Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

 PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 04.12. 2003, KL. 09.00.

Til stede:

Representanter for fakultetene:

Gjert Kristoffersen (leder), Tine Eidsvaag, Nils Skaug

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:

 
Anne B. Åsmul, Svenn Sivertssen

Studentrepresentanter:

 

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

 

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Jan S. Vaagen (nestleder), Anne Elisabeth Ljunggren

Ikke møtt:

Lars Eriksen, Peter Forras

 

 

Før det ordinære styremøtet var det møte med Det medisinske fakultet, der prodekanus for undervisning Per Omvik deltok i tillegg til styremedlemmene. Fakultetsbibliotekar Svenn Sivertssen og Per Omvik orienterte og presenterte synspunkter. Det ble diskutert hvilke tjenester biblioteket kan yte innenfor eksisterende økonomiske rammer, i lys av kvalitetsreformen for høyere utdanning.

 

 

S 25/2003.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 18.09. 2003

 

Protokollen fra forrige styremøte 18.09. 2003 ble godkjent.

 

S 26/2003.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Høringsuttalelse fra UB om innstilling om innføring av et kvalitetssikringssystem for utdanning ble tatt til etterretning. Selve innstillingen er tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2003/Kvalitetssystem-UiB-03.doc.

UB har også fått til høring utkast til en håndbok i kvalitetssikring, med høringsfrist 09.01.04.

 

  b)

Kollegiesekretariatet har oppnevnt følgende medlemmer i en gruppe som skal evaluere prosjektet ”Støttetjeneste for elektronisk publisering ved UiB” (STEP):

Førsteamanuensis Tom Backer Johnsen, Det psykologiske fakultet

Førsteamanuensis Jan Oldervoll, Det historisk-filosofiske fakultet, leder

Seniorrådgiver Jarle Rønhovd, Forskningsavdelingen

En studentrepresentant etter forslag fra Studentrådet

Sekretær: Ole Gunnar Evensen, UB

Gruppen har fått frist til utgangen av februar 2004 med å komme med sin innstilling.

 

  c)

Forslag til ny lov om universiteter og høyskoler (NOU 2003: 25) er sendt ut på høring, med intern høringsfrist ved UiB 15.12.03. Universitetsdirektøren har oppnevnt et eget redaksjonsutvalg ved UiB til å forberede universitetets høringsuttalelse. Brev fra Universitetsdirektøren om saken fulgte som vedlegg til saklisten.

 

  d)

Regnskapsrapporter for oktober 2003 ble tatt til etterretning.

 

  e)

Det er satt i gang et ledelsesutviklingsprogram ved UB, som vil bestå av i alt 4 samlinger, ledet av Egil Hjertaker fra Scandinavian Training Design. Målgruppe er UBs avdelingsledere og mellomledere med personalansvar, samt de tillitsvalgte og verneombud, i alt 21 deltakere. De to første samlingene er gjennomført høsten 2003, mens det vil bli gjennomført to samlinger våren 2004. Samlet økonomisk ramme for programmet er kr. 280.000. De viktigste innholdselementene i programmet er:

·        Ledelsesfilosofi. Lederrollen i forandringsledelse

·        Utvikling av ledelsesdokumenter

·        Kommunikasjon i ledelse

·        Teambygging/teamutvikling

·        Møter/møtemetodikk

·        Avklaring av lederrollen

·        Presentasjonsferdigheter

 

  f)

Fakultetsbibliotekar Olav Aas er innvilget permisjon med lønn i inntil 15 % av arbeids­tiden i 2004 for å arbeide med prosjekter og skrive artikler innen sopprelaterte emner.

 

  g)

Førstebibliotekar Jan Olav Gatland og universitetsbibliotekar Kari Walde er innvilget permisjon med lønn i inntil 15 % av arbeidstiden i 2004 for å arbeide med et prosjekt for å synliggjøre Holbergsamlingen ved UB Bergen, og lage en publikasjon i tilknytning til Holbergs 250-årsjubileum i des. 2004.

 

  h)

Kari Garnes og Jostein H. Hauge deltok på seminaret "Open Online Access to Research" i Oslo 11.11.03. Nærmere opplysninger, inkl. en del av innleggene på seminaret er tilgjengelige på http://www.uhr.no/utvalg/bibliotek/index.htm.

 

  i)

De fire universitetsbibliotekene er i ferd med å sende ut en felles anbudsinnbydelse for en elektronisk bibliotekportal.

 

 

 

S 27/2003.

MØTEPLAN FOR UBs STYRE VÅREN 2004

Vedtak (enstemmig):

Saken utsettes. Møteplan for våren 2004 vedtas på sirkulasjon når det er klargjort hvilke møtedatoer som passer best.

 

S 28/2003.

UTVALG FOR Å UTREDE OVERGANG FRA TRYKTE TIL ONLINE informasjonSRESSURSER VED UB

Saksforelegg av 27.11. 2003.

Vedtak (enstemmig):

Det oppnevnes et utvalg for å utrede overgang fra trykte til online informasjonsressurser ved UB med følgende mandat:

Utvalget skal utarbeide forslag til en handlingsplan for UB om

·    hvordan aksesjon (innkjøp og abonnementer) av trykt materiale (bøker, oppslagsverk, tidsskrifter) kan suppleres og erstattes av elektroniske dokumenter,

·    hvordan eksisterende samlinger av trykt materiale som også finnes tilgjengelig elektro­nisk ved UB, kan omdisponeres (kasseres, deponeres eller avhendes på annet vis).

I sitt arbeid skal utvalget innhente informasjon om hvilke erfaringer andre bibliotek har gjort og vurdere følgende momenter når det gjelder overgang fra trykte til elektroniske dokumenter:

·    tekniske og praktiske muligheter og begrensninger

·    økonomiske og budsjettmessige konsekvenser

·    konsekvenser for bibliotekets brukere

·    organisasjonsmessige konsekvenser for UB

Utvalget får følgende sammensetning:

Bibliotekdirektør Kari Garnes, leder

Fakultetsbibliotekar Ane Landøy, Det hist.-fil. fakultetsbibliotek

En representant for Det mat.-nat. eller Det medisinske fakultetsbibliotek

En representant for Det samfunnsvit. fakultet

En representant for Det mat.-nat. fakultet

Seniorrådgiver Jostein Helland Hauge, sekretær

Bibliotekdirektøren får fullmakt til oppnevne de manglende medlemmene.

Utvalget får frist til 1. juni 2004 med å komme med sin innstilling.

 

S 29/2003.

BUDSJETT 2004. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV BEVILGNINGER TIL UB

Saksforelegg av 27.11. 2003.

Vedtak (enstemmig):

Styret vedtok følgende hovedfordeling av UBs ordinære totalbudsjett i 2004:

 

S 30/2003.

EVENTUELT

    a)    Styremedlemmene ble invitert til julelunsj ved UB mandag 22. desember kl. 12. 

b)    Styreleder og bibliotekdirektøren takket for godt samarbeid i styret i 2003.

 

Møtet ble hevet kl. 11.30.

 

Gjert Kristoffersen
styreleder

22.12. 2003.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.