om delprosjektene se: http://www.ub.uib.no/prosj/LS2003/LS2003.htm 

Det ble også oppnevnt en egen styringsgruppe for prosjektet Læringssenter 2003, med følgende sammensetning:

Bibliotekdirektør Kari Garnes, UB, leder

Professor Gjert Kristoffersen, Nordisk institutt/AKSIS

Utdanningsdirektør Mette M. Torrissen, Utdanningsavdelingen

Det foreligger nå en sluttrapport for prosjektet Læringssenter 2003, samt separate rapporter fra de tre delprosjektene under prosjektet. Disse rapportene følger vedlagt. I rapporten Universitetsbiblioteket som læringssenter fins følgende hovedkonklusjoner:

UB er kommet et godt stykke på vei i utviklingen til læringssenter. Mange prosjekter er startet opp og er allerede i utvikling. Man er nå i en fase hvor man på flere områder må vurdere hvordan man på best mulig måte kan formidle sine tjenester og tilbud for at disse skal bli integrert som ressurser i studentenes læring og undervisning.

Ut fra gjennomgått litteratur og erfaringsbasert kunnskap, anbefales det at følgende faktorer må vektlegges og videreutvikles for at læringssentermodellen skal lykkes:

·         Det fysiske biblioteket må tilrettelegges slik at man kan tilby studentene individuelle arbeidsplasser, med og uten PC-er; gruppearbeidsplasser, med og uten PC-er; kursrom med PC-er, videoprosjektør osv., eller tilgang til et slikt rom; mulighet for oppkobling av medbrakte PC-er; produksjonsfasiliteter (skanner, kamera, CD/DVD, osv.) eller tilgang til slike

·         Det digitale biblioteket må fortsette utviklingen av påbegynte tilbud og tjenester, og man må fortsette å være følge den videre utvikling av tjenester.

·         Veilederen i biblioteket må skoleres i grunnleggende praktisk-pedagogiske kunnskaper for å undervise i informasjonskompetanse. Arbeidet med kompetanseutvikling innenfor dette sentrale tema må utarbeides i en handlingsplan som må følges opp.

·         Samarbeidet med fagmiljøene må systematiseres, planlegges og følges opp. Dette er grunnlaget for at læringssenteret som pedagogisk ressurs skal bli en suksess.

·         Brukerundersøkelser må tas i bruk for få signaler til forbedring og utvikling av læringssenteret og våre tjenester.

·         UB bør organisere funksjoner/kjerneområder i forhold til målgruppen studenter, for å kunne bruke kompetanse på tvers av fakultetsavdelinger. Dette er nødvendig med flere små avdelinger som skal betjene mange studenter.

Universitetsstyret vedtok på møte 27.11.03 å gi en egen tildeling til videre utbygging av læringssentre ved UB på 4 mill. kr. i 2004. Som begrunnelse for dette het det i saksforelegget til Universitetsstyret:

UB bidrar aktivt til utviklingen av nye IKT- baserte lærings- og undervisningsformer, som utgjør sentrale elementer i kvalitetsreformen. Som et ledd i iverksettingen av reformen er etablering av læringssentre prioritert. Sammen med en felles bibliotekportal, med sikte på bedre tilgang til nettressurser, bidrar etableringen av læringssentre til utviklingen av det digitale bibliotek.

 

Ny teknologi gir muligheter for en effektivisering som man tidligere vanskelig kunne påregne. For Universitetsbiblioteket vil en gradvis økning i andelen elektroniske tidsskrift på sikt føre til redusert arealbehov, som igjen kan omsettes i et bedre tilbud. Ved å koble dette opp mot elektronisk baserte læringssentre kan en oppnå ytterligere forbedring/ effektivisering.

 

Universitetsdirektøren foreslår at det settes av 4 mill kroner til videre etablering av læringssentre ved ytterligere fakultetsbibliotek.

UBs avdelinger ble i slutten av april 2004 bedt om å levere oppdaterte planer/ budsjettforslag for videre utbygging av læringssentre ved sine avdelinger. I tillegg ble det bedt om forslag til felles tiltak, både videreføring av allerede igangsatte tiltak og evt. nye tiltak. Det ble også gitt anledning til å fremme forslag om elektroniske ressurser/web-baserte tjenester/IKT-verktøy o.l., med tilknytning til læringssenterkonseptet.

