Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

 PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 18.09. 2003, KL. 09.00.

 

Til stede:

Representanter for fakultetene:

Gjert Kristoffersen, (leder) Anne Elisabeth Ljunggren, Tine Eidsvaag, Nils Skaug

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:

 
Anne B. Åsmul, Svenn Sivertssen

Studentrepresentanter:

 

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

 

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Jan S. Vaagen (nestleder)

Ikke møtt: Lars Eriksen, Peter Forras

 

S 20/2003.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 12.06. 2003

 

Protokollen fra forrige styremøte 12.06. 2003 ble godkjent.

 

S 21/2003.

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Forslag om elektronisk innlevering og publisering av doktorgradsavhandlinger ved UiB er oversendt Forskningsavdelingen. Forslaget fulgte også som vedlegg til saklisten. Saken ble tatt til etterretning.

 

  b)

Prosjektet ”Støttetjeneste for elektronisk publisering ved UiB” (STEP), ble opprettet av Universitetet for en treårsperiode, og skal evalueres i løpet av 2003.

 

  c)

Regnskapsrapporter for august 2003 var sendt ut før møtet. Rapportene ble tatt til etterretning.

 

  d)

Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn er innvilget permisjon med lønn i inntil 15 % av arbeidetiden H2003 og V2004 for å arbeide med juridiske/bibliografiske prosjekter.

 

  e)

En arbeidsgruppe under Universitets- og høgskolerådet har utarbeidet forslag til retningslinjer for tilgjengeligheten av hovedfags- og mastergradsoppgaver. Bibliotekdirektøren har sendt et notat til Universitetsdirektøren ved UiB, der det anbefales at gruppens forslag blir vurdert innført ved Universitetet i Bergen. Kopi av notatet ble delt ut på møtet.

 

  f)

Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek stengte12.09. kl. 12., og åpner igjen i midlertidige lokaler i HF-bygget 01.10.

 

 

S 22/2003.

IKT-HANDLINGSPLAN FOR UB H2003-V2005

 Saksforelegg av 11.09. 2003.

Vedtak (enstemmig):

Styret slutter seg til det fremlagte forslag til IKT-handlingsplan for UB H2003-V2005 med de merknader som fremkom på møtet.

 

S 23/2003.

BUDSJETTFORSLAG 2004 FOR UB

Saksforelegg av 11.09. 2003.

Vedtak (enstemmig):

Styret slutter seg til det vedlagte budsjettforslag 2004 for Universitetsbiblioteket med de merknader som fremkom på møtet.

 

S 24/2002.

EVENTUELT

Styreleder gratulerte styremedlem Anne Elisabeth Ljunggren med vel overstått 60-årsdag.

 

Møtet ble hevet kl. 10.50.

 

Gjert Kristoffersen
styreleder

07.10. 2003.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.