Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

 PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 12.06. 2003, KL. 09.00.

 

Til stede:

Representanter for fakultetene:

Gjert Kristoffersen, (leder) Anne Elisabeth Ljunggren, Tine Eidsvaag, Nils Skaug

Representanter for de tilsatte ved Universitetsbiblioteket:

 
Anne B. Åsmul, Svenn Sivertssen

Studentrepresentanter:

 

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

 

Sekretær:

Jens Evang Reinton

Forfall:

Jan S. Vaagen (nestleder), Lars Eriksen, Peter Forras

 

S 14/2003.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 03.04. 2003

 

Protokollen fra forrige styremøte 03.04. 2003 ble godkjent.

 

S 15/2003.

ORIENTERINGSSAKER

 

  S 15 a)

Styret har vedtatt å oppnevne en bedømmelseskomité med følgende medlemmer for å vurdere søkerne og utarbeide forslag til innstilling til ledig stilling som universitetsbibliotekar ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek: 

Universitetsbibliotekar Kirsten Borse Haraldsen, Det mat.-nat. fakultetsbibliotek, UB Oslo
Professor Rein Aasland, Molekylærbiologisk institutt, UiB
Fakultetsbibliotekar Olav Aas, Det mat.-nat. fakultetsbibliotek, UiB, adm. leder

 

  b)

Haukeland sykehus har gitt tilsagn om et tilskudd på 1,1 mill kr. til driften av UBBMED i 2003. Dette er samme kronebeløp som i 2002.

 

  c)

Bibliotekdirektøren har feriefullmakt for perioden 16.06.-25.08. 2003.

 

  d)

Regnskapsrapporter for mai 2003 var ikke klare til møtet, og vil bli ettersendt.

 

  e)

Det ble gjennomført en studietur til Stockholm for ledergruppen ved UB + styreleder (i alt 12 personer) 19.-21.05. 2003, med besøk ved Stockholms universitetsbibliotek, Kungliga biblioteket og Kungliga tekniska högskolans bibliotek. Det vil bli utarbeidet en rapport fra turen.

 

  f)

Kari Garnes deltok på møte i Universitets- og høgskolerådet - bibliotekutvalget (UHR-B) i Oslo 11.06.03. Intensjonsavtale mellom universitetsbibliotekene, ABM-utvikling og BIBSYS for prosjektet ”Felles inntak og tilgjengeliggjøring av elektroniske tidsskrifter, forhandlinger for lisensavtaler og sekretariatsfunksjoner” er nå klar.
Kopi av avtalen ble delt ut på møtet, og er også tilgjengelig på nettadressen http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2003/intensjonsavtale-ABM-BIBSYS.doc. Referat fra møtene i UHR-B finnes på http://www.uhr.no/utvalg/bibliotek/motereferat.htm.

 

  g)

Kulturdepartementet har sendt ut på høring forslag til endringer i Åndsverkloven med høringsfrist 25. juni 2003. Kari Garnes er med i et utvalg som skal utarbeide høringsuttalelse fra Universitetet i Bergen. UHR-B vil levere en egen høringsuttalelse. Arne Ringnes har utarbeidet et notat om saken for UHR, som er tilgjengelig på nettadressen http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2003/Arne-Ringnes-om-Aandsverksloven.doc. For biblioteksektoren er kopiframstilling av elektroniske dokumenter problematisk.

 

  h)

BIBSYS styre har vedtatt ny fordelingsnøkkel for BIBSYS driftsutgifter på møte 05.06. 2003 Referat fra styremøtet finnes på http://www.bibsys.no/dokumenter/styreraad/sr030605.pdf.

 

  i)

I tilknytning til møtet i UHR-B ble det også holdt et eget møte med ledelsen i ABM-utvikling, der universitetsbibliotekene presenterte hvilke saker de ønsker å prioritere i sitt samarbeid med ABM-utvikling.

 

  j)

Universitetsbibliotekene ønsker å få laget en god overordnet inngangsportal til ulike typer nettressurser, inkl. elektroniske tidsskrifter i fulltekst. UB Oslo har sendt ut anbudsinnbydelse for en nettportal. UB Bergen vil vurdere en eventuell tilknytning sammen med de andre universitetsbibliotekene.

 

  k)

UB vil presentere seg med en egen stand ved studentmottaket i Grieghallen 11.08. 2003.

 

  l)

Avslutningen av konverteringsprosjektet ved UB ble markert med en egen tilstelning fredag 13. juni 2003, kl. 13.30. 

 

 

 

S 16/2003.

MØTEPLAN FOR UB s STYRE HØSTEN 2003

Vedtak (enstemmig):

Det fastsettes følgende møteplan for Universitetsbibliotekets styre i høstsemesteret 2003:

               Torsdag  11. september 2003, kl. 09.00
               Torsdag    6. november 2003, kl. 09.00
               Torsdag    4. desember  2003, kl. 09.00

 

S 17/2003.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED DET MATEMATISK-NATUR­VITENSKAPELIGE FAKULTETSBIBLIOTEK - TILSETTING

 Saksforelegg av 30.05. 2003.

Vedtak (enstemmig):

Styret tilset Hege Folkestad som førstebibliotekar ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetsbibliotek frå den dato som vert avtalt. Dersom Hege Folkestad ikkje tek i mot stillinga, vert innstilte nr. 2, Sumathi S. Håvik tilsett i staden.

 

S 18/2003.

BUDSJETT 2003 - DISPONERING AV MIDLER TIL LÆRINGSSENTRE VED UB I 2003

 Saksforelegg av 28.05. 2003.

Vedtak (enstemmig):

Tildeling på 2. mill. kr. til læringssentre ved UB i 2003 fordeles slik: 

 

S 19/2002.

EVENTUELT

 Det var ingen saker under Eventuelt.

 

Møtet ble hevet kl. 10.10.

 

Gjert Kristoffersen
styreleder

07.07. 2003.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.