I brevet til avdelingene het det bl.a.:

Søknadene/forslagene bør inneholde følgende:

1.      Status for hvor langt en er kommet i arbeidet med utbygging av læringssentre ved den enkelte avdeling, inkl. oversikt over arealer og utstyr/inventar som er disponert til formålet pr. i dag.

2.      Forslag ang. det fysiske læringssenteret: arealer/rom, utstyr og inventar, særlig til PC-arbeidsplasser, programvare, elektroniske ressurser, mv.

3.      Forslag ang. videre kompetanseutvikling for UBs personale, særlig videreutvikling av informasjonskompetanse

4.      Forslag ang. læringssenterets innhold og samarbeid med fagmiljøene i denne forbindelse: de elektroniske tjenestetilbudene, med særlig vekt på tilbud og tjenester som pedagogisk ressurs i studieprogrammer, bruk av webbaserte veiledninger i informasjonskompetanse, mv.

5.      Budsjettforslag/kostnadsoverslag for de tiltakene som foreslås, så konkret og spesifisert som mulig, evt. i samarbeid med administrasjonen og IT-avdelingen ang. inventar og utstyr mv.

På grunnlag av ovenstående er det kommet inn forslag til tiltak med en samlet kostnadsramme på nesten 5,5 mill. kr. i 2004. De innkomne forslagene følger vedlagt. 

Bibliotekdirektørens merknader:

Det er svært viktig å videreføre arbeidet med utbygging av læringssentre ved UB. Bl.a. bør det så raskt som mulig etableres læringssentre ved Det medisinske og Det samfunns­vitenskapelige fakultetsbibliotek. Rapportene fra prosjektet Læringssenter 2003 bør legges til grunn for det videre arbeidet, og det bør utarbeides en plan for arbeidet på grunnlag av disse rapportene. Prosjektstyringsmodellen med en sentral styringsgruppe og flere prosjektgrupper har etter bibliotek­direktørens vurdering fungert godt, og bør videreføres. Styringsgruppen bør få ansvar for at alle fakultetsbibliotek har/får læringssentre i samsvar med de overordnede målene når de tildelte midlene er disponert. Det foreslås at det gjenoppnevnes, evt. oppnevnes en ny styringsgruppe som får i oppdrag å legge fram en plan for den videre utbygging av og for innholdet i læringssentre ved UB. Denne planen og forslag til disponering av hoveddelen av tildelingen til læringssentre i 2004 behandles på neste styremøte som etter planen vil bli holdt 23.09. 2004.

For at ikke arbeidet med videre utbygging av læringssentre skal bli unødig forsinket, foreslås det at det fordeles midler til etablering av læringssentre ved Det medisinske og Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek på dette møtet, samt til felles elektroniske ressurser, inkl. referansehåndteringsverktøy. Det foreslås at det settes av i alt 1,3 mill. kr. til disse formål i denne omgang. Fordeling av de resterende midlene på 2,7 mill. kr., til felles tiltak og til videre utbygging av læringssentre ved andre fakultetsbibliotek, foretas på neste styremøte.

Også ved Det odontologiske fakultetsbibliotek bør det etableres læringssenter, men det anses ikke mulig å få dette til i praksis før nybygg for Det odontologiske fakultet blir ferdig antakelig tidligst i 2008. 

Forslag til vedtak:

1.      Bibliotekdirektøren får fullmakt til å oppnevne en styringsgruppe og evt. prosjektgrupper for det videre arbeidet med læringssentre ved UB.

2.      Det avsettes i denne omgang 1,3 mill. kr. til etablering av læringssentre ved Det medisinske og Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek, og til felles elektroniske ressurser, inkl. referansehåndteringsverktøy, med følgende fordeling:

3.      Det legges på neste styremøte 23.09. 2004 fram en plan for den videre utbyggingen av læringssentre ved UB på grunnlag bl.a. av de foreliggende rapportene fra prosjektet Læringssenter 2003, og forslag til disponering av den resterende delen av tildelingen til læringssentre ved UB i 2004 på 2,7 mill. kr.

 

26.05. 2004.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.